BIP MJO - Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego

 

Młodzieżowy Dom Kultury

im. K. I. Gałczyńskiego w Krakowie

Zapraszamy na naszą stronę: www.mdkgal.edu.pl

 

 

Młodzieżowy Dom Kultury jest placówką wychowania pozaszkolnego prowadzącą działalność dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Główne zadania placówki to:

1. Rozwijanie różnorodnych zainteresowań wychowanków w oparciu o realizowane formy pracy.

2. Pogłębianie i rozszerzanie wiedzy wykraczającej poza programy szkolne.

3. Stwarzanie warunków rozwoju dzieci i młodzieży o szczególnych predyspozycjach w różnych dziedzinach nauki, kultury, sztuki i sportu.

4. Rozwijanie uzdolnień artystycznych i wyzwalanie aktywności twórczej w różnych dziedzinach sztuki.

5. Kształtowanie u dzieci i młodzieży poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju oraz innych kultur.

6. Przygotowanie wychowanków do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

7. Umożliwianie podnoszenia sprawności fizycznej, rozwijanie i kształtowanie nawyku czynnego wypoczynku w zajęciach o charakterze rekreacyjnym, a także uprawiania wybranej dyscypliny sportowej.

8. Sprzyjanie uprawianiu krajoznawstwa i turystyki poprzez organizowanie wycieczek i obozów.

9. Organizowanie dla dzieci, młodzieży i nauczycieli przeglądów, wystaw, zawodów, konkursów, warsztatów i konferencji o zasięgu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

10. Stwarzanie warunków wychowankom MDK do podejmowania zadań o charakterze samorządowym.

11. Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa, w tym ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacja oraz innymi przejawami patologii społecznej.

12. Organizowanie wymian krajowych i międzynarodowych.

13. Prowadzenie działań o charakterze profilaktycznym w odniesieniu do problemów z fizyczną, psychiczną i społeczną sferą funkcjonowania dzieci i młodzieży.

14. Współdziałanie przy realizacji wyżej wymienionych zadań z:

a. rodzicami wychowanków,

b. szkołami,

c. innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi,

d. środowiskiem lokalnym.