Miasta nie składają się tylko z domów i ulic, ale z ludzi i ich nadziei - Św. Augustyn

 

I. Co to jest rewitalizacja

 

II.Miejski Program Rewitalizacji Krakowa

 

Obowiązujący Miejski Program Rewitalizacji Krakowa został przyjęty Uchwałą Nr LIX/1288/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2016 r. w trybie ustawy o samorządzie gminnym, z pózniejszymi zmianami (Uchwała Nr LXII/1373/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 stycznia 2017r. ,Uchwała Nr XCI/2390/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017r, Uchwała Nr XCV/2485/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2018 r.). Zaktualizowany dokument uwzględnia wymagania, które zostały określone w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 , nie jest natomiast gminnym programem rewitalizacji w rozumieniu Ustawy z 9 października 2015r. o rewitalizacji. Aktualizacja Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa wynikała również z przepisu art. 52 ust. 1 Ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji, który stanowi, że „Do dnia 31 grudnia 2023 r. dopuszcza się realizację przedsięwzięć wynikających z programu zawierającego działania służące wyprowadzeniu obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysowego, przyjmowanego uchwałą rady gminy, bez uchwalania gminnego programu rewitalizacji. W takim przypadku wyznaczenie w drodze uchwały obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, Strefy, a także uchwalenie miejscowego planu rewitalizacji nie jest dopuszczalne”.

 

Miejski Program Rewitalizacji w Krakowie jest podstawowym, strategicznym dokumentem w zakresie działań ukierunkowanych na rewitalizację obszarów zdegradowanych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb społecznych, gospodarczych i środowiskowych. W dokumencie tym zawarto diagnozę zjawisk kryzysowych przeprowadzoną w skali całej Gminy, na tej podstawie wyznaczono obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji oraz opisano działania służące wyprowadzeniu obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego. W wyniku przeprowadzonej diagnozy w aktualizacji MPRK wyznaczono obszar rewitalizacji składający się z trzech podobszarów, które zostaną objęte procesem rewitalizacji:

  1. Stare Miasto – Kazimierz
  2. Stare Podgórze – Zabłocie
  3. „stara” Nowa Huta

Generalnym celem Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa jest podjęcie kompleksowych, zintegrowanych działań przy aktywnym udziale mieszkańców Krakowa, ukierunkowanych na ograniczenie nierówności w warunkach życia mieszkańców i poprawę dostępu do możliwości jakie stwarza miasto.

 

Miejski Program Rewitalizacji Krakowa - dokument zaktualizowany

 

Realizacja zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze rewitalizacji z pominięciem otwartego konkursu ofert

 

Oferty złożone w trybie art. 19 a ustawy - rok 2018 - OGŁOSZENIA

 

 

 

III.Rehabilitacja zabudowy blokowej osiedli w Krakowie

 

Rehabilitacja zabudowy blokowej, nazywana czasem "humanizacją osiedli", dotyczy terenów osiedli mieszkaniowych wznoszonych głównie w oparciu o technologie wielkopłytowe. Osiedla powstałe głównie w latach 70-tych i 80-tych, zaprojektowane zgodnie z ówczesnymi trendami urbanistycznymi, przez dziesięciolecia podlegały zmianom, także niekorzystnym. Zmiany demograficzne i cywilizacyjne, migracje mieszkańców, zużycie zasobów mieszkaniowych i technicznych, to tylko niektóre z procesów prowadzących do stopniowego narastania przez ostatnie dziesięciolecia zjawisk kryzysowych. Rehabilitacja jest zatem procesem przywracania osiedlom pierwotnych wartości funkcjonalno-przestrzennych i społecznych oraz dostosowaniem ich do współczesnych standardów cywilizacyjnych.

  1. Pierwszy Pilotażowy Program Rehabilitacji Zabudowy Blokowej dla osiedli Ugorek i Olsza II 
  2. Projekt Aktywna Społeczność w Krakowie na osiedlach Azory, Olsza II i Ugorek

 

Zobacz więcej informacji na stronach Miejskiej Prezentacji Internetowej 'Magiczny Kraków'poświęconych zagadnieniom Rewitalizacji w Krakowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego – odmienne zasady