INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

 

 

 

Praca w obwodowych komisjach wyborczych

 

W celu zgłoszenia kandydatury do pracy w obwodowej komisji wyborczej, należy zwrócić się do pełnomocników komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 

Rejestracja komitetów wyborczych trwa do 26 sierpnia 2019 r.

 

Zasady udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych reguluje Ikona paragrafu uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego, zmieniona uchwałą nr 79/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r.

 

Zgodnie z § 4 ww. uchwały:

„1. Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:

1) jest obywatelem polskim;

2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;

3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;

5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

2. (…)

3. Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa.”.

 

W Krakowie kandydaci do pracy w obwodowych komisjach wyborczych muszą być mieszkańcami województwa małopolskiego, wpisanymi do stałego rejestru wyborców jednej z gmin województwa małopolskiego.

 

Podział Miasta Krakowa na stałe obwody głosowania

 

Postanowienie w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Krakowie

 

 

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje pełnomocnikom komitetów wyborczych, wymienionym w § 5 ww. uchwały. Wykazy wszystkich pełnomocników wyborczych komitetów utworzonych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich adresy zamieszczane są na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej.

 

Zgłoszeń do komisji dokonuje się na drukach określonych w ww. Ikona paragrafu uchwale nr 79/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r.

 

Ikona załącznika Druk zgłoszenia kandydata do komisji wyborczej (przez komitet wyborczy)

 

Termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 13 września 2019 r.

 

Zgłoszenia kandydatów od pełnomocników wyborczych lub osób upoważnionych przyjmują urzędnicy wyborczy za pośrednictwem Urzędu Miasta Krakowa, w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa: Pl. Wszystkich Świętych 3-4, pok. 238B, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30–15.30.

 

Kontakt e-mail: wybory.krakow@um.krakow.pl

 

Zgłoszenie kandydata do składu obwodowej komisji wyborczej następuje po uzyskaniu zgody osoby, której zgłoszenie dotyczy.

 

W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, przeprowadza się publiczne losowania, zgodnie z § 14 ust. 2–10 ww. uchwały. Jeżeli natomiast liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje się w trybie określonym w § 14 ust. 1 ww. uchwały.

 

W przypadku zgłoszenia zbyt małej liczby osób przez komitety wyborcze, zastosowanie mają przepisy § 16 ww. uchwały. Uzupełnienia składu komisji dokonuje Komisarz Wyborczy w Krakowie I. Zgodnie z § 8 uchwały „Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców, o czym mowa w art. 182 § 8b Kodeksu wyborczego. Zgłoszenia wyborców przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy. [...]”.

 

Wyborcy mogą zgłaszać swoje kandydatury w siedzibach Urzędu Miasta Krakowa: Pl. Wszystkich Świętych 3-4, ul. Wielicka 28a, os. Zgody 2 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30–15.30.

 

Ikona załącznika Druk zgłoszenia do komisji przez wyborcę

 

Obwodowe komisje wyborcze w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej powołuje Komisarz Wyborczy w Krakowie I, do dnia 23 września 2019 r.

 

Diety z tytułu członkostwa w obwodowej komisji wyborczej wynoszą:

• Przewodniczący komisji – 500 zł,

• Zastępca Przewodniczącego – 400 zł,

• Członek komisji – 350 zł.

 

Wysokość diet określa Ikona paragrafu uchwała nr 6/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, Prezydenta RP i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy.

 

Ponadto należy zauważyć, że samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji, ponieważ, zgodnie z wyżej przedstawionymi zasadami, w przypadku zgłoszenia do danej komisji większej liczby kandydatów niż ustawowo przewidywana, konieczne będzie przeprowadzenie losowania ich składu.

 

 

INFORMACJA z dnia 22 sierpnia 2019 r. Komisarza Wyborczego w Krakowie I (…) w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 

Ikona załącznika Załączniki

 

Wykaz stałych obwodów głosowania i siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

Wykaz odrębnych obwodów głosowania i siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

Druk zgłoszenia kandydata do obwodowej komisji wyborczej (przez komitet wyborczy)

 

Druk zgłoszenia do obwodowej komisji wyborczej przez wyborcę (w trybie art. 182 ust. 8c Kodeksu wyborczego)

 

 

 

Ikona powrotu Powrót do strony głównej