Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - rejon ul. Mogilskiej

WS-04.6220.49.2017.KS                                                                                     Kraków, dnia 12 lipca 2018 r.

 

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że dn. 11 lipca 2018 r. r. wydana została decyzja znak: WS-04.6220.49.2017.KS o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa garaży podziemnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą zlokalizowanych na działkach 657/43, 657/44, 657/30, 657/38 obr. 4 jednostka ew. Śródmieście, w rejonie ul. Mogilskiej w Krakowie, w ramach budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z częściami usługowymi, garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz zagospodarowaniem terenu w rejonie ul. Mogilskiej w Krakowie”.

 

Decyzja ta została wydana na wniosek: MOGILSKA TOWER Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., Saska 9/6, 30-715 Kraków.

 

Z treścią w/w decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy (w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie) można zapoznać się w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków pokój nr 504 od poniedziałku do piątku w godz.: 7.40 – 15.30.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 12 lipca 2018 r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA CZYŻ
Data wytworzenia:
2018-07-12
Data publikacji:
2018-07-12
Data aktualizacji:
2018-07-12