BIP MJO - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1

Oferta jednostki

Ośrodek przeznaczony jest dla młodzieży z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na dysfunkcje intelektualne. Oprócz edukacji zapewniamy wszechstronną rewalidację i opiekę.

Kształcimy uczniów z:

• niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

• niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym,

• niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym,

• niepełnosprawnościami sprzężonymi,

• autyzmem,

• zespołem Aspergera w normie intelektualnej.

 
Do Ośrodka przyjmowani są uczniowie z Krakowa i okolic na podstawie skierowania;

W skład Ośrodka wchodzą:

• Branżowa Szkoła I stopnia nr 30

• Branżowa Szkoła II stopnia nr 5

• Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 2

• Internat

Kształcenie zawodowe

• Branżowa Szkoła I stopnia kształci w zawodach:

- cukiernik,

- kaletnik,

- krawiec,

- pracownik pomocniczy krawca,

- kucharz,

- piekarz,

- pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,

- stolarz,

- ślusarz,

- sprzedawca,

- mechanik pojazdów samochodowych,

- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,

- asystent fryzjera.

• Branżowa Szkoła II stopnia nr 5 kształci w zawodzie:

- technik handlowiec.

 

 

Ośrodek ma uprawnienia do przeprowadzenia etapu praktycznego egzaminu zawodowego na kierunkach kucharz małej gastronomii, krawiec, kaletnik.

 

• Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Kształcenie w cyklu 3-letnim ma na celu przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym. Zajęcia praktyczne odbywają się w warsztatach szkolnych. Obejmują przysposobienie do pracy z elementami: kucharstwa, krawiectwa, kaletnictwa, sztuki użytkowej, ogrodnictwa, stolarstwa oraz obsługi urządzeń biurowych.

Baza jednostki

Baza dydaktyczna, doskonale wyposażona w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie, dostosowana jest do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną. pracownie przedmiotowe kształcenia ogólnego i warsztaty do nauki zawodów stwarzają bardzo dobre warunki do ogólnego rozwoju ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy otworzono pracownię sztuki użytkowej (w tym pracownię witrażu), pracownię urządzeń biurowych. Do dyspozycji uczniów jest skomputeryzowana, multimedialna biblioteka, zaspokajająca ich potrzeby czytelnicze. Gabinety specjalistyczne obejmują uczniów kompleksową opieką w zakresie logopedii, gimnastyki korekcyjnej, rewalidacji indywidualnej oraz doradztwa zawodowego.
Dla zainteresowanej młodzieży prowadzimy zajęcia metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, zajęcia taneczne i muzyczne.
W budynku szkoły znajduje się sala gimnastyczna oraz siłownia, a zajęcia sportowe odbywają się również na basenie.

Pomoc psychologiczna i pedagogiczna

Działania gabinetów psychologiczno - pedagogicznych obejmują rozmowy indywidualne
i terapeutyczne z uczniami i ich rodzicami. Poradnictwo indywidualne, zajęcia terapeutyczne, poradnictwo zawodowe oraz współpracę z nauczycielami, wychowawcami, poradniami.

Opieka medyczna

Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej

Zajęcia pozalekcyjne

Różnorodne zajęcia pozalekcyjne pozwalają uczniom na rozwijanie swoich zainteresowań. Między innymi poprzez uczestnictwo w spotkaniach koła turystyczno-krajoznawczego, kółka fotograficzno-filmowego, koła sprawnościowego oraz tanecznego. Młodzież bierze udział
w zajęciach na siłowni, wyjściach na basen, hipoterapii, kursach pierwszej pomocy, zajęciach na strzelnicy sportowej, wycieczkach rowerowych, „ nordic walking" oraz wielu innych formach zajęć rewalidacyjnych.

Realizowane eksperymenty i innowacje

W Szkole Przysposabiającej do Pracy są realizowane innowacje pedagogiczne
• „Praca z uczniem zdolnym. Zajęcia przysposabiające z elementami krawiectwa"
• „Przysposobienie do Pracy sposobem na kreatywność i atrakcyjną edukację"

Osiągnięcia uczniów

• Uczniowie odnoszą wiele sukcesów sportowych i artystycznych, zdobywają liczne medale, nagrody i wyróżnienia. Bierzemy udział w Olimpiadach Specjalnych, działamy w stowarzyszeniu „Sprawni razem".
• Dyplom wykwalifikowanego pracownika w poprzednim roku szkolnym uzyskało ok. 47 % naszych absolwentów mimo, że egzamin nie należał do najłatwiejszych.

Współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi

Szkoły i instytucje dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Współpraca z Organizacją Lebenshilfe w Norymberdze oraz szkołami z Czech i Słowacji.
W Ośrodku działa „Stowarzyszenie Wielkie Serce", które działa na rzecz naszych wychowanków.

 

 

 Dyrektor:

Jarosław Statek

Dane teleadresowe

Dyrekcja i warsztaty ul. Barska 45 30-307 Kraków
Tel/fax : 12 266 29 67, 12 266 94 01
e-mail : warsztaty@soswnr1krakow.pl

Szkoła ul. Szujskiego 2 Kraków
Tel/fax. : 12 422 94 39, 12 430 07 99
e-mail : szkola@soswnr1krakow.pl  

Internat ul. Szwedzka 42 Kraków
Tel/fax : 12 266 01 40
e-mail : internat@soswnr1krakow.pl

Strona www.soswnr1krakow.pl

Dojazd:

ul.Barska 45; ul. Szwedzka 42
Tramwaje : 18, 19, 22;     autobusy : 112, 116, 194, 424

ul.Szujskiego 2
Tramwaje : 4, 8, 13, 14, 20;           autobusy: 164, 173, 179, 194,

Mapa