Dokument archiwalny
Ogłoszenie o przyjmowaniu wniosków o udzielenie w roku 2016 dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na obszarze Gminy Miejskiej Kraków

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 1515 i poz. 1890), art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1457, z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1217) uchwały XXXV/595/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku kalendarzowym 2016 oraz zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa 208/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie określania terminu naboru wniosków o udzielenie dotacji oraz przyjęcia wzoru umowy o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku kalendarzowym 2016.

 

 

Gmina Miejska Kraków przyjmuje wnioski o udzielenie w roku 2016 dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.

 

 

Kwota dofinansowania udzielanego przez Gminę Miejską Kraków

 

Wysokość dotacji udzielanych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na obszarze Gminy Miejskiej Kraków wyniesie 1,70 zł (słownie jeden złoty 70/100) za godzinę opieki nad dzieckiem.

 

Planowany czas udzielania dofinansowaniaod dnia 1 marca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

 

Szczegółowe warunki dofinansowania

 

Szczegółowe warunki dofinansowania określają projekt umowy oraz wniosek o udzielenie dotacji stanowiący załączniki Nr 1-2 do ogłoszenia.

 

 

Warunki niezbędne do otrzymania dofinansowania:

 

1) Podmiot ubiegający się o dofinansowanie musi być zarejestrowany w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych lub w wykazie dziennych opiekunów prowadzonym przez Prezydenta Miasta Krakowa.

2) Podmiot ubiegający się o dofinansowanie złoży w formie pisemnej w sekretariacie Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK, al. Powstania Warszawskiego 10 pok. 405 w terminie do 11 lutego 2016 roku do godz. 15.30 prawidłowo wypełniony i podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentacji „Wniosek o udzielenie dotacji”. Wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 2 do ogłoszenia.

 

Zastrzeżenie ewentualnych zmian terminów udzielania dofinansowania

 

1) W przypadku, gdy wnioskowane kwoty dofinansowania przekroczą wysokość środków zaplanowanych na udzielanie dotacji w budżecie miasta Krakowa na rok 2016 Gmina Miejska Kraków zastrzega sobie możliwość skrócenia okresu udzielania dotacji.

2) W przypadku, gdy z powodów o których mowa w pkt. 1 okres udzielania dotacji zostanie skrócony a w trakcie roku budżetowego pozyskane zostaną dodatkowe środki na udzielanie dotacji Gmina Miejska Kraków zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu udzielania dotacji nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016.

 

 

Ewentualne dodatkowe informacje dotyczące składania wniosków można uzyskać w Biurze ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-526 Kraków tel. 12 616-92-84.

 

Niniejsze ogłoszenie nie może stanowić podstawy do wysuwania roszczeń względem Gminy Miejskiej Kraków.

 

 

 

Załączniki:

 

1. wzór umowy

2. wzór wniosku o udzielenie dotacji

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MICHAŁ MARSZAŁEK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
ANNA SZCZEPAŃSKA
Data wytworzenia:
2016-02-01
Data publikacji:
2016-02-01
Data aktualizacji:
2016-02-01