Dokument archiwalny
konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: realizacji „Programu zdrowotnego profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce” dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków.

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXIV/558/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2016-2018 Gmina Miejska Kraków Ogłasza Konkurs Ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację programu polityki zdrowotnej.

 

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: realizacji „Programu zdrowotnego profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce” dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków.

 

Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach programu na podstawie zawartych umów nastąpi nie wcześniej niż w dniu 17 września 2018 r., a zakończenie nie później niż w dniu 29 listopada 2018 r. Kwota przeznaczona na realizację Programu to 59 289,64 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych 64/100).

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z warunkami konkursu i materiałami informującymi o przedmiocie konkursu (wraz ze wzorem umowy) od poniedziałku do piątku w Referacie Zdrowia Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, pok. 211, w godz. 7.00 – 14.00 i na stronach internetowych www.bip.krakow.pl .

 

Na stronie internetowej www.bip.krakow.pl  zamieszczane będą również informacje dotyczące konkursu (w tym m. in.: zmiany terminu składania ofert, odwołania konkursu, zmian dokumentacji konkursowej).

 

Oferty należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach w sekretariacie Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, pok. 213 w terminie do dnia 7 września 2018 r. do godz. 15.30.

 

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Określa się termin związania ofertą na nie dłuższy niż 30 dni od upływu terminu składania ofert. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn.

 

Dodatkowe informacje związane z przedmiotem konkursu udzielane są pod numerem telefonu 12 616 9497 lub 12 616 9496 .”

 

 

załączniki:

 

1. Opis Programu

2. Formularz ofertowy

3. Wzór umowy

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MICHAŁ MARSZAŁEK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
MARIA PIĘTAK-FRĄCZEK
Data wytworzenia:
2018-08-23
Data publikacji:
2018-08-23
Data aktualizacji:
2018-08-24