BIP MJO - Zespół Szkół Specjalnych Nr 14

Finanse i mienie

Zespół Szkół Specjalnych nr 14 jest jednostką budżetową.

Jednostki budżetowe pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają do budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

Budżet przyznawany jest jednostkom na podstawie Uchwały Rady Miasta Krakowa w styczniu każdego roku.

Finanse jednostki określa Plan Finansowy dochodów i wydatków jednostki budżetowej podpisany przez dyrektora Wydziału Edukacji UMK, dyrektora Wydziału Budżetu Miasta UMK , dyrektora placówki oraz głównego księgowego jednostki.