Dokument archiwalny
Ogłoszenie o przetargu na udostępnienie 10 miejsc do wykonywania i sprzedaży prac plastycznych na papierze na płycie Rynku Głównego

DYREKTOR WYDZIAŁU SPRAW ADMINISTRACYJNYCH

URZĘDU MIASTA KRAKOWA

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony

 

na udostępnienie 10 miejsc do wykonywania i sprzedaży prac plastycznych na papierze na płycie Rynku Głównego

 

zgodnie z uchwałą Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto, i zarządzeniem Nr 1712/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania zgody na czasowe zajęcie nieruchomości lub przestrzeni będących własnością Gminy Miejskiej Kraków oraz nieruchomości lub przestrzeni będących własnością Skarbu Państwa a położonych w obrębie Gminy Miejskiej Kraków.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 18 grudnia 2017 r. o godzinie 8.30 w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Sali numer 303

 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU.

 

1. Przedmiot udostępnienia.

1) Przedmiotem udostępnienia jest 10 miejsc do prowadzenia handlu ruchomego zlokalizowanych na płycie Rynku Głównego, oznaczonych numerami od 1 do 10 (zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

 

2) Wymienione wyżej miejsca do prowadzenia handlu ruchomego wskazane są załącznikiem nr 2 do uchwały Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto.

 

3) Miejsca do prowadzenia handlu ruchomego, o których mowa w pkt 1) obejmują:powierzchnię określoną wymiarami rzutu poziomego stoiska - maksymalnie 2,0 m².

 

2. Czas udostępnienia.

Umowy udostępnienia będą obowiązywać nieprzerwanie od dnia 1 lutego 2018 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.

 

3. Warunki prowadzenia handlu.

1) Dopuszczalny asortyment – prace plastyczne wykonane na papierze

 

2) Przed zawarciem umowy stoisko handlowe musi uzyskać pozytywną opinię Plastyka Miasta. Wniosek o wydanie opinii należy złożyć do Wydziału Spraw AdministracyjnychUrzędu Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10.

 

3) Stoisko handlowe powinno być usuwane codziennie po zakończeniu działalności.

4. Opłaty.

 

1. Opłata dzienna za udostępnienie miejsca do prowadzenia handlu ruchomego w obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto obejmuje powierzchnię stoiska, określoną wymiarami rzutu poziomego. Opłata za udostępnienie miejsca do prowadzenia stoiska handlowego ustalona w drodze przetargu jest płatna miesięcznie z góry.

 

2. Dzienna opłata targowa wynikająca z art. 15 i 16 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785), w wysokości określonej w uchwale Nr XXX/489/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 18.11.2015 r. w sprawie opłaty targowej, za powierzchnię określoną w umowie.

 

5. Cena wywoławcza.

Dla każdego stanowiska wynosi 5,00 zł netto za 1 m2 zajętej powierzchni, określonej w ust. 1. pkt 3) za każdy dzień + należny podatek VAT.

 

II. WARUNKI WYMAGANE OD PRZEDSIĘBIORCÓW.

 

1. Warunki przystąpienia do przetargu.

 

1) Do przetargu mogą przystąpić przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.

o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. DZ.U.2016.1829 z późn. zm.) których działalność gospodarcza nie jest zawieszona, którzy:

 

a) w dniu przetargu złożyli komplet dokumentów warunkujących przystąpienie do przetargu,

b) wnieśli wadium w terminie do dnia 11grudnia 2017 r. w wysokości:

• 1 500 zł (tysiąc pięćset złotych) – w przypadku ubiegania się o jedno miejsce

• 3 000 zł (trzytysiące złotych) – w przypadku ubiegania się o dwa miejsca


2) Wpłaty wadium w podanej wyżej wysokości można dokonywać:

a) w formie gotówkowej w podanej wyżej wysokości, w kasie Wydziału Finansowego UMK, Plac Wszystkich Świętych ¾ przed upływem terminu do wnoszenia wadium (kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.40 – 15.10; przerwa w godz. 12 00 – 12 20),

 

b) w formie przelewu wpłacane w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 4grudnia

2017 r.wadium znajdowało się na rachunku depozytowym Miasta. Numer rachunku depozytowego Urzędu Miasta Krakowa: 02 1020 2892 0000 5702 0590 1071.

 

UWAGA:

Na dokumencie potwierdzającym wpłatę wadium (niezależnie od formy wpłaty), należy dopisać słowa „WADIUM – PLASTYCY”

Wniesienie wadium w sposób niezgodny z ww. warunkami spowoduje wykluczenie przedsiębiorcy z postępowania przetargowego.

Wadium wpłacone przez przedsiębiorcę, który wylicytuje uprawnienie do zawarcia umowy udostępnienia terenu zalicza się na poczet należności z tytułu zawarcia umowy (tj. 1 500 zł na poczet każdej zawartej umowy).

W przypadku, gdy umowa nie zostanie zawarta z winy przedsiębiorcy wadium ulega przepadkowi (przepadkowi ulega 1 500 zł od każdej nie zawartej umowy).

Uczestnikom przetargu, którzy nie wylicytują stanowiska handlowego, wadium zostanie zwrócone w terminie 14 dni od dnia zakończenia przetargu.

 

W przypadku unieważnienia przetargu wadium zostanie zwrócone wszystkim przedsiębiorcom, którzy je wpłacili w sposób odpowiadający formie jego wniesienia.

 

3) W przetargu nie mogą brać udziału przedsiębiorcy:

a) którzy w ciągu dwóch lat licząc wstecz od daty przetargu, wylicytowali miejsca lub uprawnienia w przetargu organizowanym przez Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych, ale nie podpisali umowy,

 

b) z którymi w ciągu dwóch lat licząc wstecz od daty przetargu zostały rozwiązane umowy

udostępnienia miejsca lub przyznające uprawnienia, wylicytowane w przetargu organizowanym przez Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych, z ich winy lub na ich wniosek.

 

c) którzy posiadają zaległości finansowe wobec Gminy Miejskiej Kraków z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych (według stanu na dzień 11grudnia 2017 r.).

 

4) W przetargu nie mogą brać udziału przedsiębiorcy indywidualni, przedsiębiorcy działający w formie spółki cywilnej oraz spółki prawa handlowego:

a) których odpowiednio: przedsiębiorca, wspólnik, partner, członek zarządu, komplementariusz w ciągu dwóch lat licząc wstecz od daty przetargu, wylicytował miejsca lub uprawnienia w przetargu organizowanym przez Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych, ale nie podpisał umowy,

 

b) z których odpowiednio: przedsiębiorcą, wspólnikiem, partnerem, członkiem zarządu, komplementariuszem w ciągu dwóch lat licząc wstecz od daty przetargu zostały rozwiązane umowy udostępnienia miejsca lub przyznające uprawnienia, wylicytowane w przetargu organizowanym przez Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych, z ich winy lub na ich wniosek,

 

c) których odpowiednio: przedsiębiorca, wspólnik, partner, członek zarządu, komplementariusz posiada zaległości finansowe wobec Gminy Miejskiej Kraków z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych (według stanu na dzień 11 grudnia 2017 r.)

 

2. Dokumenty warunkujące przystąpienie do przetargu.

 

1) Po otwarciu przetargu jego uczestnik winien:

a) okazać dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (zawierający numer PESEL),

b) okazać dokument potwierdzający wpłatę wadium,

c) przedłożyć umowę spółki cywilnej (jeżeli działalność gospodarcza prowadzona jest w tej formie),

d) przedłożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu bez zastrzeżeń warunków przetargu określonych w niniejszym ogłoszeniu oraz szczegółowych warunków organizacji przetargu i projektu umowy udostępnienia nieruchomości, będących do wglądu w Wydziale Spraw Administracyjnych (załącznik nr 2),

e) w przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika:

- okazać dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (zawierający PESEL),

- przedłożyć pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta w przetargu na każdym etapie postępowania przetargowego (załącznik nr 3).

2) Dokument, o którym mowa w pkt 1) lit. c) może być przedstawiony w formie kserokopii, jednak potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę. Pozostałe dokumenty muszą być przedstawione w oryginale.

 

 

UWAGI:

Brak któregokolwiek z wyżej wymaganych dokumentów jest podstawą niedopuszczenia przedsiębiorcy do przetargu.

 

Przetarg.

Czynności związane z przetargiem wykonuje komisja przetargowa, powołana Poleceniem Służbowym Nr 6/2017 Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych z dnia 10listopada 2017 r. na podstawie szczegółowych warunków organizacji przetargu w dwóch etapach:

Pierwszy etap: kwalifikacja uczestników do drugiego etapu przetargu – do licytacji zostaną dopuszczeni jedynie przedsiębiorcy, którzy spełnią wszystkie warunki przystąpienia do przetargu, określone w ust. 1 i 2 niniejszego rozdziału.

Drugi etap: licytacje ustne, które zostaną przeprowadzone w tym samym dniu,bezpośrednio po przeprowadzonej weryfikacji dokumentów warunkujących przystąpienie do przetargu.

W trakcie prowadzenia licytacji na sali mogą być obecne tylko osoby uprawnione do udziału w licytacji oraz reprezentujący ich pełnomocnicy.

 

III. ZAWARCIE UMOWY.

Warunki umowy i termin jej podpisania

 

 1. Umowy zostaną zawarte zgodnie z wzorem umowy będącym do wglądu w Wydziale Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa.
 2. Umowy zostaną zawarte z przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. DZ.U.2016.1829 z późn. zm.), których działalność gospodarcza nie jest zawieszona.
 3. Umowy zostaną zawarte z przedsiębiorcami, którzy nie posiadają zaległości finansowych wobec Gminy Miejskiej Kraków z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych.
 4. Umowy zostaną zawarte z przedsiębiorcami indywidualnymi, przedsiębiorcami działającymi w formie spółki cywilnej oraz spółki prawa handlowego, których odpowiednio: przedsiębiorca, wspólnik, partner, członek zarządu, komplementariusz nie posiada zaległości finansowych wobec Gminy Miejskiej Kraków z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych.
 5. Umowy na udostępnienia miejsc pod stoiska handlowe powinny być zawarte w terminie do dnia 19 stycznia 2018 r., według wylicytowanej stawki, pod rygorem utraty wpłaconego wadium i utraty prawa do zawarcia umowy.
 6. Umowy zostaną zawarte pod warunkiem dostarczenia do Wydziału Spraw Administracyjnych UMK w terminie do dnia 22 grudnia2017 r. projektu stoiska handlowego, z którego będzie prowadzona sprzedaż i otrzymania w terminie do dnia 12 stycznia 2018 r.aktualnej pozytywnej opinii Plastyka Miasta.
 7. Umowy zawierać będą zobowiązania do ponoszenia opłat wymienionych w rozdziale I ust. 4 niniejszego ogłoszenia.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

1. Integralną część niniejszego ogłoszenia stanowią:

a) załącznik nr 1 – załącznik graficzny wskazujący miejsca do prowadzenia handlu ruchomego, o których mowa w rozdz. I ust. 1 pkt. 1),

b) załącznik nr 2 - wzór oświadczenia, o którym mowa w rozdziale II ust. 2 pkt.1 lit. d),

c) załącznik nr 3 - wzór pełnomocnictwa, o którym mowa w rozdziale II ust. 2 pkt. 1) lit. e) tiret drugi.

2. Szczegółowych informacji udziela Bartosz Mikos - inspektor w Wydziale Spraw Administracyjnych UMK, al. Powstania Warszawskiego 10, pok. 813, w godz. 8.00 – 15.00,tel. 12 616-92-52.

3. W siedzibie Wydziału Spraw Administracyjnych (jw.) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl) do wglądu pozostają:

a) szczegółowe warunki organizacji przetargu,

b) wzór umowy wraz z załącznikami,

c) załączniki, o których mowa w ust. 1

4. Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

 

Szczegółowe warunki organizacji przetargu.


 1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa.
 2. W przypadku wystąpienia wątpliwości komisja przetargowa podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania, przy czym przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 3. Przetarg otwiera przewodniczący komisji przetargowej, przedstawia członków komisji, a następnie przypomina uczestnikom informacje zawarte w rozdziale I ogłoszenia o przetargu.

Procedura przetargowa

Pierwszy etap – kwalifikacja przedsiębiorców

 1. Komisja przetargowa sprawdza dokumenty potwierdzające tożsamość osób uczestniczących w przetargu (zawierające numer PESEL). Przedsiębiorcy uczestniczący w przetargu podpisują listę obecności.
 2. Komisja przetargowa dokonuje weryfikacji dokumentów wymaganych do wzięcia udziału w przetargu i kwalifikuje przedsiębiorców do uczestnictwa w licytacji. Wyniki kwalifikacji przedsiębiorców zostają odnotowane w protokole.
 3. Przewodniczący komisji przetargowej podaje do wiadomości imiona i nazwiska przedsiębiorców oraz nazwy firm, które zostały dopuszczone do udziału w licytacji, a następnie zapoznaje przedsiębiorców dopuszczonych do udziału w licytacji z jej procedurą, informacjami,o których mowa w rozdziale III ogłoszenia o przetargu oraz skutkami uchylenia się od zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości.
 4. Licytacja może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do udziału w licytacji tylko jednego przedsiębiorcę spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.

Drugi etap – licytacja

 1. Każde miejsce do prowadzenia handlu ruchomego jest przedmiotem odrębnej licytacji.
 2. Licytację kolejnych miejsc handlowych prowadzi przewodniczący komisji przetargowej.
 3. Przewodniczący komisji przetargowej informuje przedsiębiorców, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
 4. Licytacja rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej.
 5. Zgłaszać wszystkie postąpienia (licytować) mogą przedsiębiorcy osobiście albo ich pełnomocnicy (należycie umocowani do udziału w przetargu).
 6. Postąpienia nie mogą wynosić mniej niż 1,00 zł.
 7. Przedsiębiorcy lub ich pełnomocnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki, mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
 8. Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy inny przedsiębiorca biorący udział w licytacji zaoferuje cenę wyższą.
 9. Każda licytacja jest ważna bez względu na liczbę uczestniczących w niej przedsiębiorców, jeżeli przynajmniej jeden przedsiębiorca zaoferowałco najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 10. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka licytację, a następnie ogłasza imię i nazwisko przedsiębiorcy lub nazwę firmy, która wygrała licytację. Historie postąpień oraz wyniki poszczególnych licytacji zostają odnotowane w protokole.
 11. Jeden przedsiębiorca może wylicytować najwyżej dwa miejsca handlowe, z zastrzeżeniem zapisu rozdziału II. ust. 1. pkt 1) lit. b) ogłoszenia przetargu.
 12. Po przeprowadzeniu licytacji wszystkich miejsc handlowych przewodniczący komisji przetargowej zamyka przetarg.
 13. Protokół z przeprowadzonego przetargu, podpisany przez wszystkich członków komisji przetargowej, stanowi podstawę zawarcia umów ze zwycięzcami poszczególnych licytacji.

 

Zał. nr 1 - mapka sytuacyjna

Zał. nr 2 - oświadczenie

Zał. nr 3 - pełnomocnictwo

WZÓR UMOWY

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
TOMASZ POPIOŁEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOLANTA ŁABĘDŹ
Data wytworzenia:
2017-11-13
Data publikacji:
2017-11-14
Data aktualizacji:
2017-11-14