BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta

 

Zadania Domu


  Dom jest placówką stałego pobytu, przeznaczoną dla osób przewlekle somatycznie chorych świadczącą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców, uwzględniając wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, przysługujących na podstawie odrębnych przepisów. Podstawą przyjęcia do Domu jest decyzja administracyjna wydana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie. Pobyt w Domu jest odpłatny.


  

W skład Domu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1. Dyrektor

2. Zastępca Dyrektora

3. Główny Księgowy

4. Dział Finansowo - Księgowy

5. Dział Socjalno - Opiekuńczy

6. Dział Terapeutyczny

7. Dział Pielęgnacyjno - Rehabilitacyjny

8. Dział Techniczno - Gospodarczy

9. Dział Żywienia

10. Referat Kadr i Organizacji

11. Stanowisko ds. BHP

12. Radca Prawny

 

 

 

Struktura organizacyjna