Dokument archiwalny
Budowa Północnej Obwodnicy Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S52

 

Sweco Engineering Sp. z o.o., ul Wielicka 30, 30-552 Kraków, działając w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie, informuje, że w ramach opracowywanej Koncepcji Programowej zamierza przeprowadzić prezentacje publiczne rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia pn.:

 

BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY KRAKOWA W CIĄGU DROGI EKSPRESOWEJ S52

ODCINEK WĘZEŁ MODLNICZKA – WĘZEŁ KRAKÓW MISTRZEJOWICE

 

W związku z powyższym, w dniach od 4.05 2017– 17.05.2017 w godzinach urzędowania będzie można zapoznać się z celami i zakresem oraz opisem ww. inwestycji, a także planem sytuacyjnym przebiegu trasy drogi, który będzie do wglądu w Urzędzie Miasta Krakowa, os. Zgody 2 w Referacie Planowania Rozwoju Systemu Transportu, pok. 206A oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krakowa i GDDKiA Kraków,

 

Jednocześnie informujemy, że w ramach publicznych prezentacji rozwiązań projektowych w dniu 17.05.2017 w Urzędzie Miasta w Krakowa, os. Zgody 2 w Sali konferencyjne (V piętro) - w godzinach 10:00 ÷ 16:30 będą pełnili dyżur projektanci opracowujący Koncepcję programową dla w/w inwestycji. O godz. 17:00 odbędzie się spotkanie informacyjne z udziałem przedstawicieli GDDKiA. Wnioski, uwagi i zastrzeżenia dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia, można przesyłać, najlepiej na formularzu ankiety, w terminie do dnia 25.05.2017r. z dopiskiem "Ankieta dot. budowy Północnej Obwodnicy Krakowa” pocztą na adres GDDKiA Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków bądź pocztą elektroniczną na adres sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

 

Przesłane i podpisane uwagi, wnioski, zastrzeżenia, zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i finansowych, zostaną uwzględnione w opracowywanej dokumentacji.

 

Z przeprowadzonych prezentacji zostanie sporządzony raport, który między innymi, zawierał będzie informację o sposobie uwzględnienia zgłoszonych uwag, wniosków i zastrzeżeń. Raport zostanie podany do wiadomości publicznej, w związku z tym zastrzega się możliwość nie udzielania indywidualnych odpowiedzi na złożone wnioski.

 

O miejscu i czasie udostępnienia ww. raportu, zainteresowani zostaną powiadomieni poprzez informację na tablicy ogłoszeń w Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2 oraz na ww. stronie internetowej GDDKiA O/Kraków i Urzędu Miasta Krakowa.

 

Pliki do pobrania:


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
WACŁAW SKUBIDA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MICHAŁ GELATA
Data wytworzenia:
2017-05-04
Data publikacji:
2017-05-04
Data aktualizacji:
2017-05-05