Archiwum BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dokument archiwalny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

FILIE MOPS

 Filia nr 1 (Dzielnica II i III)

Kierownik: Marta Kowalewska

Adres: ul. Rzeźnicza 2
Tel.: 12 430-45-46, 12 430-45-49
Fax: 12 430-45-46, 12 430-45-49
e-mail: f1@mops.krakow.pl


Filia nr 2 (Dzielnica IV i VI)

Kierownik: Elżbieta Grabiec

Adres: ul. Radzikowskiego 37
Tel.: 12 636-77-98, 12 636-77-84
Fax: 12 636-77-84
e-mail: f2@mops.krakow.pl


Filia nr 3 (Dzielnica IX, X i XIII)

Kierownik: Urszula Nowak

Adres: ul. Powstańców Wielkopolskich 3
Tel.: 12 257 00 07
Fax: 12 257 00 08
e-mail: f3@mops.krakow.pl


Filia nr 4 (Dzielnica XVIII)

Kierownik: Elżbieta Matuzik

Adres: Os. Szkolne 34
Tel.: 12 425-75-64, 12 425-75-82
Fax: 12 643-72-78
e-mail: f4@mops.krakow.pl


Filia nr 5 (Dzielnica VIII)


Kierownik: Bożena Zięcik

Adres: Ul. Praska 52
Tel.: 12 269-05-54, 12 269-06-37
Fax: 12 266-82-75
e-mail: f5@mops.krakow.pl


Filia nr 6 (Dzielnica I)

Kierownik: Danuta Kosek

Adres: Ul. Dietla 64
Tel.: 12 421-61-44, 12 421-94-96
Fax: 12 422-17-74
e-mail: f6@mops.krakow.pl


Filia nr 7 (Dzielnica V i VII)

Renata Gałka Kierownik: Renata Gałka

Adres: Al. Słowackiego 46
Tel.: 12 632-66-20, 12 632-21-46
Fax: 12 632-66-20
e-mail: f7@mops.krakow.pl


Filia nr 8 (Dzielnica XI i XII)

NULL Kierownik: Agnieszka Chanek-Adamska

Adres: ul. Jerzmanowskiego 37
Tel.: 12 659-12-68, 12 659-12-86, 12 658-63-63
Fax: 12 659-12-86
e-mail: f8@mops.krakow.pl


Filia nr 9 (Dzielnica XIV, XV, XVI i XVII)


Kierownik: Beata Joanna Mazur

Adres: os. Teatralne 24
Tel.: 12 644-76-09, 12 644-80-34
Fax: 12 644-80-34
e-mail: f9@mops.krakow.pl

Filia realizuje następujące zadania:

 1. współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów,
 2. realizacja programów z zakresu pomocy w integracji ze środowiskiem osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
 3. organizowanie różnorodnych form pomocy, a także udział w rozwijaniu infrastruktury socjalnej odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym,
 4. świadczenia pieniężne:
  1. zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
  2. zasiłek okresowy,
  3. zasiłek stały,
 5. świadczenia niepieniężne:
  1. praca socjalna,
  2. składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  3. składki na ubezpieczenie społeczne,
  4. posiłek,
  5. usługi opiekuńcze,
  6. specjalistyczne usługi opiekuńcze,
  7. sprawienie pogrzebu,
  8. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,
 6. postępowania przygotowawcze w sprawach zadań należących do zadań innych komórek organizacyjnych:
  1. kierowania osób do domów pomocy społecznej,
  2. kierowania osób do ośrodków wsparcia przeznaczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób niepełnosprawnych oraz osób starszych,
  3. kierowania dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych,
  4. ustalania odpłatności rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  5. dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, w przypadkach zwrócenia się z prośbą przez klienta o zwiększenie limitu dofinansowania,
  6. dofinansowania ze środków PFRON do zakupu sprzętu ortopedycznego, środków pomocniczych,
  7. dokonywania poświadczeń na dokumentach potwierdzających status materialny osoby zamieszkałej na terenie Gminy Miejskiej Kraków, składanych przez wnioskodawców zamieszkujących poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy udzielili jej pomocy finansowej,
  8. ustalania sytuacji materialnej klientów w oparciu o kartę informacyjną na rzecz innych instytucji, w szczególności Grodzkiego Urzędu Pracy, zakładów karnych, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego,
 7. kontrolowanie wykonywanych usług opiekuńczych na rzecz świadczeniobiorców pod względem ich jakości i zgodności z wydanymi decyzjami oraz zawartymi umowami między MOPS a wykonawcą usługi,
 8. przeprowadzenie wywiadów na rzecz innych ośrodków pomocy społecznej, w oparciu o art. 107 ustawy o pomocy społecznej,
 9. realizacja zadań wynikających z uchwał Rady Miasta Krakowa oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa;
 10. wskazywanie na polecenie sądu opiekuńczego kandydata na opiekuna małoletniego lub ubezwłasnowolnionego całkowicie,
 11. przeprowadzenie postępowania w sprawie wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych,
 12. prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących świadczeń materialnych o charakterze socjalnym przyznawanych na podstawie przepisów o systemie oświaty,
 13. wykonywanie zadań określonych dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie realizacji rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.