Dokument archiwalny
Informacja Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie nt. aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza (aPGW) oraz aktualizacji programu wodno – środowiskowego kraju (aPWŚK).

W dniu 18 października 2016 r. zostały przyjęte przez Radę Ministrów w formie rozporządzeń aktualizacje planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (aPGW). Jedną z kluczowych informacji w ww. dokumentach są wskazane, jako konieczne do wdrażania, działania przyczyniające się do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód i ekosystemów od wód zależnych. Informacje te przedstawione są w rozdziale dotyczącym podsumowania działań zawartych w programie wodno-środowiskowym kraju, z uwzględnieniem sposobów osiągania ustanawianych celów środowiskowych. Program wodno-środowiskowy kraju (PWŚK) jest jednym z podstawowych dokumentów planistycznych, oprócz planów gospodarowania wodami i, zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Prawo wodne, opracowywany jest przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju (aPWŚK) w procesie legislacyjnym aPGW miała charakter uzupełniający/towarzyszący do przyjmowanych dokumentów.

Plany gospodarowania wodami oraz PWŚK stanowią podstawę podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów wodnych i zasady gospodarowania nimi w przyszłości. Ponadto służą między innymi koordynowaniu działań mających na celu osiągnięcie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu wód oraz ekosystemów od wody zależnych, poprawę stanu zasobów wodnych, poprawę możliwości korzystania z wód, zmniejszenie ilości wprowadzanych do wód lub do ziemi substancji mogących negatywnie oddziaływać na wody, poprawę ochrony przeciwpowodziowej. Zarówno Program, jak i plany gospodarowania wodami poddawane są przeglądowi i aktualizacji cyklicznie co 6 lat.

PWŚK, zgodnie z art. 113b ustawy Prawo wodne, stanowi realizację wymagań wskazanych w Ramowej Dyrektywie Wodnej (RDW) w zakresie konieczności opracowania programów działań niezbędnych do ich wprowadzenia w celu osiągnięcia zakładanych celów środowiskowych, których wypełnienie w określonym czasie pozwoli uzyskać efekty w postaci m.in. osiągnięcia dobrego stanu wód oraz niepogorszenia stanu wód powierzchniowych i podziemnych. Działania wymienione w aPWŚK uwzględniają podział na działania podstawowe i uzupełniające wynikające z art. 113b Prawa wodnego oraz art. 11 RDW. Działania podstawowe ukierunkowane są na spełnianie minimalnych wymogów i wynikają z szeregu dyrektyw. Natomiast działania uzupełniające, to zgodnie z RDW, wszelkie pozostałe środki które muszą zostać przyjęte w celu osiągnięcia przez jednolite części wód celów środowiskowych. Działania uzupełniające zostały przypisane wszystkim jednolitym częściom wód, które zostały zidentyfikowane jako zagrożone ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. W ramach aPWŚK dokonano również wskazania działań dla obszarów chronionych. Działania te stanowią działania ochronne zawarte w planach zadań ochronnych i planach ochrony, przewidziane do wdrożenia w odniesieniu do siedlisk i gatunków zależnych od wód, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów środowiskowych w tych obszarach i jednolitych częściach wód, w obrębie których obszary te są zlokalizowane. Dla każdego działania wskazanego w aPWŚK, przypisano jednostkę odpowiedzialną za jego realizację, harmonogram wdrożenia oraz szacunkowe koszty i potencjalne źródła finansowania. Za pozyskanie środków finansowych odpowiedzialna jest wskazana jednostka. Ocena realizacji programów działań zostanie dokonana w ramach tzw. Raportu połówkowego określonego w art. RDW, który stanowi, że w ciągu trzech lat od opublikowanego każdego planu gospodarowania wodami lub jego aktualizacji, państwa członkowskie przedkładają Komisji Europejskiej raport opisujący postęp we wdrażaniu programów działań.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz zważywszy na fakt, że wszystkie działania znajdujące się w aktualizacji programu wodno – środowiskowego kraju są obowiązkowe do realizacji przez jednostki w niej wskazane w założonych terminach, bardzo proszę o zapoznanie sięz dokumentami dostępnymi na stronie internetowej KZGW http://www.kzgw.gov.pl/pl/Aktualizacja-programu-wodno-srodowiskowego-kraju.html oraz http://www.kzgw.gov.pl/pl/Wiadomosci/Baza-danych-i-geobaza-do-aktualizacji-planow-gospodarowania-wodami-na-obszarach-dorzeczy.htmloraz upowszechnienie ww. informacji w powiatach, gminach i jednostkach podległych.

Niewywiązanie się jednostek z nałożonego obowiązku w zakresie realizacji działań, może skutkować uwagami Komisji Europejskiej do wdrażania postanowień aktualizacji planów gospodarowania wodami, co w konsekwencji może być związane z nałożeniem na Polskę kar finansowych lub zablokowaniem środków na realizację inwestycji w ramach Funduszu Spójności.


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOANNA IBEK
Data wytworzenia:
2017-03-22
Data publikacji:
2017-03-22
Data aktualizacji:
2017-03-22