Dokument archiwalny
termin przetargu: 30.05.2017 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż zabudowanych nieruchomości położonych przy ul. Herberta 12 i 14 oraz przy ul. Tetmajera

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Prezydent Miasta Krakowa

ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości

stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

 

 

1. drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 2/2 o powierzchni 0,4841 ha, położonej w obrębie 66, jednostka ewidencyjna Podgórze, zabudowanej budynkami mieszkalnymi Nr 12 i Nr 14 przy ul. Herberta, objętej KW KR1P/00204464/5.

 

 

Cena wywoławcza wynosi: 2 680 400,00 zł

Wadium: 135 000,00 zł

 

 

Obszar w skład którego wchodzi nieruchomość, podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Białe Morza” zgodnie z którym położona jest w terenach zabudowy usługowej U.3 z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę usługową i możliwością lokalizacji jako przeznaczenia uzupełniającego: wielostanowiskowych garaży (do 8% powierzchni działki budowlanej dla garaży naziemnych), utrzymania istniejącej zabudowy mieszkaniowej z możliwością rozbudowy do wskaźników i parametrów : terenu biologicznie czynnego ( min.70%), powierzchni zabudowy (max. 20%), wysokości budynków usługowych i mieszkaniowych ( max.11m.), wysokości wolnostojących budynków garażowych ( max.4,5 m.).

Nieruchomość ma kształt nieregularny. Od zachodu przylega do wysokiej skarpy, od wschodu do ulicy Herberta. Od ulicy na wysokości budynków działkę oddzielają ekrany akustyczne. Nieruchomość w części porośnięta jest drzewami i krzewami. W przypadku nieuniknionej kolizji z istniejącą zielenią inwestor winien zwrócić się z wnioskiem o wydanie uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska pod kątem ochrony zieleni. Nieruchomość położona jest w zasięgu sieci uzbrojenia technicznego. Przyłączenie obiektu do sieci infrastruktury technicznej możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci. Wzdłuż wschodniej granicy działki przebiega sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia. Nieruchomość zabudowana jest parterowym drewnianym budynkiem mieszkalnym Nr 12 o powierzchni użytkowej 36,36 m2 z poddaszem nieużytkowym oraz dobudowaną drewnianą szopą gospodarczą oraz murowanym parterowym budynkiem mieszkalnym Nr 14 o powierzchni użytkowej ok. 97 m2 z poddaszem nieużytkowym, w części podpiwniczonym Budynki są w złym stanie technicznym, posiadają niski standard ( brak wody, gazu i kanalizacji). Budynki stanowią obecnie pustostany i przewidziane są do wyburzenia.

Obecnie na działkę, od ul. Herberta, urządzone są dwa zjazdy. W przypadku utrzymania istniejącego zagospodarowania terenu, dojazd do nieruchomości może odbywać się w sposób dotychczasowy. W przypadku realizacji nowej zabudowy inwestor zobowiązany będzie do uzgodnienia z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, warunków obsługi komunikacyjnej nieruchomości uwzględniających dostosowanie istniejącego układu drogowego do przejęcia potoków ruchu generowanych przez konkretne zamierzenie budowlane. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowią tereny niezagospodarowane, natomiast w dalszej odległości – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa.

W dziale III KW KR1P/00204464/5 wpisana jest odpłatna (jednorazowo) służebność przesyłu polegająca na korzystaniu z działek nr 1/72 i 2/2 w obszarze o łącznej powierzchni 235,4 m2 z przeznaczeniem pod przebudowę i eksploatację istniejącej sieci napowietrznej nn wraz z siedmioma słupami energetycznymi oraz eksploatację istniejącej sieci kablowej nn, a także ich remonty modernizację, naprawę, konserwację, usuwanie awarii i rozbudowę w pasie ustanowionej służebności w granicach wskazanych na mapie ewidencyjnej stanowiącej załącznik graficzny do zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 58/2016 z dnia 07.01.2016 r., na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. Dział IV tej księgi wolny jest od wpisów.

Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 24.02.2017 r.

 

 

Osobom zainteresowanym nabyciem nieruchomości – budynki zostaną udostępnione do oglądania w dniach 21 kwietnia i 19 maja 2017 r. w godz. 14.00 - 15.00.

 

 

mapa

 

 

2. drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, składającej się z działki oznaczonej nr 2/5 o powierzchni 0,1118 ha, objętej KW KR1P/00017637/1, zabudowanej budynkiem mieszkalno - gospodarczym przy ul. Tetmajera i udziału wynoszącego 1/5 części działki nr 2/12 o powierzchni 0,0513 ha, objętej KW KR1P/00428357/8 stanowiącej drogę wewnętrzną, położonej w obrębie 40, jednostka ewidencyjna Krowodrza.

 

 

Cena wywoławcza wynosi: 550 400,00 zł

Wadium wynosi: 28 000,00 zł

 

 

 

Obszar, w skład którego wchodzi nieruchomość, podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bronowice Małe – Tetmajera”, zgodnie z którym działka nr 2/5 położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN.3.1. z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w układzie wolnostojącym lub bliźniaczym. Dopuszcza się lokalizację wolnostojących obiektów usług z zakresu handlu detalicznego. Działka nr 2/12 położona jest w terenach komunikacji – terenach dróg wewnętrznych KDW.5.

Nieruchomość zabudowana jest jednokondygnacyjnym budynkiem mieszkalno - gospodarczym, bez podpiwniczenia, z poddaszem nieużytkowym o powierzchni zabudowy 209 m2, powierzchni użytkowej 94,5 m2 i kubaturze 287,85 m3. Budynek został wybudowany w latach 80 – tych XX wieku w oparciu o decyzję o pozwoleniu na budowę Nr GP.III-D-8381-246/83 z dnia 29 lipca 1983 r. metodą tradycyjną - murowany z cegieł. Budynek jest w stanie surowym. Posiada dach dwuspadowy kryty blachą. W budynku brak jest stolarki okiennej i drzwiowej. Większość budynku przeznaczona jest na część gospodarczą.

Wydział Architektury i Urbanistyki po analizie dokumentów uznał, iż budynek został wybudowany w zgodności z obowiązującymi ówcześnie przepisami oraz na podstawie stosownych dokumentów. Budynek został wybudowany przez dzierżawcę nieruchomości, który zwrócił się z wnioskiem o rozwiązanie umowy dzierżawy i złożył oświadczenie o zrzeczeniu się roszczeń o zwrot nakładów poczynionych na wybudowanie budynku. Nieruchomość oznaczona nr działki 2/5 w części porośnięta jest drzewami i krzewami. W przypadku nieuniknionej kolizji z istniejącą zielenią, inwestor winien zwrócić się do Wydziału Kształtowania Środowiska o wydanie uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska pod kątem ochrony zieleni. Nieruchomość położona jest w zasięgu sieci infrastruktury technicznej. Sieć gazowa, wodno – kanalizacyjna i elektroenergetyczna przebiega w działce nr 2/12. Przyłączenie obiektu do sieci infrastruktury technicznej możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci. Działka nr 2/12 stanowi utwardzoną drogę wewnętrzną. Obsługa komunikacyjna nieruchomości możliwa będzie od ul. Tetmajera po terenie części działki 2/8, po której zostanie ustanowiona na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 2/5 i 2/12 odpłatna służebność przejazdu, przechodu i przejścia z mediami. Nabywca nieruchomości składającej się z działki oznaczonej nr 2/5 i udziału wynoszącego 1/5 części działki nr 2/12 ustalony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zobowiązany będzie do uiszczenia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, jednorazowej opłaty w wysokości 5 500,00 zł netto + 23% podatku VAT w wysokości 1 265,00 zł, tj. łącznie kwoty 6 765,00 zł brutto (słownie: sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych 00/100) płatnej najpóźniej przed podpisaniem umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości i ustanowienia służebności. Obowiązek urządzenia i utrzymania drogi obciąża właściciela nieruchomości władnącej. W najbliższym sąsiedztwie jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W dziale III KW KR1P/00017637/1 wpisane są służebności gruntowe polegające na prawie przejazdu, przechodu i przejścia z mediami po terenie działki nr 2/8 na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości gruntowych oznaczonych nr działek 2/3, 2/4, 2/6, 2/7 i 2/9 ( obecnie działka nr 2/9 po podziale geodezyjnym ma oznaczenie 2/11 i 2/12). Dział IV tej księgi wolny jest od wpisów. Działy III i IV KW KR1P/00428357/8 nie zawierają wpisów. Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 24.02.2017 r.

 

 

 

 

 

mapa

 

 

 

Z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można się zapoznać w Biurze Planowania Przestrzennego ul. Sarego 4 lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.krakow.pl/ Rozwój Miasta/Planowanie Przestrzenne/ Plany Obowiązujące.

 

Przetargi na sprzedaż wymienionych wyżej nieruchomości odbędą się w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29 w dniu 30 maja 2017 r. w sali konferencyjnej, pok. 18

 

 

poz. 1 – godz. 9.00 poz. 2 – godz. 10.00

 

 

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości:

 

- przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Miasta Krakowa, Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych 3-4, prowadzony w Banku PKO BP SA Nr 02 1020 2892 0000 5702 0590 1071, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu

25 maja 2017 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Miasta Krakowa, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

 

Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Krakowa

 

- w gotówce w kasie Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4- parter najpóźniej do dnia 25 maja 2017 r. kasa przyjmuje wpłaty od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.40-15.00 (wpłaty w kasie kwoty do równowartości 15 000 €).

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości.

 

 

 

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba inna niż osoba fizyczna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług (tekst jednolity Dz. U z 2016 r, poz. 710 – z póź. zm.). Opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 23% podlega opłata z tytułu ustanowienia służebności przejazdu, przechodu i przejścia z mediami na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości opisanych w poz. 2.

Cena nabycia nieruchomości opisanej w poz. 1, a także cena nieruchomości gruntowej opisanej w poz. 2 wraz z opłatą z tytułu ustanowienia służebności przejazdu, przechodu i przejścia z mediami i podatkiem VAT płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Miasta Krakowa.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu lub do dnia zawarcia umowy nie dokona wpłaty ceny nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1061- z póź.zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Referacie Przetargów i Zamian, Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29, pokój 413, telefon 12 616-9808 lub 12 616-9809, w godzinach pracy urzędu.

Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl Finanse i Mienie/ Nieruchomości Miasta Krakowa/ Przetargi na Nieruchomości/.

Przetargi zostaną przeprowadzone na podstawie art. 38-41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2016 r. poz. 2147, 2260) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

Prezydent Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

 

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA MAJCHERCZYK
Data wytworzenia:
2017-03-29
Data publikacji:
2017-03-30
Data aktualizacji:
2017-03-30