Dokument archiwalny
Ogłoszenie w sprawie przetargu na udostępnienie 3 miejsc, do wykonywania i sprzedaży prac plastycznych, zlokalizowanych na płycie Rynku Głównego oraz 2 miejsc, do prowadzenia sprzedaży pamiątek o charakterze krakowskim ze stoisk ruchomych, zlokalizowanych w Małym Rynku i na Plantach Krakowskich

DYREKTOR WYDZIAŁU SPRAW ADMINISTRACYJNYCH

URZĘDU MIASTA KRAKOWA

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony

 

na udostępnienie 3 miejsc, do wykonywania i sprzedaży prac plastycznych, zlokalizowanych na płycie Rynku Głównego oraz 2 miejsc, do prowadzenia sprzedaży pamiątek o charakterze krakowskim ze stoisk ruchomych, zlokalizowanych w Małym Rynku i na Plantach Krakowskich.

 

zgodnie z uchwałą Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto, i zarządzeniem Nr 1712/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania zgody na czasowe zajęcie nieruchomości lub przestrzeni będących własnością Gminy Miejskiej Kraków oraz nieruchomości lub przestrzeni będących własnością Skarbu Państwa a położonych w obrębie Gminy Miejskiej Kraków.

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 6 czerwca 2017 r. o godzinie 11.00 w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy

Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Sali im. J. Dietla.

 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU.

 

1. Przedmiot udostępnienia.

 

1) Przedmiotem udostępnienia są

a) 3 miejsca handlowe, do wykonywania i sprzedaży prac plastycznych, zlokalizowane na płycie Rynku Głównego (oznaczone numerami od 1 do 3 na załączniku graficznym nr 1),

b) oraz 2 miejsca handlowe, do prowadzenia sprzedaży pamiątek o charakterze krakowskim ze stoisk ruchomych, zlokalizowane na:

  • Małym Rynku (tylko na dni nieparzyste)
  • Plantach Krakowskich (tylko na dni parzyste)

ww. miejsca są oznaczone numerami od 4 do 5 na załączniku graficznymi nr 2.

2) Wymienione wyżej miejsca do prowadzenia handlu ruchomego wskazane są załącznikiem nr 2 do uchwały Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto.

 

3) Miejsca do prowadzenia handlu ruchomego, o których mowa w pkt. 1) obejmują powierzchnię zajmowana przez przedającego tj. 0,5 m2 oraz powierzchnię określoną wymiarami rzutu poziomego stoiska (maksymalnie 2,0 m² dla miejsc, o których mowa w pkt. 1) lit. a) oraz zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały wymienionej w pkt. 2) dla miejsc, o których mowa w pkt. 1) lit. b).

 

2. Czas udostępnienia.

Umowy udostępnienia będą obowiązywać nieprzerwanie:

  • od dnia 5 lipca 2017 r. do dnia 31 stycznia 2018 r. – dla miejsc handlowych o numerach od 1 do 3,
  • od dnia 5 lipca 2017 r. do dnia 30 września 2019 r. – dla miejsc handlowych o numerach od 4 do 5.

3. Warunki prowadzenia handlu.

1) Dopuszczalny asortyment:

a) dla miejsc handlowych o numerach od 1 do 3 - prace plastyczne,

b) dla miejsc handlowych o numerach od 4 do 5 - pamiątki o charakterze krakowskim.

 

2) Forma stoiska do prowadzenia handlu ruchomego pamiątkami o charakterze krakowskim powinna być zgodna z określoną w załączniku nr 4 do uchwały Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto.

 

3) Przed zawarciem umów stoiska handlowe muszą uzyskać pozytywną opinię Plastyka Miasta Krakowa. Wniosek o wydanie ww. opinii należy złożyć do Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10.

 

4) Stoiska handlowe muszą być usuwane codziennie po zakończeniu działalności.

 

4. Opłaty.

1) Opłata dzienna za udostępnienie miejsca do prowadzenia handlu w obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto obejmuje powierzchnię stoiska, określoną wymiarami rzutu poziomego oraz powierzchnię zajmowaną przez sprzedającego wynoszącą 0,5 m2, przeliczoną według wylicytowanej stawki.

2) Opłata za udostępnienie miejsca do prowadzenia stoiska handlowego ustalona w drodze przetargu jest płatna miesięcznie z góry.

3) Dzienna opłata targowa wynikająca z art. 15 i 16 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 716), w wysokości określonej w uchwale Nr XXX/489/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 18.11.2015 r. za powierzchnię określoną w umowie.

 

5. Cena wywoławcza.

  • Dla miejsc handlowych o numerach od 1 do 3 wynosi 4,30 zł netto za 1 m2 zajętej powierzchni, określonej rozdziale I, ust. 1. pkt. 3) za każdy dzień + należny podatek VAT.
  • Dla miejsc handlowych o numerach od 4 do 5 wynosi 3,30 zł netto za 1 m2 zajętej powierzchni, określonej rozdziale I, ust. 1. pkt. 3) za każdy dzień + należny podatek VAT.

 

II. WARUNKI WYMAGANE OD PRZEDSIĘBIORCÓW.

 

1. Warunki przystąpienia do przetargu.

 

1) Do przetargu mogą przystąpić przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobo-dzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.) posiadający status aktywny (niezawieszony), którzy:

a) w dniu przetargu złożyli komplet dokumentów warunkujących przystąpienie do przetargu,

b) wnieśli wadium w terminie do dnia 30 maja 2017 r. w wysokości:

  • 1 500 zł (tysiąc pięćset złotych) – w przypadku ubiegania się o jedno miejsce,
  • wielokrotność powyższej kwoty w przypadku ubiegania się o więcej niż jedno miejsce. Liczba krotności powyższej kwoty określa ilość możliwych do wylicytowania miejsc.

2) Wpłaty wadium w podanej wyżej wysokości można dokonywać:

a) w formie gotówkowej w podanej wyżej wysokości, w kasie Wydziału Finansowego

Urzędu Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych ¾ przed upływem terminu do wnoszenia wadium (kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 740 - 1510; przerwa w godz. 1200-1220),

 

b) w formie przelewu wpłacane w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 30 maja 2017 r. wadium znajdowało się na rachunku depozytowym Miasta. Numer rachunku depozytowego Urzędu Miasta Krakowa: 02 1020 2892 0000 5702 0590 1071.

 

UWAGA:

Na dokumencie potwierdzającym wpłatę wadium (niezależnie od formy wpłaty), należy dopisać słowa „WADIUM – HANDEL”.

 

Wniesienie wadium w sposób niezgodny z ww. warunkami spowoduje wykluczenie przedsiębiorcy z postępowania przetargowego.

 

Wadium wpłacone przez przedsiębiorcę, który wylicytuje uprawnienie do zawarcia umowy udostępnienia terenu zalicza się na poczet należności z tytułu zawarcia umowy (tj. 1 500 zł na poczet każdej zawartej umowy).

 

W przypadku, gdy umowa nie zostanie zawarta z winy przedsiębiorcy wadium ulega przepadkowi (przepadkowi ulega 1 500 zł od każdej nie zawartej umowy).

 

Uczestnikom przetargu, którzy nie wylicytują uprawnienia do zawarcia umowy udostępnienia terenu, wadium zostanie zwrócone w terminie 14 dni od dnia zakończenia przetargu, w sposób odpowiadający formie jego wniesienia.

 

W przypadku unieważnienia przetargu wadium zostanie zwrócone wszystkim przedsiębiorcom, którzy je wpłacili w sposób odpowiadający formie jego wniesienia.

 

3) W przetargu nie mogą brać udziału przedsiębiorcy:

a) którzy w ciągu dwóch lat licząc wstecz od daty przetargu, wylicytowali miejsca handlowe lub uprawnienia w przetargu organizowanym przez Dyrektora Wydziału Spraw Administra-cyjnych, ale nie podpisali umowy udostępnienia miejsca lub przyznającej uprawnienia,

 

b) z którymi w ciągu dwóch lat licząc wstecz od daty przetargu zostały rozwiązane umowy udostępnienia miejsca lub przyznające uprawnienia, wylicytowane w przetargu organizowa-nym przez Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych, z ich winy lub na ich wniosek,

 

c) którzy posiadają zaległości finansowe wobec Gminy Miejskiej Kraków z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych (według stanu na dzień 30 maja 2017 r.).

 

4) W przetargu nie mogą brać udziału przedsiębiorcy indywidualni, przedsiębiorcy działający w formie spółki cywilnej oraz spółki prawa handlowego:

a) których odpowiednio: przedsiębiorca, wspólnik, partner, członek zarządu, komplementariusz w ciągu dwóch lat licząc wstecz od daty przetargu, wylicytował miejsce lub uprawnienie w przetargu organizowanym przez Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych, ale nie podpisał umowy,

 

b) z których odpowiednio: przedsiębiorcą, wspólnikiem, partnerem, członkiem zarządu, komplementariuszem w ciągu dwóch lat licząc wstecz od daty przetargu zostały rozwiązane umowy udostępnienia miejsca lub przyznające uprawnienia, wylicytowane w przetargu organizowanym przez Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych, z ich winy lub na ich wniosek,

 

c) których odpowiednio: przedsiębiorca, wspólnik, partner, członek zarządu, komplementariusz posiada zaległości finansowe wobec Gminy Miejskiej Kraków z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych (według stanu na dzień 30 maja 2017 r.).

 

2. Dokumenty warunkujące przystąpienie do przetargu.

 

1) Po otwarciu przetargu jego uczestnik winien:

a) okazać dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (zawierający numer PESEL),

b) okazać dokument potwierdzający wpłatę wadium,

c) przedłożyć umowę spółki cywilnej (jeżeli działalność gospodarcza prowadzona jest w tej formie),

d) przedłożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu bez zastrzeżeń warunków przetargu określonych w niniejszym ogłoszeniu oraz szczegółowych warunków organizacji przetargu i projektu umowy udostępnienia nieruchomości, będących do wglądu w Wydziale Spraw Administracyjnych (Załącznik nr 3),

e) w przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika:

- okazać dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (zawierający numer PESEL),

- przedłożyć pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta w przetargu na każdym etapie

postępowania przetargowego (Załącznik nr 4).

2) Dokument, o którym mowa w pkt 1) lit. c) może być przedstawiony w formie kserokopii, jednak potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę. Pozostałe dokumenty muszą być przedstawione w oryginale.

 

UWAGA:

Brak któregokolwiek z wyżej wymaganych dokumentów jest podstawą niedopuszczenia przedsiębiorcy do przetargu.

 

3. Przetarg.

Czynności związane z przetargiem wykonuje komisja przetargowa, powołana Poleceniem Służbowym Nr 2/2017 Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych z dnia 28 kwietnia 2017 r. na podstawie szczegółowych warunków organizacji przetargu (będących do wglądu w Wydziale Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10) w dwóch etapach:

Pierwszy etap: kwalifikacja uczestników do drugiego etapu przetargu – do licytacji zostaną dopuszczeni jedynie oferenci, którzy spełnią wszystkie warunki przystąpienia do przetargu, określone w rodziale II ust. 1. i ust. 2.

Drugi etap: licytacje ustne, które zostaną przeprowadzone w tym samym dniu, bezpośrednio po przeprowadzonej weryfikacji dokumentów warunkujących przystąpienie do przetargu.

 

W trakcie prowadzenia licytacji na sali mogą być obecne tylko osoby uprawnione do udziału w licytacji oraz reprezentujący ich pełnomocnicy.

 

III. ZAWARCIE UMOWY.

 

Warunki umowy i termin jej podpisania

 

1. Umowy zostaną zawarte zgodnie z wzorami umów, będącymi do wglądu w Wydziale Spraw Administracyjnych UMK, al. Powstania Warszawskiego 10.

 

2. Umowy zostaną zawarte z przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.), których działalność gospodarcza nie jest zawieszona (posiadającymi status aktywny).

 

3. Umowy zostaną zawarte z przedsiębiorcami, którzy nie posiadają zaległości finansowych wobec Gminy Miejskiej Kraków z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych.

 

4. Umowy zostaną zawarte z przedsiębiorcami indywidualnymi, przedsiębiorcami działającymi w formie spółki cywilnej oraz spółki prawa handlowego, których odpowiednio: przedsiębiorca, wspólnik, partner, członek zarządu, komplementariusz nie posiada zaległości finansowych wobec Gminy Miejskiej Kraków z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych.

 

5. Umowy na udostępnienia miejsc pod stoiska handlowe powinny być zawarte w terminie do dnia 4 lipca 2017 r., według wylicytowanej stawki, pod rygorem utraty wpłaconego wadium i utraty prawa do zawarcia umowy.

 

6. Umowy zostaną zawarte pod warunkiem dostarczenia do Wydziału Spraw Administracyjnych UMK w terminie do dnia 13 czerwca 2017 r. projektu stoiska handlowego, z którego będzie prowadzona sprzedaż i otrzymania w terminie do dnia 27 czerwca 2017 r. aktualnej pozytywnej opinii Plastyka Miasta.

 

7. Umowy zawierać będą zobowiązania do ponoszenia opłat wymienionych w rozdziale I ust. 4 niniejszego ogłoszenia.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

1. Integralną część niniejszego ogłoszenia stanowią:

a) załącznik nr 1 – załącznik graficzny wskazujący miejsca handlowe, do wykonywania i sprzedaży prac plastycznych, zlokalizowane na płycie Rynku Głównego, oznaczone numerami od 1 do 3,

 

b) załącznik nr 2 – załącznik graficzny wskazujący miejsca handlowe, do prowadzenia sprzedaży pamiątek o charakterze krakowskim ze stoisk ruchomych, zlokalizowane w Małym Rynku i na Plantach Krakowskich, oznaczone numerami od 4 do 5,

 

c) załącznik nr 3 - wzór oświadczenia, o którym mowa w rozdziale II ust. 2 pkt.1) lit. d),

 

d) załącznik nr 4 - wzór pełnomocnictwa, o którym mowa w rozdziale II ust. 2 pkt. 1) lit. e).

w tiret drugim.

 

2. Szczegółowych informacji udziela Pan Bartosz Mikos - inspektor w Wydziale Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10, pok. 813, w godz. 8.00 – 15.00, tel. 12 616-92-52.

 

3. W siedzibie Wydziału Spraw Administracyjnych UMK (adres - jw.) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl) do wglądu pozostają:

a) szczegółowe warunki organizacji przetargu,

b) wzór umowy wraz z załącznikami,

c) załączniki, o których mowa w ust. 1.

 

4. Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

5. Jeżeli przedsiębiorca złoży fałszywe oświadczenie/a lub poda nieprawidłowe dane (na każdym etapie postępowania przetargowego) i zostanie to udowodnione, to z przedsię-biorcą nie zostanie zawarta umowa na wylicytowane miejsca lub umowa zostanie rozwiązana w trybie natychmiastowym (jeżeli została zawarta), a wadium przepadnie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków.

 

 

 SZCZEGÓLOWE WARUNKI ORGANIZACJI PRZETARGU

 ZAŁ. NR 1 - PLAN RYNKU GŁÓWNEGO PRZY SUKIENNICACH

 ZAŁ. NR 2 - MAPKA

 ZAŁ. NR 3 - OŚWIADCZENIE

 ZAŁ. NR 4 - PEŁNOMOCNICTWO

WZÓR UMOWY

 

 

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
TOMASZ POPIOŁEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOLANTA ŁABĘDŹ
Data wytworzenia:
2017-05-08
Data publikacji:
2017-05-08
Data aktualizacji:
2017-05-08