BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 93 im. Lucjana Rydla

 

Jak załatwić sprawę

Zapisanie do szkoły dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły.

 

Aby zapisać do szkoły dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły rodzice lub prawni opiekunowie powinni: Wypełnić wniosek w elektronicznym systemie rekrutacji https://krakow.elemento.pl w terminie wskazanym w tym systemie (z reguły jest to miesiąc marzec). Wniosek wprowadzony do systemu elektronicznej rekrutacji należy wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły. Innym sposobem zapisania dziecka do szkoły podstawowej jest odręczne wypełnienia zgłoszenia/wniosku o przyjęcie, podpisanie i dostarczenie do sekretariatu szkoły.

 

Zapisanie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły

 

 

W celu zapisania do I klasy ucznia zamieszkałego poza rejonem szkoły należy wypełnić wniosek w elektronicznym systemie rekrutacji https://krakow.elemento.pl w terminie wskazanym w tym systemie (z reguły jest to miesiąc marzec). We wniosku należy wskazać jako szkołę pierwszego wyboru SP nr 93 oraz koniecznie na ostatnim miejscu, wskazać swoją szkołę rejonową. Wniosek wprowadzony do systemu elektronicznej rekrutacji należy wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły. Innym sposobem zapisania dziecka do szkoły podstawowej jest odręczne wypełnienie Zgłoszenia/Wniosku o przyjęcie, podpisanie i dostarczenie do sekretariatu szkoły. Do klasy I przyjmuje się dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

 

Zapisanie do szkoły ucznia kl. II - VIII


Do klasy programowo wyższej (II - VI) przyjmuje się ucznia na podstawie: świadectwa ukończenia klasy programowowo niższej, odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę z której uczeń odszedł. Ucznia powracającego z zagranicy przyjmuje się na podstawie: świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę zagranicą i ostatniego świadectwa szkolnego, wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.


Wcześniejsze zapisanie dziecka do szkoły


Dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, może na wniosek rodziców rozpocząć naukę w szkole podstawowej jeżeli: korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną. Aby zapisać dziecko do szkoły rodzice lub prawni opiekunowie powinni wypełnić wniosek w elektronicznym systemie rekrutacji: https://krakow.elemento.pl w terminie wskazanym w tym systemie (z reguły jest to miesiąc marzec). Wniosek wprowadzony do systemu elektronicznej rekrutacji należy wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły.


Odrocznie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego


W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone , nie dłużej jednak niż o jeden rok. W takim przypadku rodzice lub prawni opiekunowie powinni: złożyć do dyrektora szkoły w obwodzie, w którym dziecko mieszka uzasadniony wniosek z prośbą o odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego, przedstawić opinię publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej. Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje dyrektor szkoły.


Zwolnienie z zajęć edukacyjnych


W celu uzyskania decyzji o zwolnieniu dziecka z zajęć edukacyjnych rodzice lub prawni opiekunowie powinni złożyć wniosek do dyrektora szkoły oraz przedstawić opinię publicznej  poradni psychologiczno - pedagogicznej (zajęcia inne niż Wychowanie Fizyczne), bądź stosowne zaświadczenie od lekarza (zajęcia z Wychowania Fizycznego). Decyzję podejmuje dyrektor szkoły.

 

Uzyskanie informacji/opinii o uczniu

 

W celu uzyskania informacji lub opinii o uczniu rodzice lub prawni opiekunowie powinni złożyć stosowny wniosek do dyrektora szkoły ze wskazaniem celu wydania takowej informacji lub opinii (np. przedłożenie w poradni psychologiczno - pedagogicznej, sądzie, innej szkole itp.). Opinie lub informację wydaje wychowawca, nauczyciel, bądź specjalista.

 

Duplikat legitymacji szkolnej

 

W przypadku utraty lub zniszczenia legitymacji szkolnej należy zgłosić ten fakt w sekretariacie szkoły. Do wyrobienia duplikatu należy: złożyć podpisane zdjęcie (nazwisko i imię, data urodzenia, adres), wnieść na wskazane konto opłatę w wysokości 9 zł. Odbiór duplikatu legitymacji w uzgodnionym terminie w sekretariacie szkoły.


Duplikat świadectwa szkolnego


W przypadku utraty lub zniszczenia świadectwa szkolnego w celu uzyskania jego duplikatu należy: złożyć w sekretariacie szkoły podanie o wydanie duplikatu świadectwa z określeniem rodzaju świadectwa (ukończenia szkoły, klasy) i roku ukończenia szkoły lub klasy. Wnieść na wskazane konto opłatę w wysokości 26 zł. Odbiór duplikatu świadectwa w sekretariacie szkoły w terminie do 14 dni roboczych.