Programy miejskie poświęcone wspieraniu przedsiębiorczości

Obecnie obowiązują dwa programy:

 

Krakowski Program Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta przyjęty UCHWAŁA NR LXII/1347/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Krakowskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta 2016 -2020.

 

Program gospodarczego wspierania przesiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających -

 UCHWAŁA NR LXXXI/1060/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września 2009 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarczego wspierania przesiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających z późniejszymi zmianami,

 

 

 Więcej informacji o Programach, w tym sprawozdania z realizacji

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Realizacja zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze wspierania przedsiębiorczości z pominięciem otwartego konkursu ofert (artykuł 19a)

Zgodnie z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450,650,723,1365, z 2019r. poz. 37), zwanej dalej ustawą na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ww. ustawy (inne uprawnione podmioty), można zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

Więcej informacji

 

 

Oferty o dofinansowanie złożone zgodnie z art. 19a Ustawy w roku 2019

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Film promujący postawy przedsiębiorcze” - termin zgłaszania uwag: 24 czerwca 2019

 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Ds. Przedsiębiorczości i Innowacji UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

 

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 24 czerwca 2019 r.

 

przekazując je do Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji:

 

  • na piśmie (Plac Wszystkich Świętych 3-4 pok. 347 , sekretariat Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji'
  • drogą e-mail na adres: msp@um.krakow.pl 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego pn. „Krakowski Tydzień Startupów #startKRKup”

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego pn. „Krakowski Tydzień Startupów #startKRKup” w zakresie „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” oraz naboru na członków komisji konkursowej.

 

 Więcej informacji o konkursie i naborze kandydatów do Komisji Konkursowej

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego pn. „Kraków dla MSP”

Zarządzenie Nr 1050/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 07.05.2019 r. w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2019 zadania publicznego pn. „Kraków dla MSP” w zakresie „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”

 

 

  Lp. Sygnatura oferty Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego Liczba uzyskanych punktów Kwota dotacji Uwagi
1. PI-06.524.1.12.2019 Krakowski Park Technologiczny Toulouse Innovation Adventure 34,8 33 030,00 zł -
2. PI-06.524.1.11.2019 Fundacja Kraków Miastem Startupów Szkoła Letnia Innowacji i Przedsiębiorczości 2019 33,8 29 680,00 zł -
3. PI-06.524.1.5.2019 Małopolskie Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców Inkubator Przedsiębiorczości Nowa Huta 33,8

78 890,00 zł

 -

4. PI-06.524.1.7.2019 Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych Projekt: firma 33,4 22 581,00 zł  -
5. PI-06.524.1.6.2019 Stowarzyszenie B1 Innowator NH 32,4 66 057,00 zł -
6. PI-06.524.1.1.2019 Fundacja Inicjatyw Gospodarczych, Analitycznych i Technologicznych #digitalfest 2019 31,8

36 000,00 zł

 

ŁĄCZNA KWOTA DOTACJI: 266 238,00 zł 

 

 

Ogłoszenie naboru projektów do Otwartego Konkursu Ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego pn. „Kraków dla MSP” oraz ogłoszenie naboru do Komisji Konkursowej

ZARZĄDZENIE NR 297/2019 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 12.02.2019 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego pn. „Kraków dla MSP” w zakresie „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” oraz naboru na członków komisji konkursowej.

 

Więcej informacji o konkursie i naborze kandydatów do Komisji Konkursowej

 

 

Wyniki Otwartych Konkursów Ofert w poprzednich latach.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Projekt “Growing Internationally – Krakow`s economy on the rise”

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa 3: Przedsiębiorcza Małopolska,

Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza małopolski.

 

Wartość projektu: 1 953 308,50 PLN

Wartość dofinansowania: 1 660 312,23 PLN

 

Jednostka Realizująca: Wydział Rozwoju Miasta

Okres realizacji: 16 maja 2016 - 31 grudnia 2018

 

Opis projektu:

Celem projekt jest kreowanie wizerunku gospodarczego Krakowa, Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego oraz Województwa Małopolskiego jako regionu atrakcyjnego do inwestycji i prowadzenia działalności gospodarczej oraz regionu nowoczesnych rozwiązań w gospodarce, opartych na współpracy biznesu, samorządu i nauki. Projekt przyczyni się do zwiększenia potencjału MŚP regionu poprzez kreowanie sieci współpracy z partnerami ukraińskimi, stworzenie warunków dla ich ekspansji na rynek ukraiński oraz poprzez kreowanie sieci współpracy lokalnych środowisk naukowych, biznesowych i startupowych i promowanie ich jako mocnego wsparcia dla marki Krakowa i Małopolski.

W ramach projektu zaplanowany jest również udział Miasta Kraków w trzech edycjach międzynarodowych Targów Nieruchomości Inwestycyjnych EXPO REAL w Monachium. Formuła targów nastawiona jest na przekaz informacji dotyczących potencjału i gospodarczych możliwości miasta, dotarcie do jak największej liczby inwestorów z ofertą inwestycyjną oraz kreowanie w środowisku biznesowym mocnej, stabilnej i konkurencyjnej marki Krakowa jako miasta atrakcyjnego inwestycyjnie.

Projekt przyczyni się do:

• tworzenia sieci współpracy pomiędzy małopolskimi przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu, pracownikami naukowymi i studentami zainteresowanymi komercjalizacją wyników ich badań a ich odpowiednikami na Ukrainie,

• stworzenia warunków, dzięki którym Kraków i Małopolska nie staną się jedynie przystankiem dla ukraińskich przedsiębiorców i startupów na drodze na zachód, ale trwale zwiąże ich z Krakowem i Małopolską,

• wzmocnienia wizerunku gospodarczego regionu, wzrostu liczby przedsiębiorstw sprawnie działających na terenie Krakowa i Małopolski, poszerzenia rynków zbytu dla MŚP (poprzez ekspansję na rynek ukraiński).

 

 

 Więcej informacji na temat projektu

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

W związku z realizacją projektu Growing Internationally – Krakow`s Economy on the Rise, Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Krakowa zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym przeprowadzenia ewaluacji projektu.

 

Przedmiot zamówienia polega na:

1. Realizacji badania ewaluacyjnego, tj.:

a) przygotowania raportu metodologicznego do ewaluacji;

b) przeprowadzenia badania ewaluacyjnego;

c) przygotowania raportu ewaluacyjnego.

2. Prezentacji wyników badania, tj.:

a) przygotowania prezentacji multimedialnej zawierającej najważniejsze dane oraz informacje na temat badania ewaluacyjnego;

b) prezentacji wyników badania w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

 

Szczegółowe informacje na temat zakresu oferty oraz projektu w załączniku.

 

Na oferty czekamy do 22 listopada, do północy pod adresem email: msp@um.krakow.pl

 

Szczegóły.

 

 

  

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

CERIecon Playpark - infomacje o projekcie.

 

 

CERIecon Playpark jest realizowany w ramach: projektu CERIecon – „CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network”, realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Europa Środkowa (Central Europe). Gmina Miejska Kraków jest jednym z 14 partnerów projektu.

 

Program trwa 6 miesięcy i kończy się wielkim finałem, podczas którego krakowskie startupy mogą rywalizować ze startupami z innych części Europy. Pierwszy finał, który odbył się w lutym 2018 roku w Stuttgarcie wygrał krakowski startup przygotowywany przez naszych ekspertów!

 

Playpark adresowany jest do start-upów oraz osób bądź stowarzyszeń, które chciałyby przekuć swój pomysł, projekt, prototyp, działanie itp. w ofertę biznesową, ale brakuje im doświadczenia bądź wiedzy w tym zakresie. Jeśli masz pomysł na taka innowację także możesz skorzystać z naszej oferty. Nasi eksperci pomogą Ci w jej dopracowaniu i skomercjalizowaniu. Szukamy nie tylko ofert biznesowych, ale także innowacji społecznych! Powstający w krakowskim Playparku startup innowacji społecznych dotarł podczas spotkania w Stuttgarcie do półfinału i zebrał wysokie oceny jury.

 

Koncepcja CERIecon Playpark ma na celu stworzenie optymalnego środowiska do generowania pomysłów, rozwoju, doskonalenia i przekształcania pomysłów w przedsiębiorców i młodych firmach w konkurencyjne i kompetentne organizacje gotowe na rynki i konkurentów.

 

CERIecon Playpark udostępnia uczestnikom projektu przestrzeń (pomieszczenia) dla rozwoju pomysłów i zakładania przedsiębiorstw

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

     

Porozumienie na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości w Krakowie

Celem Porozumienia jest stworzenie platformy współdziałania Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami zrzeszającymi i reprezentującymi przedsiębiorców krakowskich, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji małych i średnich przedsiębiorstw. Istotną rolę Porozumienia jest także stworzenie możliwości wymiany informacji i doświadczeń dla poszczególnych instytucji na szerokim forum. Rola Miasta ogranicza się do wykonywania zadań administracyjnych, tzn. zapewnienia pomieszczenia na spotkania Porozumienia, obsługi korespondencyjnej oraz protokołów (oraz w niektórych przypadkach zaproponowaniu tematyki spotkań).

 

Więcej informacji o Porozumieniu, w tym protokoły ze spotkań Porozumienia.

 


 

Strona msp.krakow.pl

Urząd Miasta Krakowa, Wydział Rozwoju Miasta zaprasza na stronę: www.msp.krakow.pl, stworzoną by służyć pomocą małym i średnim przedsiębiorstwom. Znajdą na niej Państwo: 
- informacje i porady dotyczące rozpoczęcia i prowadzenia działalności w zakresie małych i średnich przedsiębiorstw, 
- adresy ośrodków informowania i wspierania przedsiębiorczości,
- listę wybranych instytucji wspierających przedsiębiorców,
- serwis gospodarczy 

Dofinansowanie dla przedsiębiorców

Portal Funduszy Europejskich