BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II

 

 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. Informacja zostanie udostępniona w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku.

 

Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II, ul. Praska 25, 30-329 Kraków, tel. 12 266-03-64, e-mail: sekretariat@dpspraska.pl

 

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej opublikowanej w BIP DPS im. św. Jana Pawła II

 

Procedura przyjęcia do DPS

Warunki przyjęcia określa procedura:

MOPS-1

 

Załączniki do procedury:

Zaświadczenie o wysokości dochodu

 

Sprawę załatwia:

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Józefińska 14, 30-259 Kraków

lub Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania.

 

 

1) Filia nr 1 ul. Rzeźnicza 2, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy II i III Miasta Krakowa,

2) Filia nr 2 ul. Radzikowskiego 37, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy IV i VI Miasta Krakowa,

3) Filia nr 3 ul. Powstańców Wielkopolskich 3, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy IX, X, XIII Miasta Krakowa,

4) Filia nr 4 os. Szkolne 34, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy XVIII Miasta Krakowa,

5) Filia nr 5 ul. Praska 52, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy VIII Miasta Krakowa,

6) Filia nr 6 ul. Dietla 64, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy I Miasta Krakowa,

7) Filia nr 7 Al. Słowackiego 46, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy V i VII Miasta Krakowa,

8) Filia nr 8 ul. Jerzmanowskiego 37, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy XI i XII Miasta Krakowa,

9) Filia nr 9 os. Teatralne 24, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy XIII, XIV, XV, XVI i XVII Miasta Krakowa,

10) Dział Pomocy Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie os. Teatralne 24, I piętro, pok. 101, dla osób bezdomnych przebywających na obszarze Gminy Miejskiej Kraków,

11) Dział Rodzin Zastępczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie dla rodzin zastępczych:

a) os. Teatralne 24, I piętro, dla rodzin zastępczych zamieszkałych na obszarze Dzielnic: II, III, IV, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII Miasta Krakowa,

b) ul. Rzeźnicza 2, dla rodzin zastępczych zamieszkałych na obszarze Dzielnic: I, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII Miasta Krakowa.

 

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)

1. Pisemny wniosek o pomoc w formie umieszczenia w domu pomocy społecznej.

2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy - do wglądu.

3. Kserokopia dowodu otrzymania renty lub emerytury (oryginał do wglądu).

4. Oryginały zaświadczeń potwierdzających dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc (wzór zaświadczenia stanowi załącznik do niniejszej procedury).

5. Oryginały zaświadczeń lekarskich o stanie zdrowia.

 

Dokumenty uzyskiwane w postepowaniu:

1. Rodzinny wywiad środowiskowy.

2. Pisemna zgoda osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej, a w przypadku braku zgody osoby postanowienie sądu o umieszczeniu "bez zgody".

3. Oświadczenie o stanie majątkowym.

4. Oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

5. Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony u osób zobowiązanych do opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, czyli małżonka, zstępnych i wstępnych.

6. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

7. Opinia dotycząca sprawności psychofizycznej osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej.

 

Informacje na temat trybu odwoławczego:

Od wydanej decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Działu ds. Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Krakowie, ul. Józefińska 14, w terminie 14 dni od otrzymanej decyzji.

Odwołanie nie podlega opłatom.

Podstawa prawna

 

1. Art. 17 ust. 1 pkt 16, art. 19 pkt 10, art. 54 ust. 1 i 2, art. 55, art. 59 ust. 1-3, art. 61 ust. 1 pkt. 2, art. 106 ust. 1 i 4, art. 110 ust. 1 oraz ust. 7, art. 112 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728),

2. Art. 38 i art. 39 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.),

3. § 8 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 964).

Dostępność procedury

 

Informacje o sposobie załatwiania sprawy – udzielenia pomocy w formie skierowania do domu pomocy społecznej – w formie dokumentu (tekst procedury) można otrzymać:

1. w Filiach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie:

1) Filia nr 1 ul. Rzeźnicza 2, tel. 012 430-45-46, 012 430-45-49, fax: 012 430-45-46, 012 430-45-49,

e-mail: f1@mops.krakow.pl,

2) Filia nr 2 ul. Radzikowskiego 37, tel. 012 636-77-98, 012 636-77-84, fax 012 636-77-84,

e-mail: f2@mops.krakow.pl,

3) Filia nr 3 ul. Powstańców Wielkopolskich 3, tel. 012 257-00-74, fax: 012 257-00-08,

e-mail: f3@mops.krakow.pl,

4) Filia nr 4 os. Szkolne 34, tel. 012 425-75-64, 012 425-75-82, fax: 012 425-75-64,

e-mail: f4@mops.krakow.pl,

5) Filia nr 5 ul. Praska 52, tel. 012 269-05-54, 012 269-06-37, fax: 012 266-82-75,

e-mail: f5@mops.krakow.pl,

6) Filia nr 6 ul. Dietla 64, tel. 012 421-61-44, 012 421-94-96, fax 012/422-17-74,

e-mail: f6@mops.krakow.pl,

7) Filia nr 7 Al. Słowackiego 46, tel. 012 632-66-20, 012 632-21-46, fax: 012/632-66-20,

e-mail: f7@mops.krakow.pl,

8) Filia nr 8 ul. Jerzmanowskiego 37, tel. 012 659-12-68, 012 658-63-63, fax: 012 659-12-86,

e-mail: f8@mops.krakow.pl,

9) Filia nr 9 os. Teatralne 24, , tel. 012 644-76-09, 012 644-80-34, fax: 012 644-80-34,

e-mail: f9@mops.krakow.pl,

2. w Dziale Pomocy Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

os. Teatralne 24, I piętro, pok. 101, tel. 012 643-12-71 fax. 012 643-12-71; db@mops.krakow.pl

3. w Dziale Rodzin Zastępczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie,

os. Teatralne 24, I piętro, tel. 012 643-10-64, tel/fax 012 644-91-00, e-mail: dz@mops.krakow.pl

4. pobrać ze strony internetowej: www.bip.krakow.pl.


Informacje dodatkowe

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu,

w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających, zwanych dalej "mieszkańcami domu". Organizacja domu pomocy społecznej, zakres i poziom usług świadczonych przez dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. Dom pomocy społecznej może również świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących. W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę osób oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej. W momencie uzyskania wolnego miejsca w domu pomocy społecznej, wydawana jest decyzja

o umieszczeniu w konkretnym Domu. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt są w kolejności:

1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu

2. małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z zawartą umową w trybie art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej

 

1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% tego kryterium.

2) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

 

3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa

w pkt. a i b.

 

Mieszkanie chronione

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=MOPS-52