Zobacz też

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA w Krakowie obowiązuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–20.00

 

Od 1 czerwca 2014 roku bieżącą działalnością Strefy Płatnego Parkowania w Krakowie zajmuje się spółka "Miejska Infrastruktura". 

Ważne: od 30 marca 2015 roku Biuro Strefy Płatnego Parkowania zostaje przeniesione do nowej lokalizacji mieszczącej się przy ul. W. Reymonta 20 wejście od ul. H. Reymana (Park Jordana).

 

Od 30 marca 2015 roku zmianie uległy również numery telefonów kontaktowych do Biura Strefy Płatnego Parkowania.

 

12 341-85-62

12 341-85-63

12 341-85-64

12 341-85-65

 

Wymagane dokumenty dla poszczególnych rodzajów abonamentów:

 

Abonament mieszkańca

 

- abonament postojowy mieszkańca będzie przysługiwał osobom zameldowanym na obszarze strefy płatnego parkowania w Krakowie rozliczającym podatek dochodowy od osób fizycznych w Krakowie (ze wskazaniem jako miejsca zamieszkania obszar Gminy Miejskiej Kraków), poprzez przedłożenie do wglądu w Biurze Strefy Płatnego Parkowania jednego z poniższych dokumentów:

 

• oryginał pierwszej strony PIT za rok poprzedni poświadczony przez właściwy Urząd Skarbowy w Krakowie (czyli zawierający prezentatę, pieczątkę urzędu) lub w przypadku rozliczenia zeznania PIT przez Internet, wydrukowaną pierwszą stronę PIT oraz wydrukowane UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru) i wygenerowanym numerem dokumentu, zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO. W terminie do dnia 30 kwietnia wnioskodawca może zastąpić zeznanie podatkowe za rok poprzedni zeznaniem za rok przypadający przed rokiem poprzednim. Na podstawie takiego zeznania podatkowego abonament może być wydany na okres nie dłuższy niż do dnia 30 kwietnia danego roku,

 

• oryginał formularza ZAP-3 (zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem złożone w roku poprzednim lub bieżącym), poświadczony przez właściwy Urząd Skarbowy w Krakowie, w którym wskazano obszar Gminy Miejskiej Kraków jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego,

 

• zaświadczenie wydane przez Urząd Skarbowy, potwierdzające fakt złożenia w roku poprzednim stosownego zeznania podatkowego w którym wskazano obszar Gminy Miejskiej Kraków jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego.

 

- w przypadku posiadania pojazdu samochodowego z tytułu własności lub współwłasności wnioskodawca winien okazać dowód rejestracyjny pojazdu z widniejącym adresem zamieszkania właściciela/współwłaściciela zgodnym z adresem zameldowania,

 

- osoba fizyczna uprawniona będzie do nabycia jednego abonamentu postojowego mieszkańca.

 

Abonament osoby niepełnosprawnej

 

- abonament postojowy typu "N" osoby niepełnosprawnej wydawany będzie dla jednego pojazdu osoby niepełnosprawnej zameldowanej na terenie Województwa Małopolskiego, na podstawie ważnej karty parkingowej osoby niepełnosprawnej.

 

 

Więcej informacji na stonie:http://mi.krakow.pl/strefa-platnego-parkowania/wymagane-dokumenty.