Dokument archiwalny
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Festiwal filmowy popularyzujący twórczość z zakresu filmu animowanego oraz dokumentalnego i fabularnego”

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Festiwal filmowy popularyzujący twórczość z zakresu filmu animowanego oraz dokumentalnego i fabularnego”.

 

Konkurs dotyczy realizacji w roku 2017 festiwalu filmowego o zasięgu międzynarodowym obejmującego konkurs filmów fabularnych i dokumentalnych adresowany do studentów oraz konkurs filmów animowanych adresowany do wszystkich twórców, a także wydarzenia towarzyszące prezentujące światowy dorobek w dziedzinie filmu animowanego oraz dokumentalnego.

 

Ogłoszenie konkursowe zostało zamieszczone:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa: http://www.bip.krakow.pl

2) na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa: w siedzibie Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pl. Wszystkich Świętych 11, w Kancelarii Magistratu, pl. Wszystkich Świętych 3-4 w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń

oraz w:

3) miejskim portalu dla organizacji pozarządowych: http://www.ngo.krakow.pl/

4) Systemie Informatycznym NAWIKUS, na stronie: http://www.nawikus.krakow.pl

 

Warunkiem udziału w konkursie i ubiegania się o dofinansowanie realizacji zadania publicznego przez Oferentów jest wypełnienie właściwego formularza oferty, zgodnego ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej przy wykorzystaniu generatora wniosków aplikacyjnych NAWIKUS dostępnego na stronie internetowej www.gwa.nawikus.krakow.pl.

 

 

Termin składania ofert upływa 30 maja 2017 r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA OLESIAK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BOGUSŁAWA PRESZ
Data wytworzenia:
2017-05-09
Data publikacji:
2017-05-09
Data aktualizacji:
2017-05-09