BIP MJO - Zespół Szkół Łączności
Logo ZSL

Biuletyn Informacji Publicznej
Zespołu Szkół Łączności w Krakowie

im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku


Rodzina 500+

Przyjmowanie wniosków - KOMUNIKAT

 


 

Umorzenie należności cywilnoprawnych

Zgodnie z upoważnieniem Prezydenta Miasta Krakowa, Dyrektor ZSŁ umarza zaległość czynszową w kwocie 4399,92 zł w związku z brakiem możliwości ściągnięcia w/w kwoty.

 

 

 


 

Zamówienia publiczne 

  

 

Ogłoszenie nr 538541-N-2107 z dnia 2017-06-23

 

Remont podłogi wraz z podłożem w piwnicy budynku Warsztatów ZSŁ


Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Załaczniki:

 

Zestawienie ofert


Wynik postępowania

 


 

Ogłoszenie nr 85965-2016 z dnia 14.06.2016 roku.


Remont parkingu w Zespole Szkół Łączności w Krakowie

 

Ogłoszenie o zamówieniu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Załączniki:

Pytania i odpowiedzi:

Pytanie nr 1  -  Odpowiedź

 

Wynik postępowania

 

 


 

Ogłoszenie nr 214676 - 2015 z dnia 20-08-2015 roku. 

 

Modernizacja bazy dydaktycznej w Zespole Szkół Łączności w Krakowie cz. II

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Wynik przetargu

 


 

Ogłoszenie nr ZSŁ/PZP/01/2015 z dnia 07.08.2015 roku.

 

Modernizacja bazy dydaktycznej w Zespole Szkół Łączności w Krakowie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,

Projekt: Modernizacja bazy dydaktycznej w Zespole Szkół Łączności w Krakowie MRPO.01.01.02-1-080/14 Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych, Schemat B Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego, Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013.

Termin składania ofert: do dnia 17.08.2015

 

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków. 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Zapytanie nr 1 i odpowiedź zamawiającego.

 

Unieważnienie postępowania w zakresie części 4 

 

Wynik przetargu 

 


 

 

Dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego, informatycznego, telekomunikacyjnego i akustycznego do Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, ul. Monte Cassino 31 w Krakowie.

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia

Zmiana treści SWIZ dla części nr 5

Termin składania ofert upływa 5.12.2013 r. o godz. 12:00

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty i ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w części nr 3 i 4


Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku ul. Monte Cassino 31, 30-324 Kraków ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę sprzętu komputerowego, elektronicznego, informatycznego i telekomunikacyjnego do Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, ul. Monte Cassino 31, w Krakowie.

Termin składania ofert upływa 15.11.2013r. o godz. 12:00

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty w części nr 2 i ogłoszenie o unieważnieniu przetargu w części nr 1, nr 3 i nr 4.


Zespół Szkół Łączności w Krakowie, ul. Monte Cassino 31, zaprasza do złożnia oferty w przetargu nieograniczonym
pn. Remont korytarzy, budynek Szkoły II piętro oraz budynek Warsztatów I piętro.

Termin składania ofert: 3 lipca 2013r. godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ tom I - IDW

SIWZ tom II - Projekt umowy

SIWZ tom III - przedmiar robót

Ogłoszenie wyniku postępowania


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy.

na

Dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń drukujących i multimedialnych oraz podzespołów komputerowych

numer sprawy ZSŁ/pn/1/13

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA wraz z załącznikami

SIWZ

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.
Załącznik nr 2 – Formularz Oferty.
Załącznik nr 3 – Formularz Cenowy.
Załącznik nr 4 – Wzór Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.
Załącznik nr 5 – Wzór Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 6 – Wzór umowy 
Załącznik nr 7 – Wzór zobowiązania

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedź nr 1 
Odpowiedź nr 2

Ogłoszenie wyniku postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu postępowania.

   


Przetarg nieograniczony na: Dostawę kursów do Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, zlokalizowanych przy ul. Monte Cassino 31, w Krakowie.
Termin składania ofert: 8 listopada 2012r. do godz. 09:00.
 
Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienie treści SWIZ

Ogłoszenie wyników przetargu

Zaproszenie do podpisania umowy 


Dostawa 2 oprogramowania, kursów do Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, zlokalizowanych przy ul Monte Cassino 31, w Krakowie.

Termin składania ofert upływa 18.10.2012r. o godz. 9:00.

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu 


Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku z siedzibą w Krakowie, ul. Monte Cassino 31, zwany w dalszej części Zamawiającym, zaprasza do składania ofert na: Dostawę oprogramowania, kursów do Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, zlokalizowanych przy ul. Monte Cassino 31, w Krakowie.

Termin składania ofert: 02.10 .2012r. godz. 09:00

Miejsce składania ofert: sekretariat główny szkoły

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienie treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Unieważnienie postępowania przetargowego

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MGR ANTONI BORGOSZ
Osoba publikująca:
WOJCIECH SOŚNICKI
Data wytworzenia:
2006-06-20
Data publikacji:
2012-01-23
Data aktualizacji:
2017-07-14
 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-07-14 16:02:46
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2017-07-11 12:18:06
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2017-06-23 18:52:03
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2017-06-23 18:41:23
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2016-07-04 19:36:20
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2016-06-24 17:22:38
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2016-06-22 18:30:10
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2016-06-14 19:47:15
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2016-05-05 14:39:55
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2015-08-28 20:07:42
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja