BIP MJO - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2

Kontrole:

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2.

 

Organami sprawującymi kontrolę są: - Gmina Miejska Kraków, - Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Dyrektor SOSW nr 2 sprawuje bezpośrednią kontrolę nad całością funkcjonowania Ośrodka.

Nadzór pedagogiczny obejmuje:

- opracowanie organizacji mierzenia jakości pracy,

- planowanie, organizowanie i przeprowadzanie mierzenia jakości pracy szkoły,

- wspomaganie nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy,

- przekazanie raportu o jakości pracy Radzie Pedagogicznej,

- opracowanie programu rozwoju szkoły,

- gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny pracy.

 

Informacje z przebiegu nadzoru pedagogicznego dyrektor przedstawia

dwa razy w roku Radzie Pedagogicznej i są one zapisywane w księdze protokołów.

Na podstawie analizy mierzenia jakości pracy szkoły sporządza się raport oraz wnioski

dotyczące funkcjonowania i rozwoju szkoły.

W ciągu roku szkolnego dyrektor Ośrodka przeprowadza kilkakrotnie kontrole stanu i funkcjonowania Ośrodka

(np. przygotowanie budynku szkoły do rozpoczęcia roku szkolnego).

Wnioski kontroli zapisywane są w księdze kontroli wewnętrznej.

Osoby z zewnątrz upoważnione do przeprowadzenia kontroli wpisują zakres kontroli, wnioski i zalecenia do Księgi Kontroli.

 

Protokoły;

1. Protokół z ochrony p-poż.

2. Protokół z pomiarów elektrycznych.

3. Protokół z przeglądu instalacji gazowej.

4. Protokół z przeglądu kominiarskiego.

5. Protokół z przeprowadzenia szczelności instalacji gazowej.