Dokument archiwalny
ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

 

Wydział Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa informuje, że powzięty został zamiar zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, oznaczonych obecnie jako działka ewidencyjna nr: 93/4 (odpowiadające części parceli l.kat. 302/242, obj. KW 403066 Czarna Wieś), położona w Krakowie w obrębie 12 jednostce ewidencyjnej Krowodrza przy ul. Goetla.

 

W związku z powyższym, na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 2147, 2260, z 2017r. poz. 624, 820, 1509, 1523, 1566, 1595), który stanowi, iż w razie powzięcia zamiaru użycia wywłaszczonej nieruchomości lub jej części na inny cel niż określony w decyzji o wywłaszczeniu, właściwy organ zawiadamia poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercę o tym zamiarze, informując równocześnie o możliwości zwrotu wywłaszczonej nieruchomości oraz w związku z art. 8 wyżej wymienionej ustawy i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego - informuję, iż poprzednim właścicielom lub ich spadkobiercom przysługuje roszczenie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości.

 

Z wnioskiem o zwrot występuje się do Prezydenta Miasta Krakowa wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej na adres: Wydział Skarbu Miasta Kraków 31-523, ul. Kasprowicza 29.

 

Działka nr 93/4 o pow. 0,0039 ha, obj. KW KR1P 63991/7, stanowi własność Gminy Kraków na podstawie decyzji Wojewody Krakowskiego GG.V.7242/I/338/965/93/Tj z dnia 05.01.1994 r., W/w działka powstała z części parceli gruntowej l.kat. 302/242 o pow. 0,0030 ha, obj. KW 40366 Czarna Wieś, gdzie jako właściciel nieruchomości wpisany był Zbigniew Solawa (syn Wojciecha i Antoniny ur. 1910 r. Lwów zm. XII.1987 w Kapsztadzie RPA.) Decyzją Nr GKM.Gd.II-1/59/70 z dnia 04.11.1970 r Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Kleparz w Krakowie, Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. zgodnie z art. 11 i 12 ust. 2 ustawy z dnia 22.05.1958 r. o terenach budownictwa domów jednorodzinnych w miastach i osiedlach (Dz. U. Nr 31 poz 138) (Art. 11. Z gruntów objętych podziałem 33% ogólnej powierzchni przechodzi na własność Państwa bez odszkodowania z przeznaczeniem na cele użyteczności publicznej oraz jako działki budowlane umożliwiające prezydiom rad narodowych prowadzenie właściwej gospodarki terenami. Przejście tych gruntów na własność Państwa następuje w stanie wolnym od wszelkich obciążeń z dniem uprawomocnienia się decyzji o zatwierdzeniu podziału. Decyzja ta stanowi podstawę do ujawnienia prawa własności w księgach wieczystych. Art. 12. ust.1. W przypadkach gdy obszar, którego podział ma być przeprowadzony, obejmuje dwie lub więcej nieruchomości, nieruchomości te w celu dokonania podziału łączy się w jedną całość, ust. 2. Po dokonaniu podziału właściciele poszczególnych nieruchomości złączonych w jedną całość otrzymują własność działki lub działek o łącznej powierzchni odpowiadającej powierzchni, jaką posiadali przed dokonaniem podziału, zmniejszonej o 33%.) z mocy prawa została przejęta bezpłatnie na rzecz Skarbu Państwa z dniem uprawomocnienia się w/w decyzji o zatwierdzeniu podziału, m.in. stanowiąca własność Zbigniewa Solawa parcela l.kat. 302/242 o pow. 0,0030 ha z przeznaczeniem pod projektowaną ulicę.

W związku z uprawomocnieniem się w/w decyzji Nr GKM.Gd.II-1/59/70 z dnia 04.11.1970 r. min parcela l.kat.302/242 o pow. 0,0030 ha, obj. dotychczas KW 40336 została przeniesiona do księgi wieczystej KW 63991, gdzie jako właściciel wpisany został Skarb Państwa.

 

W przypadku niezłożenia przez poprzedniego właściciela lub jego spadkobierców wniosku o zwrot wywłaszczonej nieruchomości lub jej części w terminie 3 miesięcy i 14 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, uprawnienie do zwrotu tej nieruchomości wygasa / art. 8 i 136 ust. 5 ww. ustawy oraz art. 49 kpa/.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
WIESŁAWA KOROLCZUK
Data wytworzenia:
2017-10-12
Data publikacji:
2017-10-13
Data aktualizacji:
2017-10-13
 

Dziennik zmian komunikatu:


2017-12-27 00:00:02
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Przeniesiono do archiwum
2017-10-13 00:00:04
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Publikacja