Nowy okres świadczeniowy 2018/2019

Świadczenie wychowawcze 500+ w bieżącym okresie zasiłkowym ustalane jest do 30.09.2018 r. Następny okres zasiłkowy będzie trwał od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. Konieczne jest złożenie nowego wniosku. Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci od 1 lipca br. można już składać wyłącznie wnioski elektronicznie:

 1. przez Internet – za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej banków, które dołączyły do programu. Obecnie można to zrobić w jednym z 25 banków Banki biorące udział w programie w zakresie składania wniosków za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej: Alior Bank SA, Bank BPH SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Bank Zachodni WBK SA, FM Bank PBP SA (Smart Bank), ING Bank Śląski SA, mBank SA, PKO Bank Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, SGB-Bank SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Getin Noble Bank SA, Deutsche Bank SA, Credit Agricole Bank Polska SA. Pełna treść komunikatu na stronie internetowej MRPIPS.

 2. przez Internet (dla osób posiadających tzw. Profil zaufany ePUAP lub podpis elektroniczny):

 • za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP: 

      https://pz.gov.pl/dt/login/login?ssot=zbwnrmoojv8v6641exub

   

  Zachęcamy wszystkich do złożenia wniosku w formie elektronicznej, gdyż jest to najszybszy sposób na kontynuację wypłaty świadczenia wychowawczego 500+.

 

HARMONOGRAM WYPŁAT  NA AUTOWYPŁATĘ 500+ - Dotyczy wyłącznie osób, które we wniosku o świadczenie wybrały formę wypłaty w postaci gotówki. Pozostałe osoby otrzymują świadczenia na podane numery rachunków bankowych

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:

1) obywatelom polskim,

2) cudzoziemcom:

• do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

• jeżeli wynika to z wiążących RP dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,

• przebywającym na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12.12.2013 r. o cudzoziemcach, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium RP.

• posiadający kartę pobytu z adnotacją „ dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium RP, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenia na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy maja prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

UWAGA!

Jeśli osoba składająca wniosek przebywa za granicą – w kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a wyjazd ma charakter zarobkowy, to gmina przekaże wniosek wraz z dokumentami marszałkowi województwa. Pozwoli to uniknąć pobierania przez ta samą osobę podobnych świadczeń w dwóch państwach UE/EOG jednocześnie.

 

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej
 3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko
 4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stanowią inaczej.

 

Świadczenie w wysokości 500 złotych miesięcznie otrzyma każda rodzina na drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia niezależnie od dochodów rodziny.

Na pierwsze i//lub jedyne dziecko świadczenie będzie przysługiwało tylko w przypadku rodzin, u których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł netto miesięcznie. Natomiast jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne , świadczenie na pierwsze dziecko będzie przysługiwało, o ile dochód na jednego członka nie przekroczy 1200 zł netto na miesiąc. W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. dochód rodziny ustalany jest na podstawie dochodów osiągniętych w 2014 r.

W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na okres od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. dochód rodziny ustalany jest na podstawie dochodów osiągniętych w 2016 r.

W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na okres od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r. dochód rodziny ustalany jest na podstawie dochodów osiągniętych w 2017 r.

 

 

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują na wniosek złożony przez osobę uprawnioną.

 

Wnioski o przyznanie świadczeń wychowawczych 500+, można pobrać i złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa:

 

• ul. Stachowicza 18 w godz. 7.40 – 18.00

• os. Zgody 2 w godz. 7.40 - 15.30

 

Wnioski o świadczenie wychowawcze można złożyć również elektronicznie za pomocą portalu emp@tia, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

 

 

Rodzic składający wniosek także na pierwsze dziecko do wniosku dołącza:

• oświadczenie dokumentujące wysokość dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody,

• dokumenty (w tym oświadczenia) potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu w przypadku zmian sytuacji dochodowej,

• w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,

• w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce,

• w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobienia

 

Dokumentów dotyczących dochodu rodziny nie składa się przypadku, gdy dana osoba nie będzie ubiegać się o przyznanie uprawnienia do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko.

 

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy tj. 1 kwietnia 2016 r. i kończy 30 września 2017r.

Od dnia 1 października 2017 r. trwa okres świadczeniowy 2017/2018 i będzie on trwał do 30 września 2018 r.

Od dnia 1 października 2018 r. rozpocznie się nowy okres świadczeniowy i będzie on trwał do 30 września 2019 r.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ złożone wyłącznie drogą elektroniczną będą przyjmowane od dnia 1 lipca br.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ złożone drogą tradycyjną będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia br.

 

Jak zachować świadczenie wychowawcze 500+

Wydział Spraw Społecznych przypomina, że aby otrzymać świadczenie 500+ od października 2018 r. należy złożyć wniosek do 31 października br. (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu).

Wnioski o świadczenie 500+ są przyjmowane w siedzibie Wydziału przy ul. Stachowicza 18 od pon. – pt. w godz. 7.40-18.30; na Osiedlu Zgody 2 od pon. – pt. w godz. 7.40-15.30.

Wniosek można również złożyć za pośrednictwem bankowości elektronicznej, platformy e-PUAP oraz platformy PUE ZUS.

 

 Najważniejsze zmiany wprowadzone w okresie świadczeniowym 2017/2018:

1. Dochody:

 • Rokiem bazowym przy obliczaniu dochodów rodziny na okres świadczeniowy 2017/2018 jest rok 2016.

 • Rokiem bazowym przy obliczaniu dochodów rodziny na okres świadczeniowy 2018/2019 jest rok 2017.

 • Stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej są wliczane do dochodu rodziny.

 • Do dochodu rodziny wliczany jest zwrot niewykorzystanej ulgi podatkowej na dzieci.

 • Jeśli członek rodziny utraci zatrudnienie i podejmie je ponownie u tego samego pracodawcy w okresie krótszym niż 3 miesiące, nie będzie to traktowane jako utrata i uzyskanie dochodu.

 • Dochód uzyskiwany w roku bazowym na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym będzie ustalany na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia z urzędu skarbowego, które powinno zabierać informacje odpowiednio o:

  - Formie opłacanego podatku

  - Wysokości przychodu

  - Stawce podatku

  - Wysokości opłaconego podatku

 

2. Opieka naprzemienna – zgodnie z nową definicją opieką naprzemienną jest opieka sprawowana zgodnie z orzeczeniem sądu w porównywalnych i powtarzających się okresach naprzemiennie przez oboje rodziców rozwiedzionych lub żyjących w rozłączeniu.

 

3. Wymóg alimentów

Świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeśli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostały przyznane alimenty na rzecz dziecka. Aby alimenty były uwzględnione, muszą być przyznane na podstawie tytułu wykonawczego zatwierdzonego przez sąd, czyli:

• postanowienie sądu o zabezpieczeniu alimentacyjnym

• ugoda zatwierdzona przez sąd

• prawomocny wyrok sądu

• ugoda zawarta przed mediatorem zatwierdzona przez sąd

• akt notarialny, któremu sąd nadał klauzulę wykonalności

 

Wyjątkiem jest sytuacja, w której:

• Drugi z rodziców dziecka nie żyje (należy przedłożyć dane zmarłego rodzica – imię, nazwisko, nr PESEL)

• Ojciec dziecka jest nieznany (należy przedłożyć odpis zupełny aktu urodzenia dziecka)

• Powództwo o ustalenie alimentów zostało oddalone przez sąd (należy przedłożyć prawomocny wyrok lub postanowienie sądu)

• Jeden z rodziców został zobowiązany do ponoszenia całkowitych kosztach utrzymania dziecka (należy przedłożyć prawomocny wyrok lub postanowienie sądu)

• Dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach

 

4. Oświadczenia dotyczące dochodów nieopodatkowanych i wielkości gospodarstwa rolnego członka rodziny wypełnia i podpisuje Wnioskodawca, który ubiega się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko w rodzinie.

 

Jeśli Wnioskodawca lub członek rodziny Wnioskodawcy przebywa za granicą, we wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego należy podać dane tej osoby, kraj przebywania wraz z adresem zamieszkania poza granicami RP i adres pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza granicami RP.

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. Dz. Z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.),

2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1465)

 

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK? ZOBACZ INSTRUKTAŻ TELEWIZJA.KRAKOW.PL:

 

https://www.youtube.com/watch?v=Oh1yPMlG49s

https://www.youtube.com/watch?v=HUWEITF_m5Y