Dokument archiwalny

Nabór kandydatów do komisji konkursowej,


która zostanie powołana w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert


na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego


w latach 2018-2020 pt. „Cyklicznie realizowane festiwale i przeglądy o znaczeniu promocyjnym dla miasta”

 

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) do zgłoszenia swojej kandydatury do pracy w komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w latach 2018-2020 pt. „Cyklicznie realizowane festiwale i przeglądy o znaczeniu promocyjnym dla miasta” (zobacz ogłoszenie konkursowe).

 

Warunki, które powinni spełniać kandydaci do pracy w komisji konkursowej:

 

1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

 

2) nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257);

 

3) mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego, którego dotyczy konkurs (kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego) oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

 

4) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert Urzędu Miasta Krakowa;

 

5) zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy podpisany i wypełniony przez samego kandydata lub też podmiot zgłaszający kandydata, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;

 

6) złożą oświadczenie, którego wzór określa załącznik nr 2 do ogłoszenia konkursowego (pobierz wzór oświadczenia), o zgodzie na udział w komisji konkursowej powoływanej przez Prezydenta Miasta Krakowa w celu zaopiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w latach 2018-2020 pt. „Cyklicznie realizowane festiwale i przeglądy o znaczeniu promocyjnym dla miasta”.

 

W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, biorące udział w konkursie.

 

Członkowie komisji konkursowej przed rozpoczęciem pracy, po zapoznaniu się z wykazem złożonych ofert, wypełniają dodatkowo oświadczenie o bezstronności przy opiniowaniu ofert w stosunku do oferentów biorących udział w konkursie, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

 

Formularz zgłoszenia można pobrać ze stron internetowych (przy ogłoszeniu konkursowym oraz poniżej) oraz ze strony miejskiej platformy informacyjnej dla organizacji pozarządowych: http://www.ngo.krakow.pl/ oraz w siedzibie Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pl. Wszystkich Świętych 11, pok. 34.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem o zgodzie na pracę w Komisji należy złożyć w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 11, pok. 34 (składając ww. dokumenty w Kancelarii Magistratu, proszę wskazać jako odbiorcę Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

 

Termin składania zgłoszeń do pracy w komisji konkursowej upływa 12 grudnia 2017 r.

 

 

 

Więcej informacji: tel. 12 616 1914.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy kandydata do pracy w komisji konkursowej powoływanej przez Prezydenta Miasta Krakowa do opiniowania złożonych ofert

 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie (zgoda na uczestnictwo w pracach komisji konkursowej powoływanej przez Prezydenta Miasta Krakowa)

 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o bezstronności