BIP MJO - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 4

FINANSE I MIENIE

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4 jest jednostką budżetową.

Jednostki budżetowe pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają do budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

Budżet przyznawany jest jednostkom na podstawie Uchwały Rady Miasta Krakowa w styczniu każdego roku.

Finanse jednostki na rok 2016 określa Plan Finansowy dochodów i wydatków jednostki budżetowej na rok 2016, podpisany przez dyrektora Wydziału Edukacji UMK, dyrektora Wydziału Budżetu Miasta UMK oraz dyrektora placówki.

 

 

MIENIE

 

SOSW nr 4 posiada w trwałym zarządzie jeden budynek przy ulicy Wietora i 49/100 budynku na Os. Zielonym 28 w Krakowie.

W tym przy ulicy Wietora 7 znajdują się:

- dyrekcja Placówki,

- księgowość,

- Specjalna Szkoła Podstawowa nr. 6, z klasami gimnazjalnymi

- Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr. 3,

- internat.

Na Os. Zielonym 28:

- Filia Szkoły Podstawowej nr. 6

 

 

 

Bilans za rok 2019

 

Rachunek zysków i strat jednostki za rok 2019

 

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego inf. dodatkowa

 

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Nota 1.15

 

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Nota 1.1a

 

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Nota 1.1b


Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Nota 3a

 

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Nota 3e

 

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Nota 3f


 

Plan budżetowy na rok 2019

 

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych III kwartał rok 2019

 

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych III kwartał rok 2019

 

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków - Rachunek Dochodów Własnych III kwartał rok 2019

 

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych III kwartał rok 2019

 

Sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej III kwartał rok 2019

 

 

Bilans za rok 2018

 

Informacje dodatkowe za rok 2018

 

Rachunek zysków i strat jednostki za rok 2018

 

Zestawienie zmian w funszuszu jednostki za rok 2018

 

 

Wykaz zawartych umów najmu, dzierżawy, użyczenia dotyczących udostępnienia powierzchni i pomieszczeń 

 

 

Bilans za rok 2017

 

Plan budżetowy na rok 2018

 

Wykonanie dochodów i wydatków - Rachunek dochodów własnych

 

Wykonanie dochodów budżetowych III kwartał rok 2018

 

Wykonanie wydatków budżetowych III kwartał rok 2018

 

 

Bilans za rok 2016

 

Plan budżetowy na rok 2017

 

Wykonanie dochodów i wydatków - rachunek wydzielony za II kwartał rok 2017

 

Wykonanie dochodów budżetowych II kwartał rok 2017

 

Wykonanie  wydatków budżetowych II kwartał rok 2017

 

 

Bilans za rok 2015

 

Plan budżetowy na rok 2016

 

Wykonanie dochodów i wydatków

 

Wykonanie dochodów budżetowych za rok 2015r.

 

Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2015