Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wniesieniu odwołania od decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych

Obwieszczenie

 

Zgodnie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 – cyt. dalej jako K.p.a.) w związku z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017r. poz. 2126) zawiadamia się wszystkie strony postępowania w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych do dokumentacji geologiczno – inżynierskiej dla zadania „Rozbudowa al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej i elementów ochrony środowiska oraz przebudową kolidującego uzbrojenia”, które planuje się wykonać w granicach działek nr: 1, 3, 270, 68/2, 271, 68/15, 68/17, 68/26, 73, 68/24, 143/5, 266, 145/1, 145/2, 146, 157, 260, 163 obr. 28 Krowodrza; 112, 379/4, 385, 374/8 obr. 29 Krowodrza; 200, 205/1, 217/1, 205/1 obr. 43 Krowodrza; 73/7, 689/1, 836, 73/5, 280, 281, 331/2, 840, 751, 707/4, 812/1 obr. 22 Śródmieście, iż w związku z odwołaniem Pani Agnieszki Lorennz – Wielgus, reprezentowanej przez pełnomocnika tj. Radcę Prawnego Annę Krzyk, (Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego Anna Krzyk, ul. J. Lea 114/26, 30-133 Kraków)

z dnia 21.12.2017 r. (data wpływu 28.12.2017r.), skierowanym do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie od decyzji Prezydenta Miasta Krakowa znak: WS-06.6540.142.2017.MC z dnia 17.11.2017r., akta sprawy ze stosownym wyjaśnieniem zostały przekazane do Samorządowego K olegium Odwoławczego w Krakowie za pismem z dnia 03.01.2018r. znak: WS-06.6540.142.2017.MC, gdzie też strony postępowania mogą zapoznać się z treścią złożonego odwołania

 

 

Na podstawie art. 41 ust. 3 w związku z art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017r. poz. 2126) jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 k.p.a.

Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. „strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

 

 

 Skan Obwieszczenia


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA CZYŻ
Data wytworzenia:
2018-01-03
Data publikacji:
2018-01-03
Data aktualizacji:
2018-01-03
 

Dziennik zmian komunikatu:


2018-01-19 00:00:02
LUCYNA CZYŻ
 Przeniesiono do archiwum
2018-01-03 13:20:29
LUCYNA CZYŻ
 Edycja
2018-01-03 13:17:14
LUCYNA CZYŻ
 Publikacja