BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

Roboty budowlane:

"1. Demontaż , dostawa, montaż i uruchomienie windy szpitalnej zlokalizowanej w budynku głównym (pawilon C ) Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

2. Opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich dla zadania pn. Budowa windy zewnętrznej dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie."

ZP 44/2017; data zamieszczenia: 03.11.2017

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór oferty - złącznik nr 1

opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 2

grupa 1-

wymagane parametry techniczne dźwigu załącznik – 2.1

przekrój poziomy szybu załącznik – 2.2

przekrój pionowy szybu załącznik – 2.3

grupa 2-

mapa sytuacyjna umiejscowienia szybu - załącznik – 2.4

Oświadczenie z art. 25 a- załącznik nr 3 a i 3 b

Oświadczenie dot. wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 23- załącznik nr 4

Projekt umowy- załącznik nr 5 A

Projekt umowy - załącznik 5 B

Wykaz robót budowlanych- załącznik nr 6

Wykaz usług- załącznik nr 7

Wykaz osób- załącznik nr 8

Zobowiązanie - załącznik nr 9

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 17.11.2017

Pytania i odpowiedzi 17.11.2017

Wzór oferty załącznik nr 1 - modyfikacja 17.11.2017

Projekt umowy - załącznik nr 5A - modyfikacja 17.11.2017

Projekt umowy - załącznik nr 5B - modyfikacja 17.11.2017

informacja po otwarciu ofert 22.11.2017

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 29.11.2017

 

Osoba odpowiedzialna:
DR N. MED. JERZY FRIEDIGER
Osoba publikująca:
IWONA WOLNICKA
Data wytworzenia:
2017-11-03
Data publikacji:
2017-11-03
Data aktualizacji:
2017-11-29