BIP MJO - Zespół Szkół Specjalnych Nr 14

Oferta jednostki

Typy niepełnosprawności uczniów

- niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim

- niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym

- niepełnosprawności sprzężone

Do szkoły przyjmowani są uczniowie z Gminy Miejskiej Kraków na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz z innych gmin na podstawie orzeczenia i skierowania organu prowadzącego na wniosek starosty powiatu.

W skład Zespołu wchodzą:
1. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 71

2. Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 1

3. Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 31

4. Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Kształcenie zawodowe
W Branżowej Szkole I Stopnia uczniowie moga ksztalcić sie w zależności od potrzeb w nastepujących zawodach: kucharz, cukiernik, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, ogrodnik, mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, sprzedawca. Praktyki odbywają się w szkolnych warsztatach, stołówce szkolnej, Centrum Kształcenia Praktycznego i w zakładach pracy.

Szkoła prowadzi kształcenie na kursach kwalifikacyjnych w zawodach: kucharz, cukiernik, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, sprzedawca.

W szkole znajduje się ośrodek egzaminacyjny OKE dla kierunków: kucharz, cukiernik i pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, sprzedawca. Od 2000 roku szkoła organizuje Malopolski Konkurs Kucharsko-Cukierniczy dla uczniów szkoły branżowej z udziałem grup zagranicznych.

Przysposobienie do pracy                                                                               

W Szkole Przysposabiającej do Pracy uczniowie nabywają wiadomości wykonywania pracy z zakresu różnych zawodów.

Baza jednostki
Szkoła funkcjonuje w dwóch budynkach. W budynku na os. Górali 18 uczą sie dzieci z klas I-III. W specjalistycznie wyposażonych gabinetach zajęcia prowadzą logopedzi, psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele gimnastyki korekcyjnej, reedukatorzy, terapeuci stymulacji sensorycznej i biofeedback. Prowadzone są różne formy zajęć terapeutycznych, zajęcia o charakterze wyrównawczym i korekcyjno-kompensacyjnym. Szkoła posiada dobrze wyposażone warsztaty i pracownie technologiczne, 3 pracownie multimedialne, pracownię językową, bibliotekę multimedialną, pracownie komputerowe, studio terapii.   Szkoła wyposażona jest w windę dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo oraz nowoczesne boiska i siłownię na świeżym powietrzu.

Świetlica szkolna czynna jest w godz. 6.30 - 16.30.

We własnej  stołówce szkolnej zapewniamy obiady.                                                                                                                                                                             

Pomoc psychologiczna i pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna prowadzona jest przez pedagogów, psychologów, terapeutów, nauczycieli i wychowawców na każdym etapie kształcenia. Obejmuje terapię indywidualną i grupową, działania integrujące i adaptacyjne, zajęcia psychoedukacyjne, rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, poradnictwo i szkolenia dla rodziców, współpracę ze specjalistami i instytucjami zewnętrznymi.

Opieka medyczna
Opieka pielęgniarska w godz. 8.00 - 15.00 codziennie

Zajęcia pozalekcyjne
Dla uczniów organizowane są zajęcia pozalekcyjne sportowe, rekreacyjno - turystyczne, taneczno- wokalne, techniczno-plastyczne. Uczniowie biorą udział w wielu pozaszkolnych imprezach i przedsięwzięciach sportowych i artystycznych, projektach, konkursach, warsztatach, zielonych szkołach, obozach wypoczynkowych. Co roku organizowane są wyjazdy zagraniczne dla uczniów.

Realizowane  innowacje, projekty
Szkoła Branżowa I stopnia nr 31 uczestniczy w projekcie Centrum Kompetencji Zawodowych w branżu turystyczno-gastronomicznej. Realizowała  projekt "Edukacja bliżej natury" w ramach programu  "ERASMUS+". Uczniowie i nauczyciele  uczestniczą w stażach zawodowych w  Niemczech w ramach projektu Fundacji Internationaler Bund Polska.

Osiągnięcia uczniów, szkoły
Uczniowie zdają egzaminy zewnętrzne osiągając wysokie wyniki, zdobywają certyfikaty potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Biorą udział w zewnętrznych konkursach zawodowych i artystycznych.

W zawodach sportowych wojewódzkich i ogólnopolskich zajmują czołowe miejsca.  Szkoła w 2016 roku wygrała konkurs " Pnącza dla Krakowa" i " Ogrody Nowej Huty".                                                                                                                                      

Współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi
Przy szkole działa Stowarzyszenie Przyjaciół Dziecka Niepełnosprawnego "Dobro Dziecka", które wspiera działalność placówki w zakresie wyposażenia i relizacji projektów oraz indywidualnej pomocy dla uczniów. W zakresie działalności sportowej współpracujemy ze Stowarzyszeniem Społeczno-Sportowym ,, Sprawni - Razem".

Szkoła współpracuje z placówkami specjalnymi z Węgier, Słowacji, Niemiec, Czech, Szwecji prowadząc wymianę w zakresie artystycznym, sportowym i kształcenia zawodowego.

W zakresie kształcenia zawodowego naszymi partnerami są zakłady pracy takie jak: MPO, POLAN, Hotel Grand Feliks, Hotel Sympozjum, Hotel Andels, Cukierna Adam Adamek, FHU "ESKO",Restauracja Polakowski oraz Stowarzyszenie Małopolskich Kucharzy i Cukierników, Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczośc.

Dyrektor:
mgr Stanisław Wydra

Dane teleadresowe
os. Sportowe 28

31-966 Kraków

Tel. 12 644 34 17

email: zss14.krakow@gmail.com

strona www.zss14.pl

Dojazd:
tramwajem nr 1, 5, 4, 22 i autobusem linii 113, 123, 132, 139, 142, 153, 163, 172, 501.

Mapa