Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych

Prezydent Miasta Krakowa

WS-06.6540.142.2017.MC

Kraków, dnia 17.11.2017r.

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 – cyt. dalej jako K.p.a.) w związku z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016r. poz. 1131 z p. zm.) zawiadamia się strony o wydaniu decyzji znak: WS-06.6540.142.2017.MC z dnia 17.11.2017r. zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych do dokumentacji geologiczno – inżynierskiej dla zadania „Rozbudowa al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej i elementów ochrony środowiska oraz przebudową kolidującego uzbrojenia”, które będą wykonywane w granicach działek nr: 1, 3, 270, 68/2, 271, 68/15, 68/17, 68/26, 73, 68/24, 143/5, 266, 145/1, 145/2, 146, 157, 260, 163 obr. 28 Krowodrza; 112, 379/4, 385, 374/8 obr. 29 Krowodrza; 200, 205/1, 217/1, 205/1 obr. 43 Krowodrza; 73/7, 689/1, 836, 73/5, 280, 281, 331/2, 840, 751, 707/4, 812/1 obr. 22 Śródmieście.

 

Decyzja ta została wydana na wniosek Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.

 

Z treścią decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2 (pok. 407) – w godzinach pracy Urzędu.

 

Zgodnie z art. 49 K.p.a. w związku z art. 41 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi – w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JACEK DERKACZ
Data wytworzenia:
2017-11-20
Data publikacji:
2017-11-20
Data aktualizacji:
2017-11-20