BIP MJO - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2

Finanse i mienie

 

Budżet SOSW nr 2 za 2019 r.

8 655 972,00 (słownie; osiem milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa zł)

 

Majątek 2019 r.   - 12 073 433,21

 

Środki trwałe;

011   -   10 777 422,30

 

Pozostałe srodki trwałe;

013  -   1 2906140,61

 

Pozostałe wartości niematerialne i prawne;

020  -  5400,30

 

Wyposażenia

351 812,41