BIP MJO - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka

Oferta jednostki


Ośrodek przeznaczony jest dla młodzieży z dysfunkcją narządu słuchu.

W Ośrodku zapewnia się młodzieży kontynuację edukacji  jak również wszechstonną rewalidację i opiekę.

Ośrodek posiada własny internat. Skupia Młodzież z całego kraju.

 

Typy niepełnosprawności uczniów

 • niesłyszący
 • słabosłyszący
 • z niepełnosprawnościa sprzężoną

W skład Ośrodka wchodzą:

 • XL Liceum Ogólnokształcące
 • Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia dla Niesłyszących nr 29
 • Technikum nr 27
 • Szkoła Policealna nr 20
 • XII Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Dorosłych
 • Internat

Kształcenie zawodowe

 • Ogólnokształcące - profil ogólny, liceum dla dorosłych - profil ogólny
 • Branżowa Szkoła Specjalna - kucharz, cukiernik, krawiec, fryzjer, fotograf, blacharz samochodowy, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Technikum - technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii odzieży, technik budownictwa, technik mechanik, technik mechatronik, technik handlowiec
 • Szkoła Policealna - technik administracji, technik usług kosmetycznych, florysta, technik informatyk, asystent osoby niepełnosprawnej
 • Kwalifikacyjne kursy zawodowe

 

Baza jednostki


Baza dydaktyczna jest doskonale wyposażona w specjalstyczny sprzęt i oprogramowanie, dostosowana jest do potrzeb uczniów z dysfunkcją słuchu. Ośrodek posiada dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe zarówno do kształcenia ogólnego jak i  warsztaty do nauki zawodów. Ośrodek posiada dobrze wyposażone pracownie komputerowe wraz z ciągłym dostępem do internetu. Na terenie ośrodka funkcjonuje dobrze wyposażony Internat oraz stołówka.


Pomoc psychologiczna i pedagogiczna


Uczniowie Ośrodka objęci sa opieką psychologiczno-pedagogiczną, rewalidacyjną i doradztwem zawodowym, uczęszczają na zajęcia logopedyczne. Przez cały czas kształcenia wychowankowie objęci sa również opieką wykwalifikowanej kadry pracowniczej.

 

Opieka medyczna


Gabinet Profilktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej

 

Zajęcia pozalekcyjne

 

Zajęcia sportowe, plastyczne, teatralne, taneczne, komputerowe, kulinarne, prawo jazdy, wolontariat. 

 

Osiągnięcia uczniów


Uczniowie Ośrodka bardzo licznie biorą udział we wszelakiego rodzaju konkursach, olimpiadach i spotkaniach dydaktycznych. Szczegółowe osiągnięcia wychowanków można znaleźć na oficjalnej stronie Ośrodka pod adresem www.soswgrochowa.pl w zakładce "O Szkole/Nasze Osiągnięcia"

 

Współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi


 • Instytucje krajowe:

poradnie psychologiczno – pedagogiczne, poradnie otolaryngologiczne, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, PFRON, MOPS, Polski Związek Głuchych, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego FIRR, Fundacja „Między Uszami”, klub sportowy Bagry, urzędy pracy, policja, placówki służby zdrowia.

 

 • Instytucje zagraniczne:

Jesteśmy członkiem międzynarodowej organizacji HIPEN (Hearing Impairment Professional European Network), w ramach której współpracujemy z podobnymi placówkami we Francji, Słowacji, Rumunii, Norwegii, Finlandii i na Węgrzech. Oprócz tego prowadzimy wymianę młodzieży z dwoma niemieckimi ośrodkami we Frankenthal i Lipsku.