Urząd Miasta Krakowa zaprasza organizacje, instytucje oraz podmioty prowadzące działalność w obszarze zdrowia publicznego do udziału w konsultacjach w sprawie Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków” na lata 2019 – 2021 w następującym zakresie:

1. lecznictwo otwarte, w tym dostępność do świadczeń zdrowotnych finansowanych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na terenie Miasta Krakowa;

2. lecznictwo zamknięte;

3. ratownictwo medyczne;

4. działania zorientowane na wzmocnienie potencjału zdrowotnego mieszkańców:

a) profilaktyka i promocja zdrowia, w ty realizacja programów polityki zdrowotnej, b)realizacja zadań priorytetowych Dzielnic Miasta Krakowa; c)organizacja przedsięwzięć promujących zdrowy styl życia, przedsięwzięć naukowych, działania z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia z wykorzystaniem środków przekazu oraz zapewnienie informacji o realizowanych programach polityki zdrowotnej, d)współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony i promocji zdrowia;

5. medycyny szkolna;

6. opieka zdrowotna nad osobą starszą i przewlekle chorą

7. lecznictwo uzdrowiskowe - Uzdrowisko Swoszowice;

8. zaopatrzenie mieszkańców Krakowa w leki.

 

Biuro ds. Ochrony Zdrowia UMK, w związku z rozpoczęciem prac nad kolejną edycją Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków” na lata 2019-2021, określającego działania Gminy Miejskiej Kraków w obszarze zdrowia publicznego, w tym obszary programów polityki zdrowotnej w przyjętej perspektywie trzyletniej, zwraca się z uprzejmą prośbą o wyrażanie opinii do kolejnej edycji Programu w postaci zgłoszenia propozycji lub uwag. Jednocześnie propozycje, wnioski i opinie, co do realizacji programów polityki zdrowotnej rekomendowanych do realizacji na lata następne, powinny być opracowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.Programy powinny stanowić kontynuację i rozwinięcie celów operacyjnych zawartych w uchwałach Rady Miasta Krakowa dotyczących Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków” na lata 2004–2006, 2007–2009, 2010-2012 , 2013–2015 oraz na lata 2016-2018. Jednocześnie programy polityki zdrowotnej powinny być przygotowywane jako oferta uzupełniające względem świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Ministerstwo Zdrowia.

 

Nadesłane propozycje zostaną przedstawione Krakowskiej Radzie Zdrowia , powołanej przez Prezydenta Miasta Krakowa oraz Komisji Zdrowia, Profilaktycznej oraz Uzdrowiskowej Rady Miasta Krakowa, samorządom zawodów medycznych a także instytucjom działającym w obszarze ochrony zdrowia psychicznego na terenie Krakowa, w celu uzyskania stosownych rekomendacji, pozwalających na złożenie projektu programu zdrowotnego do oceny Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Programy polityki zdrowotnej będą realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i na podstawie kryteriów zatwierdzonych zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa.

 

 

Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa zaprasza organizacje, instytucje oraz podmioty prowadzące działalność w obszarze zdrowia publicznego do udziału w trzecim etapie konsultacji w sprawie Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków” na lata 2019 – 2021. Poniżej, w celu zapoznania się zamieszczono link do projektu roboczego Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021”. Projekty, propozycje i uwagi wraz z uzasadnieniem należy przesyłać na adres e-mail: bz.umk@um.krakow.pl w terminie do 22 października 2018 r. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Marią Piętak–Frączek, kierownikiem Referatu Zdrowia Biura ds. Ochrony Zdrowia pod nr tel. 12 616 94 92.

 

 

MIEJSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA "ZDROWY KRAKÓW 2019-2021" [pdf] - projekt roboczy do III etapu konsultacji.

 

 

MIEJSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA "ZDROWY KRAKÓW 2019-2021" [pdf] - projekt roboczy do II etapu konsultacji.

 

 

 

Podsumowanie III etapu konsultacji (od 5.10.2018 r. do 22.10.2018 r.) w ramach przygotowania Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków” na lata 2019-2021

 

Podsumowanie II etapu konsultacji (od 18.06 do 15.07.2018 r.) w ramach przygotowania Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków” na lata 2019-2021 

 

Podsumowanie I etapu konsultacji (od 21.02 do 15.03 2018 r.) w ramach przygotowania Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków” na lata 2019-2021