Programy miejskie poświęcone wspieraniu przedsiębiorczości

Obecnie obowiązują dwa programy:

 

Krakowski Program Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta przyjęty UCHWAŁA NR LXII/1347/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Krakowskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta 2016 -2020.

 

Program gospodarczego wspierania przesiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających -

 UCHWAŁA NR LXXXI/1060/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września 2009 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarczego wspierania przesiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających z późniejszymi zmianami,

 

 

 Więcej informacji o Programach, w tym sprawozdania z realizacji

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie konkursu: Mój Pierwszy Biznes

Wydział Rozwoju Urzędu Miasta Krakowa zaprasza uczniów krakowskich szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w Konkursie "Mój Pierwszy Biznes".

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych miasta Krakowa. Konkurs przeprowadzony zostanie w II etapach.

I etap Konkursu zostanie przeprowadzony do 15 października danego roku. Do tego dnia ogłoszona zostanie lista uczestników zakwalifikowanych do II etapu Konkursu (do 6 biznes planów), zgodnie z listą rankingową.

II etap Konkursu (finał) zostanie przeprowadzony w trakcie trwania Tygodnia Startupów w Krakowie (15-21 października)

 

Przedmiotem konkursu jest przygotowany przez uczestników biznes plan prezentujący pomysł na biznes.

 

Dla zwycięzców Konkursu przewidziano nagrody pieniężne:

 

I miejsce - nagroda główna - 4 000 zł

 

II miejsce - 3 000 zł

 

III miejsce - 2 000 zł

 

Regulamin konkursu

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert w zakresie: "Krakowski Tydzień Startupów" na rok 2018

Prezydent Miasta Krakowa podpisał z dniem 16 lipca 2018 roku zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2018 zadania publicznego pn. „Krakowski Tydzień Startupów #startKRKup” w zakresie „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”.

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta  w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2018 zadania publicznego pn. „Krakowski Tydzień Startupów #startKRKup” w zakresie „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”

 

Wykaz ofert, którym przyznano dofinansowanie.

 

 

Otwarte Konkursy Ofert - wyniki konkursu na rok 2018 w zakresie: Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości: "Kraków dla MSP"

Prezydent Miasta Krakowa ogłosił wyniki Konkursu w Zarządzeniu 1052/2018 z dnia 24.04.2018 roku w sprawie wyboru ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego pn. „Kraków dla MSP” w zakresie „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

 

Lista projektów wyłonionych w Konkursie:

 

 
Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Przyznana kwota dotacji

Fundacja Współpracy

Polsko-Ukraińskiej „U-WORK”

Centrum Wsparcia

Przedsiębiorczości Obcokrajowców

73 500 zł

Fundacja Klaster LifeScience

Kraków

LivingLaby dla Zdrowego

i Aktywnego Życia

 

40 170 zł

Małopolskie Stowarzyszenie

Kupców i Przedsiębiorców

Inkubator Przedsiębiorczości Nowa

Huta

70 644 zł
Fundacja Wspierająca #omgkrk Innowacyjny Kraków 2018 25 000 zł
Kraków Miastem Startupów Szkoła Letnia Innowacji i Przedsiębiorczości 10 000 zł
Fundacja Inicjatyw Gospodarczych, Analitycznych i Technologicznych Konferencja promująca cyfryzację, digitalizację i nowe technologie w biznesie 12 450 zł
ŁĄCZNA KWOTA DOTACJI: 231 764 zł

 

 

Więcej informacji, łącznie z przyznanymi projektom punktami, można znaleźć w linkowanym wyżej Zarządzeniu Prezydenta Miasta nr 1052/2018.

 

Wyniki Otwartych Konkursów Ofert w poprzednich latach.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Projekt “Growing Internationally – Krakow`s economy on the rise”

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa 3: Przedsiębiorcza Małopolska,

Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza małopolski.

 

Wartość projektu: 1 953 308,50 PLN

Wartość dofinansowania: 1 660 312,23 PLN

 

Jednostka Realizująca: Wydział Rozwoju Miasta

Okres realizacji: 16 maja 2016 - 31 grudnia 2018

 

Opis projektu:

Celem projekt jest kreowanie wizerunku gospodarczego Krakowa, Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego oraz Województwa Małopolskiego jako regionu atrakcyjnego do inwestycji i prowadzenia działalności gospodarczej oraz regionu nowoczesnych rozwiązań w gospodarce, opartych na współpracy biznesu, samorządu i nauki. Projekt przyczyni się do zwiększenia potencjału MŚP regionu poprzez kreowanie sieci współpracy z partnerami ukraińskimi, stworzenie warunków dla ich ekspansji na rynek ukraiński oraz poprzez kreowanie sieci współpracy lokalnych środowisk naukowych, biznesowych i startupowych i promowanie ich jako mocnego wsparcia dla marki Krakowa i Małopolski.

W ramach projektu zaplanowany jest również udział Miasta Kraków w trzech edycjach międzynarodowych Targów Nieruchomości Inwestycyjnych EXPO REAL w Monachium. Formuła targów nastawiona jest na przekaz informacji dotyczących potencjału i gospodarczych możliwości miasta, dotarcie do jak największej liczby inwestorów z ofertą inwestycyjną oraz kreowanie w środowisku biznesowym mocnej, stabilnej i konkurencyjnej marki Krakowa jako miasta atrakcyjnego inwestycyjnie.

Projekt przyczyni się do:

• tworzenia sieci współpracy pomiędzy małopolskimi przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu, pracownikami naukowymi i studentami zainteresowanymi komercjalizacją wyników ich badań a ich odpowiednikami na Ukrainie,

• stworzenia warunków, dzięki którym Kraków i Małopolska nie staną się jedynie przystankiem dla ukraińskich przedsiębiorców i startupów na drodze na zachód, ale trwale zwiąże ich z Krakowem i Małopolską,

• wzmocnienia wizerunku gospodarczego regionu, wzrostu liczby przedsiębiorstw sprawnie działających na terenie Krakowa i Małopolski, poszerzenia rynków zbytu dla MŚP (poprzez ekspansję na rynek ukraiński).

 

 

 Więcej informacji na temat projektu

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

W związku z realizacją projektu Growing Internationally – Krakow`s Economy on the Rise, Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Krakowa zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym przeprowadzenia ewaluacji projektu.

 

Przedmiot zamówienia polega na:

1. Realizacji badania ewaluacyjnego, tj.:

a) przygotowania raportu metodologicznego do ewaluacji;

b) przeprowadzenia badania ewaluacyjnego;

c) przygotowania raportu ewaluacyjnego.

2. Prezentacji wyników badania, tj.:

a) przygotowania prezentacji multimedialnej zawierającej najważniejsze dane oraz informacje na temat badania ewaluacyjnego;

b) prezentacji wyników badania w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

 

Szczegółowe informacje na temat zakresu oferty oraz projektu w załączniku.

 

Na oferty czekamy do 22 października, do godziny 15.30 pod adresem email: msp@um.krakow.pl

 

Szczegóły.

 

 

  

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

CERIecon Playpark - infomacje o projekcie.

 

 

CERIecon Playpark jest realizowany w ramach: projektu CERIecon – „CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network”, realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Europa Środkowa (Central Europe). Gmina Miejska Kraków jest jednym z 14 partnerów projektu.

 

Program trwa 6 miesięcy i kończy się wielkim finałem, podczas którego krakowskie startupy mogą rywalizować ze startupami z innych części Europy. Pierwszy finał, który odbył się w lutym 2018 roku w Stuttgarcie wygrał krakowski startup przygotowywany przez naszych ekspertów!

 

Playpark adresowany jest do start-upów oraz osób bądź stowarzyszeń, które chciałyby przekuć swój pomysł, projekt, prototyp, działanie itp. w ofertę biznesową, ale brakuje im doświadczenia bądź wiedzy w tym zakresie. Jeśli masz pomysł na taka innowację także możesz skorzystać z naszej oferty. Nasi eksperci pomogą Ci w jej dopracowaniu i skomercjalizowaniu. Szukamy nie tylko ofert biznesowych, ale także innowacji społecznych! Powstający w krakowskim Playparku startup innowacji społecznych dotarł podczas spotkania w Stuttgarcie do półfinału i zebrał wysokie oceny jury.

 

Koncepcja CERIecon Playpark ma na celu stworzenie optymalnego środowiska do generowania pomysłów, rozwoju, doskonalenia i przekształcania pomysłów w przedsiębiorców i młodych firmach w konkurencyjne i kompetentne organizacje gotowe na rynki i konkurentów.

 

CERIecon Playpark udostępnia uczestnikom projektu przestrzeń (pomieszczenia) dla rozwoju pomysłów i zakładania przedsiębiorstw

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

    


 

 

CERIecon Playpark - nabór do projektu.

 

Wydział Rozwoju Miasta UMK zaprasza krakowskie startupy do udziału w projekcie CERIecon Playpark. Oferujemy miejsce do prowadzenia działalności, wykwalifikowanych mentorów i ekspertów, cykl szkoleń i warsztatów, które pomogą w założeniu firmy i przygotowania jej do wprowadzenia na rynek. Okazję do uczestniczenia w międzynarodowych szkoleniach, treningach i wymianach ze startupami z Brna, Rijeki, Wenecji, Stuttgartu, Wiednia i Bratysławy.

 

Nabór trwa do 21 października (do niedzieli, do północy). Ilość miejsc ograniczona.

 

CERIecon Playpark jest realizowany w ramach: projektu CERIecon – „CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network”, realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Europa Środkowa (Central Europe). Gmina Miejska Kraków jest jednym z 14 partnerów projektu.

 

Program trwa 6 miesięcy i kończy się wielkim finałem, podczas którego krakowskie startupy mogą rywalizować ze startupami z innych części Europy.

 

Playpark adresowany jest do start-upów oraz osób bądź stowarzyszeń, które chciałyby przekuć swój pomysł, projekt, prototyp, działanie itp. w ofertę biznesową, ale brakuje im doświadczenia bądź wiedzy w tym zakresie. Jeśli masz pomysł na taka innowację także możesz skorzystać z naszej oferty. Nasi eksperci pomogą Ci w jej dopracowaniu i skomercjalizowaniu. Szukamy nie tylko ofert biznesowych, ale także innowacji społecznych! Powstający w krakowskim Playparku startup innowacji społecznych dotarł podczas spotkania w Stuttgarcie do półfinału i zebrał wysokie oceny jury.

 

Koncepcja CERIecon Playpark ma na celu stworzenie optymalnego środowiska do generowania pomysłów, rozwoju, doskonalenia i przekształcania pomysłów w przedsiębiorców i młodych firmach w konkurencyjne i kompetentne organizacje gotowe na rynki i konkurentów.

 

CERIecon Playpark udostępnia uczestnikom projektu przestrzeń (pomieszczenia) dla rozwoju pomysłów i zakładania przedsiębiorstw

 

Zaoferowane szkolenia obejmować będą m.in.:

  • zagadnienia związane z kreacją wizerunku oraz PR, z wykorzystaniem social media,
  • zagadnienia z produkcji i teorii IT;
  • wykorzystanie form wideo przy budowaniu marki i reklamie, wizualnej identyfikacji marki;
  • techniki sprzedaży i narzędzia wspomagające;
  • zagadnienia: jak rozmawiać z funduszami inwestycyjnymi;
  • zagadnienia związane z zarządzaniem procesem rekrutacyjnym;
  • podstawy prawne niezbędne przy zakładaniu działalności gospodarczej;
  • realia prawne na polskim i globalnym rynku towarów i usług;
  • sztukę negocjacji;

 

Szczegółowy program szkoleń i warsztatów uzależniony jest od ofert i zostanie przedstawiony uczestnikom projektu po zakończeniu procesu rekrutacji.

 

Do dyspozycji uczestników projektu zostaną także dodane specjalnie dla nich opracowane e-narzędzia umożliwiające nawiązywanie kontaktów z uczestnikami i ekspertami z innych krajów, a także prezentację projektów potencjalnym partnerom a może nawet inwestorom z całej UE.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Wypełnione formularze prosimy wysyłać na adres e-mail: msp@um.krakow.pl. Pytania prosimy zgłaszać pod ten sam adres.

 

Ilość miejsc ograniczona. Wybór ofert zakwalifikowanych do projektu zostanie dokonany po zamknięciu rekrutacji.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Porozumienie na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości w Krakowie

Celem Porozumienia jest stworzenie platformy współdziałania Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami zrzeszającymi i reprezentującymi przedsiębiorców krakowskich, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji małych i średnich przedsiębiorstw. Istotną rolę Porozumienia jest także stworzenie możliwości wymiany informacji i doświadczeń dla poszczególnych instytucji na szerokim forum. Rola Miasta ogranicza się do wykonywania zadań administracyjnych, tzn. zapewnienia pomieszczenia na spotkania Porozumienia, obsługi korespondencyjnej oraz protokołów (oraz w niektórych przypadkach zaproponowaniu tematyki spotkań).

 

Więcej informacji o Porozumieniu, w tym protokoły ze spotkań Porozumienia.

 


 

Strona msp.krakow.pl

Urząd Miasta Krakowa, Wydział Rozwoju Miasta zaprasza na stronę: www.msp.krakow.pl, stworzoną by służyć pomocą małym i średnim przedsiębiorstwom. Znajdą na niej Państwo: 
- informacje i porady dotyczące rozpoczęcia i prowadzenia działalności w zakresie małych i średnich przedsiębiorstw, 
- adresy ośrodków informowania i wspierania przedsiębiorczości,
- listę wybranych instytucji wspierających przedsiębiorców,
- serwis gospodarczy 

Dofinansowanie dla przedsiębiorców

Portal Funduszy Europejskich