Archiwum BIP MJO - Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
Dokument archiwalny
Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ogłasza, iż w dniu 11 grudnia 2017 r. zostanie przeprowadzona aukcja na oddanie w najem lokali mieszkalnych.

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ogłasza, że w dniu 11 grudnia 2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (sala konferencyjna – parter - pokój nr 12) zostanie przeprowadzona aukcja na oddanie w najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach stanowiących własność osób fizycznych nieznanych z miejsca pobytu, pozostających w zarządzie Gminy Miejskiej Kraków, dla których nie został ustanowiony kurator oraz lokali mieszkalnych położonych w budynkach stanowiących w częściach ułamkowych własność osób fizycznych i Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Gminy Miejskiej Kraków.

 

Wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do oddania w najem w trybie aukcji podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibach Urzędu Miasta Krakowa, tj. przy ul. Wielopole 17 A, przy pl. Wszystkich Świętych 3-4, a także w siedzibie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Czerwieńskiego 16 oraz jego Biurach Obsługi Mieszkańców.

 

Aukcja zostanie przeprowadzona w oparciu o przepisy zawarte w zarządzeniu Nr 1268/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30.06.2008 r. w sprawie zarządzania budynkami stanowiącymi własność osób fizycznych nieznanych z miejsca pobytu, pozostającymi w zarządzie Gminy Miejskiej Kraków, dla których nie został ustanowiony kurator (z późn. zm.).

 

Oferty przystąpienia do aukcji wraz z wymaganymi dokumentami przyjmowane są do dnia 6 grudnia 2017 r. do godz. 15:00 w Punkcie Obsługi Mieszkańców Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Czerwieńskiego 16.

 

Wadium w wysokości określonej przez Organizatora postępowania w wykazach lokali przeznaczonych do wynajęcia w trybie aukcji, płatne jest do dnia 6 grudnia 2017 r. przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, tj. Nr 82 1020 2892 0000 5902 0590 1667. O dotrzymaniu terminu dokonania wpłaty wadium decyduje data wpływu środków finansowych na konto Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.

 

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania aukcji w całości lub na poszczególne lokale bez podania przyczyny – art. 701 § 3 kodeksu cywilnego.

 

Szczegółowe informacje dot. aukcji znajdują się na stronie:

http://www.zbk.krakow.pl/aukcje_na_lokale_mieszkalne.html

http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=32&mmi=12708


 

Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA ZAPAŁ
Osoba publikująca:
IZABELA MAKOTA
Data wytworzenia:
2017-11-14
Data publikacji:
2017-11-20
Data aktualizacji:
2017-11-21