BIP MJO - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 107

 

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/20

 

Nowy rok szkolny rozpoczynamy 2 września (poniedziałek).

 

Uczniów klas 2 - 8 zapraszamy na godzinę 9.30,

 

uczniów klas 1 na 11.00 (sala gimnastyczna).
2. ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ - 2019/20


Zapisy do klas pierwszych dotyczą uczniów urodzonych w 2012 roku.

 

Rekrutacja na rok szkolnych 2019/2020 prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego – elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców Elemento https://krakow.elemento.pl

 

Kryteria naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów wraz z harmonogramem rekrutacji dostępne są tutaj.

 

Wnioski o przyjęcie do szkoły będzie można składać w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 1-29.03.2019 r.

 

Do klasy integracyjnej dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego przyjmowane jest na podstawie skierowania.

Jeżeli dziecko mieszka poza Krakowem to wniosek o skierowanie do szkoły podstawowej integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi rodzic/prawny opiekun składa do właściwej gminy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 do publicznej szkoły podstawowej integracyjnej i oddziału integracyjnego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej, w przypadku dzieci nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, stosuje się zasady takie same jak do oddziału ogólnodostępnego.

 

 

3. Ubezpieczenie uczniów

 

Wpłaty Rodziców z tytułu ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW są dobrowolne. Prawo nie nakłada na szkołę i rodziców obowiązku ubezpieczenia uczniów. Ubezpieczenie NNW jest umową zawartą pomiędzy firmą ubezpieczeniową a rodzicami, dlatego decyzję o ewentualnym zawarciu umowy ubezpieczeniowej podejmują właśnie rodzice.

 

W naszej szkole od wielu lat korzystamy z usług Ergo Hestia w zakresie ubezpieczenia uczniów. Wybór uzasadniamy faktem braku zastrzeżeń ze strony rodziców w zakresie wypłaty odszkodowań. Oferta firmy uwzględnia także możliwość objęcia ubezpieczeniem uczniów z rodzin najbiedniejszych, którzy nie mieliby możliwości ochrony ze względu na złą sytuację materialną.

 

Szczegółowe warunki ubezpieczenia