Dokument archiwalny

ZASADY STOSOWANIA OBNIŻEK CZYNSZU W MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW

 

Podstawa prawna:
1. Art. 7 ust. 2-10 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późniejszymi zmianami),
2. § 10 ust. 2 i 3 załącznika nr 1 do uchwały Nr XXIV/289/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2007 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków na lata 2007 – 2012”,
3. Zarządzenie nr 967/08 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie stosowania obniżek czynszu w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków.

Zmiana:

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 1425 z dnia 16 lipca 2008 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 945 z dnia 5 maja 2009 r.

 Zasady stosowania obniżki czynszu ze względu na wysokość dochodu gospodarstwa domowego najemcy:Obniżki czynszu będą stosowane od dnia 1 czerwca 2008 r.

 

 
Obniżki czynszu udziela się na indywidualny wniosek Najemcy.

 

Uprawnionym do rozpatrywania spraw o udzielenie obniżki czynszu jest właściwy Wynajmujący.

 

Wnioski o obniżkę czynszu składa się w siedzibie właściwego Wynajmującego lub za pośrednictwem poczty.

 

 

 
Obniżka czynszu jest przyznawana na okres 12 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia kompletnego wniosku. Przez kompletny wniosek rozumie się wniosek zawierający wszystkie dokumenty potwierdzające wszelkie dochody wykazane w deklaracji o wysokości dochodu, niezbędne do merytorycznego i ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie.
W przypadku, gdy utrzymujący się niski dochód gospodarstwa domowego to uzasadnia, Wynajmujący, na wniosek Najemcy, ponownie udziela obniżki czynszu na kolejne okresy dwunastomiesięczne.Najemca ubiegający się o obniżkę czynszu obowiązany jest złożyć deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego za okres pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia kompletnego wniosku. W sprawach dotyczących deklarowania wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego i rodzaju dokumentów, które powinny być przez składających deklaracje przechowywane w celu udostępnienia na żądanie Wynajmującego, stosuje się odpowiednio przepisy o dodatkach mieszkaniowych.

 


Za dochód, o którym mowa powyżej, uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.


Do dochodu nie wlicza się:
a) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
b) dodatków dla sierot zupełnych,
c) jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
d) dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
e) pomocy w zakresie dożywiania,
f) zasiłków pielęgnacyjnych,
g) zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
h) jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
i) dodatku mieszkaniowego.
j) zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.

 


Wynajmujący, w razie wątpliwości, co do wiarygodności danych zawartych we wniosku, może żądać od Najemcy dostarczenia zaświadczenia naczelnika właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz innych członków jej gospodarstwa domowego.

 

Wynajmujący, w okresie obowiązywania obniżki ma prawo do żądania od Najemcy składania  deklaracji lub zaświadczeń, o których mowa powyżej.

 

Najemcy, który na żądanie Wynajmującego, nie złożył deklaracji o wysokości dochodów lub nie dostarczył zaświadczenia, obniżki czynszu nie udziela się, a jeśli najemca korzysta z obniżek udzielonych wcześniej, odstępuje się od stosowania obniżek po upływie terminu, w którym powinien on dostarczyć deklarację lub zaświadczenie.

 

Wynajmujący może wnioskować do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o przeprowadzanie wywiadu środowiskowego w odniesieniu do osób ubiegających się lub korzystających z obniżki czynszu.

 

Odstępuje się od obniżenia czynszu, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego Wynajmujący ustali, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym Najemcy wskazującym, że jest on w stanie uiszczać czynsz nie obniżony, wykorzystując własne środki i posiadane zasoby finansowe.

 

Jeżeli wywiad środowiskowy nie zostanie przeprowadzony z winy Najemcy, obniżki czynszu nie udziela się, a jeśli Najemca korzysta z obniżki udzielonej wcześniej, odstępuje się od jej stosowania ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, zaś Najemca zobowiązany jest zwrócić Wynajmującemu 200% kwoty otrzmanego obniżenia czynszu.

 

O przyznaniu obniżki, odmowie udzielenia obniżki lub odstąpieniu od dalszego stosowania obniżki czynszu Wynajmujący powiadamia Najemcę na piśmie.

 


Progi dochodowe gospodarstw domowych uprawniające do obniżki czynszu


Dochód na 1 osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym
Wysokość obniżki
do 70% najniższej emerytury 70%
powyżej 70% do 100% najniższej emerytury 50%
powyżej 100% do 125% najniższej emerytury 35%
powyżej 125% do 150% najniższej emerytury 25%
powyżej 150% do 175% najniższej emerytury 15%Dochód w gospodarstwie domowym jednoosobowym Wysokość obniżki
do 100% najniższej emerytury 70%
powyżej 100% do 150% najniższej emerytury 50%
powyżej 150% do 200% najniższej emerytury 35%
powyżej 200% do 225% najniższej emerytury 20%

 


Najemca ubiegający się o obniżkę czynszu nie może posiadać zaległości w opłatach za używanie lokalu (czynsz oraz opłaty niezależne od właściciela), z wyłączeniem sytuacji gdy na bieżąco realizuje zawarte porozumienie lub ugodę z właściwym Wynajmującym w sprawie spłaty zaległości w ratach. Nie dochowanie warunków porozumienia lub ugody jest równoznaczne z odstąpieniem od udzielonej obniżki czynszu w terminie na koniec miesiąca kalendarzowego.
W przypadku złożenia deklaracji niezgodnej z prawdą, Najemca obowiązany jest zwrócić Wynajmującemu 200 % kwoty nienależnie otrzymanego obniżenia czynszu.Obniżka czynszu nie jest uzależniona od powierzchni lokalu mieszkalnego.

 

 
Stawka czynszu po przyznaniu dodatku mieszkaniowego i przy równoczesnym zastosowaniu obniżki nie może być niższa niż stawka czynszu za lokal socjalny.

 

Obniżki czynszu nie mają zastosowania w stosunku do stawki czynszowej za nowe lokale wynajęte w drodze aukcji na zasadach czynszu wolnorynkowego.

 

Obniżka czynszu najmu nie dotyczy lokali socjalnych.

 

Procedura udzielania obniżek wraz z załącznikami

 

Szczegółowe informacje na temat obniżek czynszu:

Zarząd Budynków Komunalnych:  tel. 0-12 616 62 34   e-mail:  obnizka.czynszow@zbk.krakow.pl

 

 Pomocne informacje i kalkulator obniżek czynszowych: Miejska Prezentacja Internetowa "Magiczny Kraków"