BIP MJO - Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi

Oferta jednostki

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie oferuje pomoc diagnostyczną i postdiagnostyczną dla uczniów krakowskich szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych.

Proponujemy dzieciom specjalistyczną diagnozę psychologiczno-pedagogiczną przyczyn ich trudności w nauce oraz indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne.

Zadania:

- specyficzne trudności w uczeniu się: DYSLEKCJA ROZWOJOWA

- uczeń z inteligencją niższą niż przeciętna

- zaburzenia komunikacji językowej:AFAZJA I JĄKANIE

- uczeń z trudnościami adaptacyjnymi powracający z zagranicy , z mniejszości narodowych oraz dzieci cudzoziemców.

 


Zespół Orzekający

 • Nauczanie indywidualne
 • Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze
 • Kształcenie specjalne

-uczniowie z niepełnosprawnością ruchową w tym afazją(niesłyszące, słąbosłyszące, niewidzce, słabowidzace, niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim, niepełnosprawne intelektulanie w stopniu umiarkowanym, niepełnosprawne intelektualnie w stopniu znacznym, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera)
-uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym

-uczniowie niedostosowani społecznieTeren działania:

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi opieką specjalistyczną obejmuje dzieci ze szkół z  terenu Miasta Krakowa .

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek od godz. 8 do godz. 19

Baza jednostki:
Specjalistyczna Poradnia dysponuje estetycznymi, przyjaznymi gabinetami: 2 gabinetami logopedycznymi, salą terapeutyczną, salą konferencyjną, gabinetem do terapii biofeedback, 4 gabinetami psychologicznymi, nowoczesnym sekretariatem oraz dwoma poczekalniami. Poradnia wyposażona jest w najnowsze metody diagnostyczno- terapeutyczne oraz programy do terapii dzieci w formie elektronicznej.

Pomoc psychologiczna i pedagogiczna

W Specjalistycznej Poradni są zatrudnieni psychologowie, psychologowie-terapeuci, pedagodzy, pedagodzy specjalni, logopedzi.

 • Priorytetem pracy Poradni jest udzielanie całościowej systemowej pomocy dziecku i rodzinie, poprzez diagnozę aktualnymi metodami badawczymi, wielospecjalistyczną terapię prowadzoną  od początku edukacji do jej zakończenia,
 • Podmiotem działań jest uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, jego rodzic i nauczyciel potrzebujący wielopłaszczyznowej pomocy i wsparcia,
 • Profesjonalna kadra pedagogiczna dysponuje najnowszym warsztatem diagnostyczno-terapeutycznym oraz może służyć pomocą przez cały okres edukacji dziecka,
 • Specjaliści udzielają pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieciom z dysfunkcjami rozwojowymi będącymi przyczyną specyficznych trudności w uczeniu się wynikających z: dyslekcji rozwojowej , inteligencji niższej niż przeciętna , zaburzeń komunikacji językowej ( afazja i jąkanie ) oraz dzieci powracające z zagranicy , z mniejszości narodowych , dzieci cudzoziemców

  w formie :

- badań diagnostycznych

- opieki postdiagnostycznej ( ćw. korekcyjno-kompensacyjne indywidualne i grupowe, terapia psychologiczna

  indywidualna i grupowa, ćwiczenia logopedyczne, socjoterapia, psychoedukacja, terapia metodą biofeedback ),

- poradnictwa dla rodziców, nauczycieli.

 • Działania profilaktyczne związane z zapobieganiem wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się poprzez:

- konsultacje dla rodziców i nauczycieli

- zajęcia indywidualne i grupowe dzieci

- pedagogizację nauczycieli i rodziców

 

 • Pracownicy udzielają wsparcia dla rodziców i nauczycieli w Poradni oraz w środowisku edukacyjnym dziecka:

- doskonalenie zawodowe nauczycieli dotyczące nowych metod wczesnej diagnozy trudności w czytaniu i pisaniu,

- udział w zespołach dla dzieci ze SPE,

- konsultacje na terenie Poradni i w środowisku dziecka,

- wskazówki do pracy z dzieckiem ze specyficznymi problemami w uczeniu się w zakresie (dyslekcja rozwojowa, uczeń z inteligencja niższa niż przecietna, zaburzenia komunikacji językowej, trudności adaptacyjne: powrót z zagranicy, dzieci cudzoziemców, dzieci z mniejszości narodowych)

 

W KAŻDY CZWARTEK W PORADNI ODBYWAJĄ SIĘ DYŻURY DIAGNOSTYCZNO-KONSULTACYJNE DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W NAUCE, W TRAKCIE KTÓRYCH ODBYWA SIĘ KWALIFIKACJA NA BADANIE LUB ZAJĘCIA POSTDIAGNOSTYCZNE.


Oferta zajęć postdiagnistycznych:

 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne indywidualne i grupowe
 • grupowe zajęcia korekcyjno - kompensacyjne z elementami ćwiczeń rozwijających kompetencje społeczno -emocjonalne dla uczniów klas II,III,IV  szkół podstawowych 
 • grupowe zajęcia rozwijające "Jak uczyć się szybko i skutecznie?"
 • indywidualne zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla dzieci z trudnościami w nauce matematyki - "Raz, dwa, trzy liczysz Ty"!
 • terapia logopedyczna indywidualna i grupowa
 • terapia metodą biofeedback
 • artetarapia z grą na bębnach djembe dla uczniów w różnym wieku szkolnym
 • terapia dla dzieci z afazją
 • indywidualna terapia psychologiczna dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 • terapia psychologiczna dla rodzin

Współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi:
Pracownicy Poradni współpracują:

 • z Krakowskimi Uczelniami Wyższymi
 • z Placówkami Doskonalenia Nauczycieli
 • z Fundacjami np. Euro Idea
 • z Polskim Towarzystwem Dysleksji
 • z Polskim Związkiem Logopedów
 • z Ośrodkiem Dla Dzieci Afatycznych
 • z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Osób Jąkających się "Ostoja"
 • z Polskim Towarzystwem Psychologicznym

Dyrektor:
mgr Małgorzata Niewodowska

Dane teleadresowe

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi

31-046 Kraków, ul.Św.Gertrudy 2, 12 422 43 83, 660 637 312

e-mail : pppddd@op.pl: www.poradnia-psychologiczna.com

Dojazd:

tramwaje nr 1,3,6,8,10,13,19,24 przystanek Poczta Główna

Mapa