BIP Archiwalny - A_ZSO14 (data archiwizacji: 2019-12-13, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XXVIII/663/19 Rady Miasta Krakowa)
Dokument archiwalny

Mienie szkoły


Stan na dzień 01.01.2011

Stan środków trwałych 4 947 997,44 zł
w tym::
1. Budynki, lokale i inne obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4 609 985,62 zł
2. Urządzenia techniczne i maszyny 338 011,82 zł


Stan pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 628 479,07 zł
w tym:
1. Pozostałe środki trwałe 534 556,40 zł
2. Zbiory biblioteczne 68 254,10 zł
3. Wartości niematerialne i prawne 25 668,57 zł