Dokument archiwalny
informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 9.03.2017 r.

Informacja

dotycząca wyników przetargów ustnych nieograniczonych

W dniu 9 marca 2017 r. w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29, przeprowadzone zostały przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków.

 

 

1. lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 14 o powierzchni użytkowej 36,84 m2, objętego KW KR1P/00517958/2, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Stefana Czarnieckiego Nr 12 wraz z udziałem wynoszącym 3684/65577 części nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 298/1 o powierzchni 0,0355 ha, położona w obrębie 13, jednostka ewidencyjna Podgórze, objęta KW KR1P/00003518/0. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 154 000,00 zł. Wadium wpłaciły 2 osoby, które zostały dopuszczone do przetargu i umieszczone na liście uczestników przetargu. W wyniku przeprowadzonego przetargu cena nieruchomości została ustalona na kwotę 155 540,00 zł. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług. Nabywcą lokalu mieszkalnego oraz udziału wynoszącego 3684/65577 części nieruchomości wspólnej ustalono Pana Piotra Rudkowskiego i Pana Radosława Skrzeczyńskiego w udziałach po 1/2 części.

 

 

2. garażu Nr G 1 o powierzchni użytkowej 23,30 m2, położonego w zespole garażowym przy ul. Jana Kochanowskiego Nr 15 wraz z udziałem wynoszącym 1/3 części nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 44/1 o powierzchni 0,0103 ha, położona w obrębie 60 jednostka ewidencyjna Śródmieście, objęta KW KR1P/00160834/9. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 35 000,00 zł. Wadium wpłaciło 11 osób, 3 osoby nie zgłosiły się na przetarg. Do przetargu dopuszczono 8 osób, które zostały zakwalifikowane do udziału w przetargu i umieszczone na liście uczestników. W wyniku przeprowadzonego przetargu cena nieruchomości została ustalona na kwotę 80 000,00 zł. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W wyniku przeprowadzonego przetargu nabywcą garażu wraz z udziałem wynoszącym 1/3 części nieruchomości wspólnej ustalony został Pan Rafał Han.

 

 

3. garażu Nr G 6 o powierzchni użytkowej 61,75 m2, położonego w zespole garażowym przy ul. Jana Kochanowskiego Nr 15 wraz z udziałem wynoszącym 559/1000 części nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 44/2 o powierzchni 0,0131 ha, położona w obrębie 60 jednostka ewidencyjna Śródmieście, objęta KW KR1P/00162146/3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 92 000,00 zł. Wadium wpłaciło 6 osób, 1 osoba nie zgłosiła się na przetarg, do przetargu dopuszczono 5 osób, które zostały zakwalifikowane do udziału w przetargu i umieszczone na liście uczestników. W wyniku przeprowadzonego przetargu cena nieruchomości została ustalona na kwotę 142 000,00 zł. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W wyniku przeprowadzonego przetargu nabywcą garażu wraz z udziałem wynoszącym 559/1000 części nieruchomości ustalony został Pan Rafał Han.

 

 

4. garażu Nr G7 o powierzchni użytkowej 30,54 m2, położonego w zespole garażowym przy ul. Jana Kochanowskiego Nr 15 wraz z udziałem wynoszącym 276/1000 części nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 44/2 o powierzchni 0,0131 ha, położona w obrębie 60 jednostka ewidencyjna Śródmieście, objęta KW KR1P/00162146/3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 46 000,00 zł. Wadium wpłaciło 6 osób, 1 osoba nie zgłosiła się na przetarg, do przetargu dopuszczono 5 osób, które zostały zakwalifikowane do udziału w przetargu i umieszczone na liście uczestników. W wyniku przeprowadzonego przetargu cena nieruchomości została ustalona na kwotę 48 000,00 zł. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W wyniku przeprowadzonego przetargu nabywcą garażu wraz z udziałem wynoszącym 276/1000 części nieruchomości wspólnej ustalony został Pan Rafał Han.

 

 

Ponadto przeprowadzono przetargi na sprzedaż:

 

 

5. niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 304/2 o powierzchni 0,0919 ha, objętej KW KR1P/00190702/4, położonej w obrębie 29, jednostka ewidencyjna Krowodrza, przy ul. Górka Narodowa. Obszar, w skład którego wchodzi nieruchomość, podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Górka Narodowa – Zachód”, zgodnie z którym przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną: wolnostojącą oznaczoną symbolem 6MN, dla którego zgodnie z zapisem §12 ust. 3 pkt. 2 lit. b ustaleń ww. planu występuje zakaz lokalizacji zabudowy z zakresu przeznaczenia podstawowego na działkach mniejszych niż 1500 m2. Zatem działka nr 304/2 obr. 29 Krowodrza nie może zostać samodzielnie zagospodarowana pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą. Cena wywoławcza wynosiła 258 000,00 zł brutto, w tym 23% podatku VAT.

 

 

6. udziału Gminy Miejskiej Kraków wynoszącego 10/64 części nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 287/1 o powierzchni 0,0292 ha, położonej w obrębie 5, jednostka ewidencyjna Śródmieście, objętej KW KR1P/00004900/2, zabudowanej budynkiem mieszkalno – usługowym położonym w Krakowie przy ul. Mogilskiej Nr 98. Obszar, w skład którego wchodzi nieruchomość, nie podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa opisana wyżej nieruchomość położona jest w terenach przemysłu i usług PU.

Cena wywoławcza udziału w nieruchomości wynosiła 350 000,00 zł. Sprzedaż udziału w nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług (tekst jednolity Dz.U z 2016 r, poz. 710 – z póź. zm.).

 

 

Przetargi na sprzedaż nieruchomości opisanych w poz. 5 i 6 zakończyły się wynikiem negatywnym, gdyż w ustalonym terminie nikt nie wpłacił wadium i nie przystąpił do przetargu.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA MAJCHERCZYK
Data wytworzenia:
2017-03-17
Data publikacji:
2017-03-17
Data aktualizacji:
2017-03-17