Dokument archiwalny
Otwarty konkurs ofert na organizację i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie dziennego opiekuna.

Gmina Miejska Kraków ogłasza otwarty konkurs ofert na organizację i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie dziennego opiekuna - termin realizacji do 31.12.2014 r.

Konkurs w ramach realizacji projektu nr POKL.01.05.00-00-325/12 pt.: „Zaraz wracam – program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

Konkurs skierowany jest do podmiotów wymienionych w art.3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.).

Oferty wraz z dokumentami należy składać wyłącznie w sekretariacie Biura ds. Ochrony Zdrowia, 31-549 Kraków, ul. Powstania Warszawskiego 10, IV piętro, pokój 405 (sekretariat) w godz.7:30-15:30.

Oferty wraz z dokumentami należy składać w zaklejonej kopercie, oznaczonej w następujący sposób:

Konkurs na organizację i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie dziennego opiekuna oraz należy podać nazwę i adres oferenta (nr tel. do kontaktu).

Oferent otrzyma potwierdzenie złożenia oferty z datą wpływu na własnym drugim egzemplarzu – kopii oferty. Oferty złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Osobami wskazanymi do kontaktu pod względem formalnym z oferentami jest: Jadwiga Starnawska-Kasprzyk adres e-mail: Jadwiga.Starnawska-Kasprzyk@um.krakow.pl, pokój 409, tel. (12) 616-94-97, Beata Czarnota adres e-mail: Beata.Czarnota@um.krakow.pl, pokój 404, tel. (12) 616-94-87.

Oferty należy składać w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.krakow.pl w zakładce: opieka nad dzieckiem do lat 3, tj. do dnia 10 lipca 2013 r.

 

Załączniki:

  1. Ogłoszenie
  2. Warunki konkursu
  3. Wzór oferty
  4. Wzór umowy z realizatorem
  5. Wzór umowy z dziennym opiekunem
  6. Wzór umowy z rodzicem

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MICHAŁ MARSZAŁEK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
ANNA SZCZEPAŃSKA
Data wytworzenia:
2013-06-27
Data publikacji:
2013-06-27
Data aktualizacji:
2013-07-10