BIP MJO - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2

Finanse i mienie

 

Budżet 2017 r.

6 082 000,00 (słownie; sześć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące 00/100 zł)

 

Majątek 2017 r.   - 10 430 503,15

 

środki trwałe;

011   -   9 046412,08

 

Pozostałe srodki trwałe;

013  -   1 024 387,07

 

Pozostałe wartości niematerialne i prawne;

020  -  6 051,30

 

Wyposażenia

353 652,70