Dokument archiwalny
Konkurs ofert na realizację programów polityki zdrowotnej na lata 2016-2018

Gmina Miejska Kraków ogłasza konkurs ofert na realizację programów polityki zdrowotnej na lata 2016-2018.

 

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Miasta Krakowa na podstawie uchwały Nr XXXIV/558/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2016-2018 w zakresie:

 

  1. Program prewencji otyłości, cukrzycy typu 2, nadciśnienia i miażdżycy- kwota zaplanowana 80 000 zł rocznie w latach 2016-2018;
  2. Program profilaktyki astmy i chorób alergicznych młodzieży szkolnej etap I i II - kwota zaplanowana 200 000 zł rocznie w latach 2016-2018;
  3. Program wyrównywania dostępności opieki zdrowotnej w miejscu nauczania i wychowania na terenie Miasta Krakowa - kwota zaplanowana w roku 2016 wynosi 440 000 zł, w roku 2017 wynosi 640 000 zł i w roku 2018 wynosi 640 000 zł;
  4. Program profilaktyki następstw dysplazji stawów biodrowych- kwota zaplanowana 80 000 zł rocznie w latach 2016-2018;
  5. Program profilaktyki próchnicy u dzieci- kwota zaplanowana 160 000 zł rocznie w latach 2016-2018;
  6. Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego - kwota zaplanowana 80 000 zł rocznie w latach 2016-2018 w tym 24 000 zł na realizację świadczeń zdrowotnych;
  7. Program profilaktyki zakażeń meningokokowych dla dzieci w wieku od 12 do 24 miesięcy zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków-- kwota zaplanowana 80 000 zł rocznie w latach 2016-2018;
  8. Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci w wieku 0-3 lat, zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków, uczęszczających do żłóbków i przedszkoli - kwota zaplanowana 80 000 zł rocznie w latach 2016-2018;

 

Na podstawie uchwały Nr XXXIV/556/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2018 w zakresie:

 

  1. Program profilaktyki i terapii dzieci z autyzmem - kwota zaplanowana 70 000 zł rocznie w latach 2016-2018;
  2. Pomoc w powrocie do zdrowego funkcjonowania psychicznego. Program profilaktyki głębokich, nawracających zaburzeń psychicznych- kwota zaplanowana 40 000 zł rocznie w latach 2016-2018.

 

 

Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach programu na podstawie zawartych umów nastąpi nie wcześniej niż w dniu 1 kwietnia 2016, a zakończenia nie później niż w dniu 28 listopada 2018 r.

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z warunkami konkursu i materiałami informującymi o przedmiocie konkursu (wraz ze wzorem umowy) od poniedziałku do piątku w Referacie Zdrowia, Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK, al. Powstania Warszawskiego 10 pok. 411, w godz. 8.00 – 15.00 i na stronach internetowych: www.bip.krakow.pl.

Na podanych wyżej stronach zamieszczane będą również informacje dotyczące konkursu (w tym m. in.: zmiany terminu składania ofert, odwołania konkursu, zmian dokumentacji konkursowej).

 

Oferty należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach w sekretariacie Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK, al. Powstania Warszawskiego 10 pok. 405 w terminie do 10 marca 2016 r. do godz. 15.30.

 

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Określa się termin związania ofertą na nie dłuższy niż 30 dni od upływu terminu składania ofert. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn.

 

Dodatkowe informacje związane z przedmiotem konkursu udzielane są pod numerem telefonu 12 616 -9492.

 

 

Załączniki:

 

1. ogłoszenie

 

2. wzór umowy (uwaga): na wniosek oferenta w  § 11 ust 3, pkt 3 dodany zostanie zapis o treści: „Kara umowna nie zostanie naliczona w sytuacji awarii lub wystąpienia błędu w funkcjonowaniu elektronicznej aplikacji sprawozdawczej, co uniemożliwi Przyjmującemu zamówienie wprowadzanie danych zgodnie z § 2 ust. 1 umowy".

 

3. ZARZĄDZENIE Nr. 419/2016 z dnia 23.02.2016r. w sprawie przyjęcia kryteriów i szczegółowych wymagań niezbędnych do wyłonienia realizatorów poszczególnych programów polityki zdrowotnej finansowanych przez Miasto Kraków w ramach Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2016–2018” oraz Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016 -2018.

4. ZARZĄDZENIE Nr. 331/2016 z dnia 11.02.2016r. w sprawie podziału środków finansowych na poszczególne programy polityki zdrowotnej realizowane w ramach Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „ Zdrowy Kraków 2016-2018 oraz Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2018.

5. Zarzadzenie  nr 278/2016 z dnia 8.02.2016 r.w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu wyłonienia podmiotów realizujących programy polityki zdrowotnej w ramach Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków” 2016-2018 oraz Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2018

 

 

 

PROGRAM PREWENCJI OTYŁOŚCI, CUKRZYCY TYPU 2, NADCIŚNIENIA I MIAŻDŻYCY

 

PROGRAM PROFILAKTYKI ASTMY I CHORÓB ALERGICZNYCH MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

 

PROGRAM PROFILAKTYKI NASTĘPSTW DYSPLAZJI STAWÓW BIODROWYCH

 

PROGRAM PROFILAKTYKI PRÓCHNICY U DZIECI

 

PROGRAM ZDROWOTNY W ZAKRESIE PREWENCJI I WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA W POPULACJI MIESZKAŃCÓW WOJ. MAŁOPOLSKIEGO

 

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ MENINGOKOKOWYCH DLA DZIECI W WIEKU OD 12 DO 24 MIESIĘCY ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE MIEJSKIEJ KRAKÓW

 

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ PNEUMOKOKOWYCH DLA DZIECI W WIEKU 0 DO 3 LAT ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE MIEJSKIEJ KRAKÓW, UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ŻŁOBKÓW I PRZEDSZKOLI

 

PROGRAM PROFILAKTYKI I TERAPII DZIECI Z AUTYZMEM (uwaga-zmiana formularza i zmiana terminu składania ofert do dnia 16.03.2016r.)

 

PROGRAM PROFILAKTYKI GŁĘBOKICH ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH (GZP)-(uwaga-zmiana formularza i zmiana terminu składania ofert do dnia 16.03.2016r.)

 

PROGRAM WYRÓWNANIA DOSTĘPNOŚCI DO OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIEJSCU NAUCZANIA I WYCHOWANIA NA TERENIE MIASTA KRAKOWA

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MICHAŁ MARSZAŁEK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
MARIA PIĘTAK-FRĄCZEK
Data wytworzenia:
2016-02-25
Data publikacji:
2016-02-25
Data aktualizacji:
2016-03-08