Miasta nie składają się tylko z domów i ulic, ale z ludzi i ich nadziei - Św. Augustyn

 

 

 1. Co to jest rewitalizacja
  1. Przygotowanie programów rewitalizacji

    Obowiązujący Miejski Program Rewitalizacji Krakowa został przyjęty Uchwałą Nr LIX/1288/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2016 r. w trybie ustawy o samorządzie gminnym, a następnie zmieniony Uchwałą Nr LXII/1373/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 stycznia 2017 r. oraz Uchwałą Nr XCI/2390/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017r. Zaktualizowany dokument uwzględnia wymagania, które zostały określone w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 , nie jest natomiast gminnym programem rewitalizacji w rozumieniu Ustawy z 9 października 2015r. o rewitalizacji. Aktualizacja Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa wynikała również z przepisu art. 52 ust. 1 Ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji, który stanowi, że „Do dnia 31 grudnia 2023 r. dopuszcza się realizację przedsięwzięć wynikających z programu zawierającego działania służące wyprowadzeniu obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysowego, przyjmowanego uchwałą rady gminy, bez uchwalania gminnego programu rewitalizacji. W takim przypadku wyznaczenie w drodze uchwały obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, Strefy, a także uchwalenie miejscowego planu rewitalizacji nie jest dopuszczalne”.

    

  2. Programy rewitalizacji Krakowa

   W Krakowie podstawowym, strategicznym dokumentem w zakresie działań ukierunkowanych na rewitalizację obszarów zdegradowanych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb społecznych, gospodarczych i środowiskowych, jest Miejski Program Rewitalizacji Krakowa.

   W dokumencie tym zawarto diagnozę zjawisk kryzysowych przeprowadzoną w skali całej Gminy, na tej podstawie wyznaczono obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji oraz opisano działania służące wyprowadzeniu obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego. W wyniku przeprowadzonej diagnozy w aktualizacji MPRK wyznaczono obszar rewitalizacji składający się z trzech podobszarów, które zostaną objęte procesem rewitalizacji:

   • Stare Miasto – Kazimierz
   • Stare Podgórze – Zabłocie
   • „stara” Nowa Huta

   Generalnym celem Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa jest podjęcie kompleksowych, zintegrowanych działań przy aktywnym udziale mieszkańców Krakowa, ukierunkowanych na ograniczenie nierówności w warunkach życia mieszkańców i poprawę dostępu do możliwości jakie stwarza miasto.

    

    

 2. Rehabilitacja zabudowy blokowej osiedli w Krakowie

  Rehabilitacja zabudowy blokowej, nazywana czasem "humanizacją osiedli", dotyczy terenów osiedli mieszkaniowych wznoszonych głównie w oparciu o technologie wielkopłytowe. Osiedla powstałe głównie w latach 70-tych i 80-tych, zaprojektowane zgodnie z ówczesnymi trendami urbanistycznymi, przez dziesięciolecia podlegały zmianom, także niekorzystnym. Zmiany demograficzne i cywilizacyjne, migracje mieszkańców, zużycie zasobów mieszkaniowych i technicznych, to tylko niektóre z procesów prowadzących do stopniowego narastania przez ostatnie dziesięciolecia zjawisk kryzysowych. Rehabilitacja jest zatem procesem przywracania osiedlom pierwotnych wartości funkcjonalno-przestrzennych i społecznych oraz dostosowaniem ich do współczesnych standardów cywilizacyjnych.
  1. Pierwszy Pilotażowy Program Rehabilitacji Zabudowy Blokowej dla osiedli Ugorek i Olsza II 
  2. Projekt Aktywna Społeczność w Krakowie na osiedlach Azory, Olsza II i Ugorek

 

Archiwum

Zobacz więcej informacji na stronach Miejskiej Prezentacji Internetowej 'Magiczny Kraków'poświęconych zagadnieniom Rewitalizacji w Krakowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego – odmienne zasady