BIP Archiwalny - A_SOSWO (data archiwizacji: 2019-10-03, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XXII/457/19 Rady Miasta Krakowa)
Dokument archiwalny

Rejestry, ewidencje:

 • rejestr pracowników,
 • ewidencja akt osobowych,
 • rejestr awansu zawodowego nauczycieli,
 • księga uczniów,
 • rejestr wydanych legitymacji szkolnych,
 • rejestr wydanych świadectw ukończenia szkoły,
 • ewidencja druków ścisłego zarachowania,
 • rejestr zarządzeń dyrektora Ośrodka,
 • rejestr umów zawieranych przez Ośrodek,
 • rejestr uchwał Rady Pedagogicznej,
 • rejestr protokołów Rady Pedagogicznej,
 • rejestr korespondencji,
 • rejestr noclegów,
 • książka zameldowań,
 • rejestr pieczęci,
 • księga inwentarzowa,
 • księga zastępstw,
 • rejestr delegacji,
 • ewidencja wyjść w godzinach służbowych pracowników Ośrodka,
 • ewidencja rozliczenia godzin nadliczbowych nauczycieli.

 

Archiwum:

 • akta osobowe pracowników,
 • księgi uczniów,
 • dzienniki lekcyjne,
 • księgi arkuszy ocen,
 • księgi protokołów egzaminów dojrzałości,
 • księgi protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej,
 • zarządzenia dyrektora Ośrodka,
 • plany budżetowe,
 • dokumentacja finansowa i księgowa,
 • kroniki szkolne.