Dokument archiwalny
termin przetargu: 20.06.2017 r. przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Górka Narodowa, ul. Do Wisły i udziału w nieruchomości przy ul. Mogilskiej 98

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Prezydent Miasta Krakowa

ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości

stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

 

 

1. drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 304/2 o powierzchni 0,0919 ha, objętej KW KR1P/00190702/4, położonej w obrębie 29, jednostka ewidencyjna Krowodrza, przy ul. Górka Narodowa.

 

Cena wywoławcza wynosi 206 400,00 zł brutto, w tym 23% podatku VAT

Wadium: 21 000,00 zł

 

Obszar, w skład którego wchodzi nieruchomość, podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Górka Narodowa – Zachód”, zgodnie z którym przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną: wolnostojącą oznaczoną symbolem 6MN, dla którego zgodnie z zapisem §12 ust. 3 pkt. 2 lit. b ustaleń ww. planu występuje zakaz lokalizacji zabudowy z zakresu przeznaczenia podstawowego na działkach mniejszych niż 1500 m2. Zatem działka nr 304/2 obr. 29 Krowodrza nie może zostać samodzielnie zagospodarowana pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą.

 

Nieruchomość posiada kształt zbliżony do wydłużonego prostokąta, z niewielkim spadkiem terenu w kierunku południowym, porośnięta jest roślinnością trawiastą. Położona jest w zasięgu sieci infrastruktury technicznej. Przyłączenie obiektu do sieci infrastruktury technicznej możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci. W związku z budową miejskiej sieci wodociągowej w ul. Górka Narodowa, na odcinku od ul. Natansona do ul. Witkowickiej, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A opracowało koncepcję docelowego układu drogowego drogi publicznej 2KD (L), zaprojektowaną zgodnie z warunkami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Infrastruktura techniczna projektowana w tym rejonie jest bezkolizyjnie dowiązana do w/w koncepcji. W związku z tym obsługa komunikacyjna działki 304/2 oparta będzie

o rozwiązania powołanej wyżej koncepcji, po terenie działki nr 788/3, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, która posiada użytek „dr” i pozostaje w zarządzie ZIKiT, a następnie po terenie działki nr 304/3, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, po której zostanie ustanowiona służebność przejazdu, przechodu i przejścia z mediami na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 304/2. Nabywca nieruchomości oznaczonej nr działki 304/2 ustalony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zobowiązany będzie do uiszczenia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, jednorazowej opłaty w wysokości 359,00 zł netto + 23% podatku VAT w wysokości 82,57 zł, tj. łącznie kwoty 441,57 zł brutto (słownie: czterysta czterdzieści jeden złotych 57/100) płatnej najpóźniej przed podpisaniem umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości i ustanowienia służebności. Obowiązek urządzenia

i utrzymania drogi obciąża właściciela nieruchomości władnącej. Służebność przechodu, przejazdu i przejścia z mediami uprawnia właściciela nieruchomości władnącej do wybudowania drogi służebnej i przeprowadzenia mediów.

 

Nieruchomość wolna jest od obciążeń.

 

Pierwszy przetarg na sprzedaż wyżej opisanej nieruchomości został przeprowadzony w dniu

9 marca 2017 r.

 

MAPA

 

 

 

2. drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału Gminy Miejskiej Kraków wynoszącego 10/64 części nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 287/1 o powierzchni 0,0292 ha, położonej w obrębie 5, jednostka ewidencyjna Śródmieście, objętej KW KR1P/00004900/2, zabudowanej budynkiem mieszkalno – usługowym położonym w Krakowie przy ul. Mogilskiej Nr 98.

 

Cena wywoławcza wynosi: 280 000,00 zł

Wadium wynosi: 28 000,00 zł

 

Obszar, w skład którego wchodzi nieruchomość, nie podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa opisana wyżej nieruchomość położona jest w terenach przemysłu i usług PU.

 

Nieruchomość w części zabudowana jest wolnostojącym, trzykondygnacyjnym budynkiem mieszkalno - usługowym, podpiwniczonym, o powierzchni użytkowej 374,02 m2.

W budynku znajdują się 4 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 256,22 m2 oraz 4 lokale użytkowe o łącznej powierzchni 117,80 m2. Wszystkie lokale pozostają w dyspozycji współwłaścicieli nieruchomości. Pozostała część nieruchomości stanowi podwórko.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ul. Mogilskiej. Położona jest w zasięgu sieci infrastruktury technicznej. W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa biurowa oraz przemysłowa (Firma farmaceutyczna TEVA).

 

Nieruchomość wolna jest od obciążeń. W dziale IV KW KR1P/00004900/2 wpisane są hipoteki przymusowe zwykłe na rzecz Skarbu Państwa z tytułu nadzwyczajnego podatku od wzbogacenia wojennego i odsetek za zwłokę oraz z tytułu wykonanego remontu budynku.

 

Pierwszy przetarg na sprzedaż wyżej opisanej nieruchomości został przeprowadzony w dniu

9 marca 2017 r.

 

MAPA

 

 

3. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, oznaczonej nr działki 117/1 o powierzchni 0,2383 ha, położonej w obrębie 55, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, przy ul. Do Wisły, objętej KW KR1P/00005794/2.

 

Cena wywoławcza wynosi: 300 000,00 zł

Wadium: 30 000,00 zł

 

Obszar, w skład którego wchodzi nieruchomość, podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny – Łęg”, zgodnie z którym położona jest w terenach zabudowy usługowej U.55, z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę usługową w układzie wolnostojącym, budynki administracyjne i biurowe, budynki magazynowe i składowe. Wyrokiem z dnia 29 listopada 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (sygn. akt: II SA/Kr 1079/16) po rozpoznaniu sprawy ze skargi na uchwałę Nr LXXX/1219/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - Łęg" stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części tekstowej i graficznej dla obszarów oznaczonych numerami działek 216/31, 216/32, 216/35, 216/156, 216/158, 216/178, 216/180, 216/9, 216/39, 216/37, 216/175, 217/25, 217/14, 217/26, 216/62, 216/63, 216/64, 216/65, 216/66, 216/67, 216/68, 216/69, 217/16, 216/70, obrębu 54 jednostka ewidencyjna Nowa Huta. Powyższe orzeczenie nie obejmuje działki nr 117/1 będącej przedmiotem sprzedaży. Orzeczenie nie jest prawomocne.

 

Nieruchomość ma kształt nieregularny, wydłużonego prostokąta. Porośnięta jest roślinnością trawiastą, w części krzewami ozdobnymi. W południowo - wschodnim narożniku działki znajduje się wkopana w ziemię piwniczka, w części murowana z pustaków, pokryta dachem z blachy falistej, do której prowadzą betonowe schodki. Nieruchomość położona jest w zasięgu sieci uzbrojenia technicznego. Przyłączenie obiektu do sieci infrastruktury technicznej możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci.

 

Obsługa komunikacyjna nieruchomości przewidziana jest od ul. Ciepłowniczej, po terenie działki nr 343/4 stanowiącej ul. Do Wisły, a następnie po terenie działki nr 117/2 stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, która zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położona jest w terenach dróg publicznych – drogi dojazdowe KDD, po której na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 117/1 zostanie ustanowiona służebność przejazdu, przechodu i przejścia z mediami. Nabywca nieruchomości oznaczonej nr 117/1 ustalony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zobowiązany będzie do uiszczenia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków, z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, jednorazowej opłaty w wysokości 2 789,00 zł netto + 23% podatku VAT w wysokości 641,47 zł, tj. łącznie kwoty 3 430,47 zł brutto, płatnej najpóźniej przed podpisaniem umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości i ustanowienia służebności. Obowiązek urządzenia i utrzymania drogi obciąża właściciela nieruchomości władnącej. Służebność przechodu, przejazdu i przejścia z mediami uprawnia właściciela nieruchomości władnącej do wybudowania drogi służebnej i przeprowadzenia mediów. W chwili obecnej istniejące parametry drogi na działce nr 343/4 (poniżej 3,5 m) nie pozwalają na wybudowanie normatywnego zjazdu o parametrach zjazdu publicznego, zgodnych z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U z 2015 r. poz. 329), w związku z czym niezbędne będzie poszerzenie drogi umożliwiające realizację zjazdu na działkę nr 117/1. W przypadku znacznego programu planowanej zabudowy może zaistnieć konieczność rozbudowy w/w drogi do parametrów drogi publicznej zgodnie z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Szczegóły dotyczące realizacji niezbędnego zakresu układu drogowego zostaną określone w stosownej umowie pomiędzy właścicielem nieruchomości a Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, w zależności od planowanego na nieruchomości programu inwestycyjnego. Realizacja niezbędnego zakresu układu drogowego umożliwiającego zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej planowanej inwestycji będzie należeć do inwestora inwestycji niedrogowej, zgodnie z art. 16 ustawy o drogach publicznych.

 

W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowane są tereny niezabudowane, w dalszej odległości znajduje się zabudowa produkcyjno – magazynowa oraz Elektrociepłownia Kraków- Łęg.

 

Nieruchomość znajduje się w obszarze zagrożenia powodzią od rzeki Wisły. W pobliżu działki znajduje się rów, który poprzez śluzę wałową odprowadza do Wisły wody opadowe z okolicznych terenów. Po gwałtowniejszych opadach deszczu i równocześnie wezbraniach powodziowych na Wiśle, osiągających stan ponad 520 cm na wodowskazie Bielany, okolice przedmiotowej nieruchomości mogą stać się obszarem bezodpływowym i mogą być podtapiane przez wody opadowe gromadzące się na zawalu w wyniku zamknięcia śluzy wałowej.

Działka nr 117/1 zlokalizowana jest w pasie 50 metrów od stopy wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły, objętym zakazami wynikającymi z art. 88 „n” ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 – z póź. zm.), w tym zakazem wykonywania obiektów budowlanych. Istnieje możliwość uzyskania zwolnienia z powyższego zakazu.

W tym celu inwestor może zwrócić się do administratora obwałowań – Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, ul. Szlak 73.

 

Obecnie działka nr 117/1 jest przedmiotem umowy dzierżawy zawartej z osobą fizyczną na cel rolniczy. Przedmiotowa umowa ulega rozwiązaniu z dniem 04.07.2017 r.

 

Dział III księgi wieczystej KR1P/00005794/2 zawiera wpisy:

- ujawnienie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji pn: rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km wału 81 + 703 – 87 + 260 (km rzeki 81 + 880 – 87 + 264) wraz z rozbudową wału cofkowego rzeki Wisły tj. prawego wału rzeki Białuchy w km wału 0 + 022 – 0 + 712, Miasta Kraków, województwo małopolskie,

w odniesieniu do nw. działek: jednostka ewidencyjna Nowa Huta, obręb nr 0055: o numerze 235 o pow. 0,0038 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KR1P/00005794/2 oraz o numerze 244 o pow. 0,0066 ha, 255/2 o pow. 0,0552 ha, 255/1 o pow. 0,0069 ha, 258/1

o pow. 0,0058 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr KR1P/00005794/2

- ostrzeżenia o niezgodności treści księgi z rzeczywistym stanem prawnym wobec nieujawnienia decyzji Wojewody Małopolskiego nr 5/13, znak: WI-IX.7840.1.2.2013

z 14 czerwca 2013 r. zmienionej decyzją Ministra Infrastruktury i Rozwoju znak:

DOII-II-DB/BOII-2DB-772-46-241/13/15 z 2 lutego 2015 r.; ostrzeżenie dotyczy działek nr 235, 255/1, 253/3 (powstałej z podziału działki nr 253/2), 258/1, 244.

Dział IV tej księgi wolny jest od wpisów.

 

MAPA

 

 

Z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego można się zapoznać w Biurze Planowania Przestrzennego ul. Sarego 4 lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.krakow.pl/ Rozwój Miasta/Planowanie Przestrzenne/ Plany Obowiązujące.

 

 

 

Przetargi na sprzedaż wymienionych wyżej nieruchomości odbędą się w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29 w dniu 20 czerwca 2017 r. w sali konferencyjnej, pok. 18

poz. 1 – godz. 9.00

poz. 2 – godz. 10.00

poz. 3 – godz. 11.00

 

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości:

- przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Miasta Krakowa, Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych 3-4, prowadzony w Banku PKO BP SA Nr 02 1020 2892 0000 5702 0590 1071, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 13 czerwca 2017 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Miasta Krakowa, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

 

Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Krakowa

 

- w gotówce w kasie Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4- parter najpóźniej do dnia 13 czerwca 2017 r. kasa przyjmuje wpłaty od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.40-15.00 (wpłaty w kasie kwoty do równowartości 15 000 €).

 

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości.

 

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba inna niż osoba fizyczna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Sprzedaż udziału w nieruchomości opisanej w poz. 2 zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług (tekst jednolity Dz.U z 2016 r, poz. 710 – z póź. zm.). Sprzedaż nieruchomości opisanej w poz. 3 zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy. Sprzedaż nieruchomości gruntowej opisanej w poz. 1 wraz z opłatą z tytułu ustanowienia służebności przejazdu, przechodu i przejścia z mediami, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 23%.

Cena nabycia nieruchomości opisanej w poz. 3, udziału w nieruchomości opisanej w poz. 2, a także cena nieruchomości gruntowej opisanej w poz. 1 wraz z należnym podatkiem VAT i opłatą z tytułu ustanowienia służebności przejazdu, przechodu i przejścia z mediami wraz z podatkiem VAT - płatne są jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Miasta Krakowa.

 

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu lub do dnia zawarcia umowy nie dokona wpłaty ceny nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

 

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1061), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

 

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Referacie Przetargów i Zamian, Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29, pokój 413, telefon 12 616-9808, w godzinach pracy urzędu.

 

Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl Finanse i Mienie/ Nieruchomości Miasta Krakowa/ Przetargi na Nieruchomości/.

 

Przetargi zostaną przeprowadzone na podstawie art. 38-41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, 2260, z 2017 r. poz. 624, 820) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

 

Prezydent Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

 

 

 

 

 

Kraków, dnia 19 maja 2017 r.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANETA GACZOŁ
Data wytworzenia:
2017-05-18
Data publikacji:
2017-05-19
Data aktualizacji:
2017-05-19