Dokument archiwalny
Informacja w sprawie zwalczania grypy ptaków

 

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

z dnia 10 marca 2017 r.

w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: krakowskiego grodzkiego i ziemskiego, myślenickiego, wielickiego.

 

Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz

zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z późn. zm.1) zarządza się,

co następuje:

 

§ 1. Za obszar zapowietrzony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), zwany dalej

obszarem zapowietrzonym, uznaje się teren ograniczony:

1) od strony północnej: w Krakowie od skrzyżowania z ul. Skotnicką (drogą powiatową

nr 2234 K) wzdłuż ulic: Doktora Józefa Babińskiego, Zawiłej (drogi powiatowej nr 2280 K),

Borkowskej (drogi gminnej nr 602194 K), Fortecznej (drogi gminnej nr 602385 K),

Kąpielowej (drogi powiatowej nr 2236 K) do rzeki Wilgi;

 

2) od strony wschodniej: od ulicy Kąpielowej w Krakowie wzdłuż rzeki Wilgi do wschodniej

granicy administracyjnej miejscowości Lusina (gm. Mogilany) i dalej w kierunku

południowym wzdłuż tej granicy do ulicy Kwiatowej (drogi gminnej nr 600690 K)

w miejscowości Lusina. Następnie przez ok. 180 m wzdłuż tej ulicy i dalej wzdłuż drogi

lokalnej biegnącej w kierunku południowym przez Zieliński Las do południowej granicy

administracyjnej tej miejscowości;

 

3) od strony południowej: od drogi lokalnej biegnącej przez Zieliński Las wzdłuż

południowej i południowo – zachodniej granicy administracyjnej miejscowości Lusina,

południowej granicy administracyjnej miejscowości Gaj (gm. Mogilany) i dalej wzdłuż

potoku Rzepnik do południowej granicy administracyjnej miejscowości Brzyczyna (gm.

Mogilany). Następnie wzdłuż tej granicy i dalej w kierunku południowym wzdłuż

wschodniej granicy administracyjnej Skawiny (gm. Skawina) do ul. Stanisława

Wyspiańskiego (drogi powiatowej nr 2172 K) w tej miejscowości;

 

4) od strony zachodniej: w Skawinie wzdłuż ulic: Stanisława Wyspiańskiego (drogi

powiatowej nr 2172 K), Granicznej (drogi powiatowej nr 2174 K) do potoku Rzepnik i dalej

wzdłuż tego potoku w kierunku północno – zachodnim do drogi krajowej nr 44. Wzdłuż

drogi krajowej nr 44 w kierunku północno – wschodnim i dalej wzdłuż drogi powiatowej nr

2234 K (ul. Skotnickiej) do ul. Doktora Józefa Babińskiego w Krakowie.

 

§ 2. Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), zwany dalej

obszarem zagrożonym, uznaje się teren ograniczony:

 

1) od strony wschodniej: w Krakowie od rzeki Wisły wzdłuż linii kolejowej nr 91 w kierunku

południowo – wschodnim, dalej wzdłuż linii kolejowej nr 109 do drogi krajowej nr 94.

Następnie w kierunku zachodnim wzdłuż drogi krajowej nr 94 i dalej wzdłuż dróg

powiatowych: nr 2045 K, nr 2044 K, nr 2035 K, nr 2028 K, nr 2027 K, nr 1944 K, nr 1947

K do potoku Sieprawka w miejscowości Siepraw (gm. Siepraw);

 

2) od strony południowej: od drogi powiatowej nr 1947 K wzdłuż potoku Sieprawka i dalej

wzdłuż rzeki Głogoczówki i rzeki Skawinki – do południowej granicy administracyjnej

miejscowości Radziszów (gm. Skawina) w pobliżu ujścia rzeki Cedron. Następnie

w kierunku zachodnim wzdłuż południowej granicy miejscowości Radziszów;

 

3) od strony zachodniej i północnej: wzdłuż zachodnich granic administracyjnych

miejscowości: Radziszów, Jurczyce (gm. Skawina), Gołuchowice (gm. Skawina),

południowej i zachodniej granicy administracyjnej miejscowości Borek Szlachecki

(gm. Skawina) do Wisły i dalej wzdłuż tej rzeki do linii kolejowej nr 91 w Krakowie.

 

§ 3. 1. W obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 nakazuje się:

1) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu wykorzystywanego do transportu

drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych

środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz

innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej

grypy ptaków;

2) oczyszczanie, odkażanie, deratyzację i dezynsekcję miejsc przebywania drobiu i innych

ptaków utrzymywanych w obrębie gospodarstwa,

2. W obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 zakazuje się:

1) przemieszczania do i z gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków

utrzymywanych w gospodarstwach bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza

weterynarii;

2) wywożenia lub rozrzucania ściółki, pomiotu, obornika lub innych nawozów naturalnych;

3) organizowania lotów treningowych i lotów konkursowych gołębi;

4) organizowania polowań i odłowów ptactwa dzikiego;

5) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych,

drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj z gospodarstw

znajdujących się na obszarze zapowietrzonym bez zgody właściwego miejscowo

powiatowego lekarza weterynarii;

6) transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni bez zgody

właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

7) targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj

konsumpcyjnych i wylęgowych;

8) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego bez

zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.

 

§ 4. 1. W obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 2 nakazuje się niezwłoczne czyszczenie

i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanego do transportu drobiu lub innych

ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub

substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków, nakazuje się

karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w sposób zabezpieczający paszę i wodę

przed dostępem ptaków dzikich;

2. W obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 2 zakazuje się:

1) przemieszczania do gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych

w gospodarstwach bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

2) wywożenia lub rozrzucania ściółki, pomiotu, obornika lub innych lub nawozów

naturalnych;

3) organizowania lotów treningowych i lotów konkursowych gołębi;

4) organizowania polowań i odłowów ptactwa dzikiego bez zgody właściwego miejscowo

powiatowego lekarza weterynarii;

5) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych,

drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj z gospodarstw

znajdujących się na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego miejscowo powiatowego

lekarza weterynarii;

6) transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni bez zgody

właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

7) targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj

konsumpcyjnych i wylęgowych;

8) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego bez

zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

9) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt

jednodniowych oraz jaj na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego miejscowo

powiatowego lekarza weterynarii;

10) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt

jednodniowych oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów

wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne znajdujących się poza obszarem

zagrożonym bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.

 

§ 5. 1. Nakazuje się oznakowanie obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, o których mowa w § 1

i § 2, poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy tych obszarów tablic ostrzegawczych

o następującej treści: „WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW – OBSZAR

ZAPOWIETRZONY”, „WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW – OBSZAR ZAGROŻONY”.

2. Tablice i napisy mają mieć takie wymiary, aby były czytelne z odległości co najmniej 100

metrów, oznakowane w sposób trwały, nie podlegający działaniu czynników atmosferycznych.

3. Tablice należy umieścić na ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych

lub prywatnych.

 

§ 6. Nakazuje się wyłożyć maty dezynfekcyjne między obszarami zagrożonym i zapowietrzonym na

ustalonych przez właściwych powiatowych lekarzy weterynarii drogach publicznych.

 

§ 7. Nakazy i zakazy, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu obowiązują niezależnie od

nakazów i zakazów zawartych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20

grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy

ptaków (Dz. U. z 2016 r., poz. 2091).

 

§ 8. Wykonanie rozporządzenia powierza się: Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Krakowie,

Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Myślenicach, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii

w Wieliczce, Prezydentowi Miasta Krakowa, Staroście Myślenickiemu, Staroście Krakowskiemu,

Staroście Wielickiemu, Burmistrzowi Skawiny, Burmistrzowi Świątnik Górnych, Burmistrzowi

Myślenic, Burmistrzowi Wieliczki, Wójtowi Gminy Mogilany, Wójtowi Gminy Siepraw, Wójtowi

Gminy Liszki, Komendantowi Miejskiemu Policji w Krakowie, Komendantowi Powiatowemu

Policji w Krakowie, Komendantowi Powiatowemu Policji w Myślenicach, Komendantowi

Powiatowemu Policji w Wieliczce, Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,

Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach, Komendantowi Państwowej Straży

Pożarnej w Wieliczce, Małopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego,

Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Krakowie, Państwowemu Powiatowemu

Inspektorowi Sanitarnemu w Myślenicach, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu

w Wieliczce, właściwym zarządcom dróg, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie

i Zarządowi Okręgowemu Polskiego Związku Łowieckiego w Krakowie.

 

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób

zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszarów, o których mowa

w § 1 i § 2 i obowiązuje do czasu jego uchylenia.

 

§ 10. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

Wojewoda Małopolski

Józef Pilch

 

1Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 266 i poz. 470 oraz

z 2016 r. poz. 1605

WR-II.913.10.2017

 

U Z A S A D N I E N I E

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii wystąpił z pismem z dnia 07 marca 2017 roku

o wydanie rozporządzenia Wojewody Małopolskiego w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy

ptaków (HPAI) na terenie powiatów: krakowskiego grodzkiego i ziemskiego, myślenickiego,

wielickiego, w związku ze stwierdzeniem przypadku wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

u drobiu w gospodarstwie w Libertowie (gm. Mogilany) w powiecie krakowskim. Wobec

stwierdzenia przypadków zachorowań, wydanie rozporządzenia obejmującego nakazy i zakazy nie

wymienione w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U.

z 2016 r., poz. 2091) stało się konieczne.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
BOGDAN KLIMEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
DARIUSZ GŁUCH
Data wytworzenia:
2017-03-10
Data publikacji:
2017-03-10
Data aktualizacji:
2017-03-31