Programy miejskie poświęcone wspieraniu przedsiębiorczości

Obecnie obowiązują dwa programy:

 

Krakowski Program Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta przyjęty UCHWAŁA NR LXII/1347/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Krakowskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta 2016 -2020.

 

Program gospodarczego wspierania przesiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających -

 UCHWAŁA NR LXXXI/1060/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września 2009 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarczego wspierania przesiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających z późniejszymi zmianami,

 

 

 Więcej informacji o Programach, w tym sprawozdania z realizacji

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Realizacja zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze wspierania przedsiębiorczości z pominięciem otwartego konkursu ofert (artykuł 19a)

Zgodnie z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450,650,723,1365, z 2019r. poz. 37), zwanej dalej ustawą na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ww. ustawy (inne uprawnione podmioty), można zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

Więcej informacji

 

 

Oferty o dofinansowanie złożone zgodnie z art. 19a Ustawy w roku 2019

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Wspieramy przedsiębiorstwo dla obcokrajowców  - termin skłądania uwag: 27.08.2019

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn." Młodzieżowa szkoła przedsiębiorczości" - termin składania uwag: 23.08.2019

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn."KITS: Investor Day" - termin składania uwag: 23.08.2019

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego pn. „Krakowski Tydzień Startupów #startKRKup”

Zarządzenie Nr 1751/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12.07.2019 r. w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2019 zadania publicznego pn. „Krakowski Tydzień Startupów #startKRKup” w zakresie „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego pn. „Kraków dla MSP”

Zarządzenie Nr 1050/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 07.05.2019 r. w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2019 zadania publicznego pn. „Kraków dla MSP” w zakresie „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”

 

 

  Lp. Sygnatura oferty Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego Liczba uzyskanych punktów Kwota dotacji Uwagi
1. PI-06.524.1.12.2019 Krakowski Park Technologiczny Toulouse Innovation Adventure 34,8 33 030,00 zł -
2. PI-06.524.1.11.2019 Fundacja Kraków Miastem Startupów Szkoła Letnia Innowacji i Przedsiębiorczości 2019 33,8 29 680,00 zł -
3. PI-06.524.1.5.2019 Małopolskie Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców Inkubator Przedsiębiorczości Nowa Huta 33,8

78 890,00 zł

 -

4. PI-06.524.1.7.2019 Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych Projekt: firma 33,4 22 581,00 zł  -
5. PI-06.524.1.6.2019 Stowarzyszenie B1 Innowator NH 32,4 66 057,00 zł -
6. PI-06.524.1.1.2019 Fundacja Inicjatyw Gospodarczych, Analitycznych i Technologicznych #digitalfest 2019 31,8

36 000,00 zł

 

ŁĄCZNA KWOTA DOTACJI: 266 238,00 zł 

 

 

Ogłoszenie naboru projektów do Otwartego Konkursu Ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego pn. „Kraków dla MSP” oraz ogłoszenie naboru do Komisji Konkursowej

ZARZĄDZENIE NR 297/2019 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 12.02.2019 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego pn. „Kraków dla MSP” w zakresie „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” oraz naboru na członków komisji konkursowej.

 

Więcej informacji o konkursie i naborze kandydatów do Komisji Konkursowej

 

 

Wyniki Otwartych Konkursów Ofert w poprzednich latach.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Projekt “Growing Internationally – Krakow`s economy on the rise”

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa 3: Przedsiębiorcza Małopolska,

Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza małopolski.

 

Wartość projektu: 1 953 308,50 PLN

Wartość dofinansowania: 1 660 312,23 PLN

 

Jednostka Realizująca: Wydział Rozwoju Miasta

Okres realizacji: 16 maja 2016 - 31 grudnia 2018

 

Opis projektu:

Celem projekt jest kreowanie wizerunku gospodarczego Krakowa, Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego oraz Województwa Małopolskiego jako regionu atrakcyjnego do inwestycji i prowadzenia działalności gospodarczej oraz regionu nowoczesnych rozwiązań w gospodarce, opartych na współpracy biznesu, samorządu i nauki. Projekt przyczyni się do zwiększenia potencjału MŚP regionu poprzez kreowanie sieci współpracy z partnerami ukraińskimi, stworzenie warunków dla ich ekspansji na rynek ukraiński oraz poprzez kreowanie sieci współpracy lokalnych środowisk naukowych, biznesowych i startupowych i promowanie ich jako mocnego wsparcia dla marki Krakowa i Małopolski.

W ramach projektu zaplanowany jest również udział Miasta Kraków w trzech edycjach międzynarodowych Targów Nieruchomości Inwestycyjnych EXPO REAL w Monachium. Formuła targów nastawiona jest na przekaz informacji dotyczących potencjału i gospodarczych możliwości miasta, dotarcie do jak największej liczby inwestorów z ofertą inwestycyjną oraz kreowanie w środowisku biznesowym mocnej, stabilnej i konkurencyjnej marki Krakowa jako miasta atrakcyjnego inwestycyjnie.

Projekt przyczyni się do:

• tworzenia sieci współpracy pomiędzy małopolskimi przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu, pracownikami naukowymi i studentami zainteresowanymi komercjalizacją wyników ich badań a ich odpowiednikami na Ukrainie,

• stworzenia warunków, dzięki którym Kraków i Małopolska nie staną się jedynie przystankiem dla ukraińskich przedsiębiorców i startupów na drodze na zachód, ale trwale zwiąże ich z Krakowem i Małopolską,

• wzmocnienia wizerunku gospodarczego regionu, wzrostu liczby przedsiębiorstw sprawnie działających na terenie Krakowa i Małopolski, poszerzenia rynków zbytu dla MŚP (poprzez ekspansję na rynek ukraiński).

 

 

 Więcej informacji na temat projektu

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

W związku z realizacją projektu Growing Internationally – Krakow`s Economy on the Rise, Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Krakowa zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym przeprowadzenia ewaluacji projektu.

 

Przedmiot zamówienia polega na:

1. Realizacji badania ewaluacyjnego, tj.:

a) przygotowania raportu metodologicznego do ewaluacji;

b) przeprowadzenia badania ewaluacyjnego;

c) przygotowania raportu ewaluacyjnego.

2. Prezentacji wyników badania, tj.:

a) przygotowania prezentacji multimedialnej zawierającej najważniejsze dane oraz informacje na temat badania ewaluacyjnego;

b) prezentacji wyników badania w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

 

Szczegółowe informacje na temat zakresu oferty oraz projektu w załączniku.

 

Na oferty czekamy do 22 listopada, do północy pod adresem email: msp@um.krakow.pl

 

Szczegóły.

 

 

  

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

CERIecon Playpark - infomacje o projekcie.

 

 

CERIecon Playpark jest realizowany w ramach: projektu CERIecon – „CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network”, realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Europa Środkowa (Central Europe). Gmina Miejska Kraków jest jednym z 14 partnerów projektu.

 

Program trwa 6 miesięcy i kończy się wielkim finałem, podczas którego krakowskie startupy mogą rywalizować ze startupami z innych części Europy. Pierwszy finał, który odbył się w lutym 2018 roku w Stuttgarcie wygrał krakowski startup przygotowywany przez naszych ekspertów!

 

Playpark adresowany jest do start-upów oraz osób bądź stowarzyszeń, które chciałyby przekuć swój pomysł, projekt, prototyp, działanie itp. w ofertę biznesową, ale brakuje im doświadczenia bądź wiedzy w tym zakresie. Jeśli masz pomysł na taka innowację także możesz skorzystać z naszej oferty. Nasi eksperci pomogą Ci w jej dopracowaniu i skomercjalizowaniu. Szukamy nie tylko ofert biznesowych, ale także innowacji społecznych! Powstający w krakowskim Playparku startup innowacji społecznych dotarł podczas spotkania w Stuttgarcie do półfinału i zebrał wysokie oceny jury.

 

Koncepcja CERIecon Playpark ma na celu stworzenie optymalnego środowiska do generowania pomysłów, rozwoju, doskonalenia i przekształcania pomysłów w przedsiębiorców i młodych firmach w konkurencyjne i kompetentne organizacje gotowe na rynki i konkurentów.

 

CERIecon Playpark udostępnia uczestnikom projektu przestrzeń (pomieszczenia) dla rozwoju pomysłów i zakładania przedsiębiorstw

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

     

Porozumienie na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości w Krakowie

Celem Porozumienia jest stworzenie platformy współdziałania Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami zrzeszającymi i reprezentującymi przedsiębiorców krakowskich, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji małych i średnich przedsiębiorstw. Istotną rolę Porozumienia jest także stworzenie możliwości wymiany informacji i doświadczeń dla poszczególnych instytucji na szerokim forum. Rola Miasta ogranicza się do wykonywania zadań administracyjnych, tzn. zapewnienia pomieszczenia na spotkania Porozumienia, obsługi korespondencyjnej oraz protokołów (oraz w niektórych przypadkach zaproponowaniu tematyki spotkań).

 

Więcej informacji o Porozumieniu, w tym protokoły ze spotkań Porozumienia.

 


 

Strona msp.krakow.pl

Urząd Miasta Krakowa, Wydział Rozwoju Miasta zaprasza na stronę: www.msp.krakow.pl, stworzoną by służyć pomocą małym i średnim przedsiębiorstwom. Znajdą na niej Państwo: 
- informacje i porady dotyczące rozpoczęcia i prowadzenia działalności w zakresie małych i średnich przedsiębiorstw, 
- adresy ośrodków informowania i wspierania przedsiębiorczości,
- listę wybranych instytucji wspierających przedsiębiorców,
- serwis gospodarczy 

Dofinansowanie dla przedsiębiorców

Portal Funduszy Europejskich