BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Kluzeka 6

Struktura organizacyjna

Dom Pomocy Społecznej ul. Kluzeka 6
ul. Kluzeka 6, 31-222 Kraków
URL: www.dpskluzeka.pl
email: dpskluzeka@dpskluzeka.pl
tel: 12415-25-92
fax: 12444-70-62
Regon: 000294326


Struktura organizacyjna placówki:

 • Struktura Domu jest następująca:
  • Dyrektor - mgr Piotr Zieliński
  • Główny Księgowy - Ewa Oleksy
  • Dział Opiekuńczo - Terapeutyczny - Kierownik mgr Dorota Szkolak
  • Sekcja Opiekuńcza 1 - Kierownik Sekcji 1 - mgr Alicja Chmielewska
  • Sekcja Opiekuńcza 2 - Kierownik Sekcji 2 - mgr Małgorzata Wolak
  • Sekcja Socjalno - Terapeutyczna
  • Dział Finansowo-Kadrowy - Główny Księgowy Ewa Oleksy
  • Dział Administracyjno-Gospodarczy - Kierownik mgr inż. Mirosława Twaróg
  • Dział Żywienia - Kierownik Krystyna Glazor


          Dział Opiekuńczo - Terapeutyczny:

 • Kierownik Działu:
  mgr Dorota Szkolak
  tel: 12415-25-92 w. 14
 • Zadania działu:
  Do zadań Działu należy zapewnienie całodobowej i całościowej opieki mieszkańcom. Pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb biologicznych, psychicznych, społecznych i religijnych w zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb każdego mieszkańca.
 • Szczegółowe zadania są następujące:
  • zapewnienie całodobowej opieki wszystkim mieszkańcom,
  • współpraca z lekarzami odnośnie stanu zdrowia mieszkańców i zachowania ciągłości leczenia
  • utrzymanie czystości DPS
  • pielęgnację chorych i niepełnosprawnych,
  • rehabilitację,
  • umożliwienie korzystanie z imprez kulturalno – oświatowych na terenie Krakowa, organizowanie wycieczek poza miasto, oraz imprez kulturalno rozrywkowych na terenie Domu
  • organizowanie zajęć, w grupach lub indywidualnie, podnoszących sprawność mieszkańców
  • udzielanie pomocy i porad w sprawach osobistych mieszkańcom
  • utrzymanie kontaktów z rodzinami mieszkańców
  • łagodzenie sporów i nieporozumień między mieszkańcami
  • naliczanie odpłatności mieszkańców za pobyt
  • załatwianie formalności związanych z pogrzebem mieszkańca, w przypadku gdy pogrzeb organizuje Dom
  • prowadzenie depozytu rzeczowego mieszkańców
  • prowadzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji
  • utrzymanie czystości na terenie Domu


  Dział Finansowo-Kadrowy

 • Główny Księgowy:
  Ewa Oleksy
  telefon: 12415-25-92 w. 17
 • Zadania działu:
  Prowadzenie rachunkowości jednostki, kasy, rachuby płac oraz spraw kadrowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  Dział Administracyjno-Gospodarczy

 • Kierownik Działu:
  mgr inż. Mirosława Twaróg
  telefon: 12415-25-92 w. 20
 • Zadania działu:
  Do zadań Działu należy zapewnienie administracyjnych, organizacyjnych i technicznych warunków funkcjonowania Domu.
 • Szczegółowe zadania są następujące:
  • organizowanie codziennego przepływu przesyłek i korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej ,
  • podawanie do wiadomości aktów prawa miejscowego, wewnętrznych aktów normatywnych Domu, obwieszczeń i informacji przez wywieszanie na tablicy ogłoszeń,
  • obsługa sekretarsko - kancelaryjna Dyrektora Domu,
  • organizowanie i przeprowadzanie postępowań w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego,
  • zapewnienie możliwości dostarczania energii elektrycznej, gazu, ciepłej i zimnej wody, co oraz odprowadzania ścieków i wywozu odpadów komunalnych i sanitarnych,
  • zapewnienie technicznej sprawności użytkowanych maszyn i urządzeń
  • organizowanie transportu,
  • wykonywanie umów w zakresie zakupu materiałów, wyposażenia oraz zamówionych usług,
  • prowadzenie dokumentacji zakupów materiałów i wyposażenia oraz usług,
  • przygotowanie zakresów rzeczowych i realizacja inwestycji i remontów oraz napraw bieżących,
  • prowadzenie dokumentacji remontów i inwestycji wykonywanych w obiektach zajmowanych przez Dom,
  • realizacja zadań Obrony Cywilnej
  • współpraca z inspektorem bhp
  • zapewnienie regularnego prania dla potrzeb mieszkańców Domu
  • zapewnienie wykonania prac gospodarczych na terenie Domu
  • utrzymanie czystości na terenie Domu


  Dział Żywienia

 • Kierownik Działu:
  Krystyna Glazor
  telefon: 12415-25-92 w. 10
 • Zadania działu:
  Do zadań Działu należy zapewnienie żywienia zgodnie z zalecanymi normami żywieniowymi dla osób zdrowych i chorych w podeszłym wieku.
 • Szczegółowe zadania są następujące:
  • przygotowywanie posiłków według opracowanych jadłospisów
  • układaniu jadłospisów dekadowych z zachowaniem zgodności z zalecanymi normami żywieniowymi.
  • współpraca z Kierownikiem Działu Opieki nad Mieszkańcami w sprawie jadłospisu a w szczególności indywidualnych diet
  • kontrolowaniu przyjmowanych artykułów żywnościowych z magazynu do kuchni i odpowiednim wykorzystaniem do produkcji posiłków i odpowiednim rozdziałem posiłków do konsumpcji .
  • dbaniu o estetykę i higienę podawanych posiłków
  • dbaniu o utrzymanie w czystości naczyń stołowych i kuchennych zgodnie z wymogami sanitarno-higienicznymi