BIP Archiwalny - A_ZSOI5 (data archiwizacji: 2017-10-25, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXVIII/1677/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r.)
Ogłoszenia i komunikaty
Dokument archiwalny

Oferta jednostki


Szkoła jest ogólnodostepna dla dzieci i młodzieży z  rejonu całego Krakowa i okolic

oraz dla dzieci z różnego rodzaju dysfunkcjami, w której oprócz edukacji zapewnia się

wszechstronną rewalidację i opiekę. Realizujemy program nauczania szkoły masowej

z dostosowaniem metod i form pracy do potrzeb edukacyjnych uczniów

 

Typy niepełnosprawności uczniów

  • niepełnosprawność ruchowa
  • niewidomi, słabo widzący
  • niedosłyszący i niesłyszący
  • dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną
  • Zespół Downa, Touretta

 

W skład Zespołu wchodzą:

Szkoła Podstawowa nr 105 im Ludwiki Wawrzyńskiej

Gimnazjum nr 49 im Kawalerów Orderu Uśmiechu


Baza jednostki

Baza dydaktyczna, doskonale wyposażona w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie

dostosowane do potrzeb uczniów z dysfunkcją wzroku oraz niepełnosprawnością sprzężoną

- pracownie przedmiotowe kształcenia ogólnego

Gabinety specjalistyczne obejmujące uczniów kompleksową opieką psychologiczną,

logopedyczną, terapeutyczną, pedagogiczną oraz rehabilitacyjną

 

Pomoc psychologiczna i pedagogiczna

Działania gabinetów psychologiczno - pedagogicznych, prowadzone są na każdym etapie kształcenia, obejmują rozmowy terapeutyczne z uczniami i ich rodzicami, poradnictwo,  indywidualne zajęcia terapeutyczne, psychoedukację oraz współpracę z nauczycielami i wychowawcami

 

Opieka medyczna

Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej

 

Zajęcia pozalekcyjne

Zadaniem nauczycieli i wychowawców jest stymulacja wszechstronnego rozwoju uczna, poprzez bogatą ofertę ,

możliwość zaangażowania się w pracę pozalekcyjną

Wszkole działają koła przedmiotowe i  zainteresowań; plastyczne, dziennikarskie, Szkolny Klub Europejski, chór itp

Współpracujemy z Litwą i Norwegią

Organizujemy wycieczki na Ukrainę, do Paryża, Oslo, wycieczki przedmiotowe i rekreacyjne

W szkole działa Klub Młodego Wolontariusza

Szkoła corocznie przyjmuje asystentów językowych z Węgier, Brazylii, Chin

Uczniowie rozwijają również swoje zdolności i motywację uczestnicząc w licznych przedsięwzięciach artystycznych, konkursach, projektach, warsztatach edukacyjnych, zajęciach sportowych, wycieczkach, zlotach turystycznych oraz imprezach integracyjnych

 

Realizowane eksperymenty i innowacje

* „Młoda Europa" - klasa ogólnodostępna , z rozszerzonym nauczaniem języka angielskiego:
3 godziny+1 godzina konwersatorium , dodatkowym Klubem Europejskim (prowadzonym metodą projektu) poszerzającym wiedzę o cywilizacji europejskiej i kulturze krajów europejskich; możliwość wymiany zagranicznej młodzieży

 

* „Otwarty Umysł" - klasa ogólnodostępna, o nachyleniu informatyczno-dziennikarskim, dodatkowa 1 godzina informatyki, warsztaty dziennikarskie i fotograficzne ; możliwość wernisaży prac uczniowskich, redagowanie gazetki szkolnej
on-line.

 

* „Bonjour culture" (Dzień dobry, kulturo) - klasa ogólnodostępna, o nachyleniu kulturoznawczym z rozszerzonym językiem francuskim: 2 godziny +
1 godzina konwersatorium , zajęciami wiedzy
o kulturze; tworzeniem metodą projektu gier miejskich
(Kraków w Europie, Francja w Krakowie, Starożytność
w Krakowie itp.)

 

* „Green Planet" - klasa ogólnodostępna o nachyleniu ekologicznym, z rozszerzonym nauczaniem języka angielskiego lub rosyjskiego, współpraca z Uniwersytetem Pedagogicznym i XI LO w ramach rozszerzonego nauczania przedmiotów przyrodniczych

 

* „Rokefeler" - klasa ogólnodostępna o nachyleniu matematyczno - ekonomicznym, z dodatkowym Klubem Młodego Przedsiębiorcy (prowadzonym metodą projektu), z nauczaniem języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego

 

Dyrektor:

mgr Ewa Donhöffner


Dane teleadresowe


Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 5

Szkoła Podstawowa nr 105

Gimnazjum nr 49

os Słoneczne 12

31-957 Kraków

tel/fax; 12 644 08 95

Dojazd:

Autobus 152, 139,136,123

Mapa