BIP MJO - Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

 

ZEO-KD.1110.48.2017

 

 

DYREKTOR ZEO w KRAKOWIE

 

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze do działu przygotowania i rozliczeń remontów i inwestycji w Zespole Ekonomiki Oświaty w Krakowie. Ilość etatów -2

 

1.Wymagania niezbędne (formalne):

1) spełnienie wymagań określonych art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

2) wykształcenie co najmniej średnie,

3) umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera, biegła znajomość MS Office, w szczególności Word i Excel oraz Internet,

4) minimum 6 miesięczny staż pracy.

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1) mile widziane doświadczenie w pracy w samorządzie

2) znajomość podstawowych zagadnień z ustawy prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, kodeks cywilny w zakresie znajomości przepisów dotyczących reprezentacji oraz kontraktów budowlanych,

3) znajomość ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

4) znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

5) umiejętność obsługi programu Stadom

6) dyspozycyjność, otwartość na nowe zadania zawodowe,

7) samodzielność i zaangażowanie,

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań rozmowy kwalifikacyjnej i ewentualnych testów teoretycznych i praktycznych .

 

3. Warunki pracy i płacy:

1) wymiar czasu pracy: 1 etat,

2) płaca zasadnicza w wysokości 2600,00 zł + premia regulaminowa + dodatek za wieloletnia pracę dla osób ze stażem powyżej 5 lat pracy,

3) dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej a następna na czas realizowania projektu,

4) miejsce pracy: Zespół Ekonomiki Oświaty Krakowie

 

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZEO w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

 

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

• Sprawdzanie i kontrolowanie rozliczeń faktur, rachunków i innych dokumentów będących podstawą do rozliczeń robót,

• Uczestniczenie w sporządzaniu planów remontowych ze wskazaniem pilności i kolejności wykonywania robót

• Współpraca z radami dzielnic w zakresie wniosków dotyczących zadań priorytetowych poprzez analizę technicznych i finansowych możliwości realizacji zadań objętych poszczególnymi wnioskami oraz wypełnienie wniosków przesłanych do akceptacji przez rady dzielnic i przedłożenie ich do podpisu Dyrektora Zespołu.

• Prowadzenie planu rzeczowo – finansowego dla zadań remontowych oraz jego aktualizacja w związku z wprowadzanymi zamianami

• Dokonywanie analizy planu rzeczowo – finansowego pod kątem wyboru trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

• Prowadzenie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane, dostawy lub usługi realizowane w pionie remontów i inwestycji, których wartość nie przekracza wysokości kwoty wynikającej z art.4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych

• Przyjmowanie do rozliczeń poszczególnych zadań remontowych i inwestycyjnych dokumentów finansowo – księgowych wraz z załącznikami niezbędnymi do realizacji płatności , zgodnie z obowiązującymi procedurami

• Dokonywanie kontroli formalno - rachunkowej dokumentów wraz z opisem i określeniem środków przeznaczonych na sfinansowanie zadania oraz przekazuje do działu likwidatury celem realizacji płatności

• Sporządzenie zestawienia miesięczne dotyczące zaangażowania środków remontowych i inwestycyjnych na poszczególnych paragrafach wynikające z zawartych umów

• Sporządzanie aktualizacji harmonogramów rocznych inwestycji dzielnicowych

• Sporządzanie wniosków do Wydziału Budżetu dotyczących zadań inwestycyjnych

• Współpraca z Wydziałami Urzędu Miasta Krakowa : Wydziałem Edukacji, Wydziałem Spraw Społecznych, Wydziałem Świadczeń Socjalnych, Wydziałem Architektury i Urbanistyki, Wydziałem Budżetu, Wydziałem Inwestycji , Wydziałem Skarbu, oraz innymi jednostkami organizacyjnymi w miarę potrzeb

• Przygotowanie zakończenia i przekazania inwestycji służbom księgowym

• Współpraca z komórkami organizacyjnymi Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie

• Współpraca z dyrekcją przedszkoli, szkół obsługiwanych przez Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie

• Przygotowanie umów oraz zleceń na roboty budowlane, dostawy lub usługi realizowane w pionie remontów i inwestycji, których wartość nie przekracza wysokości kwoty wynikającej z art.4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych

 

6. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,

4) kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność jeżeli zamierza skorzystać z uprawnień o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

5) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,

6) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia ).

 

7. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

 

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 )”

 

9. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: stanowisko do Działu Przygotowania i Rozliczeń Remontów i Inwestycji w ZEO w Krakowie należy składać osobiście w siedzibie Zespołu (sekretariat) lub drogą pocztową na adres: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków w terminie do dnia 15 listopada 2017 roku (liczy się data wpływu do Zespołu).

 

10. Aplikacje, które wpłyną do Zespołu niekompletne lub po określonym wyżej terminie

n i e b ę d ą r o z p a t r y w a n e.

 

11. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Ogłoszeń w Zespole – (I piętro) oraz na stronie internetowej Zespołu.

 

12. Osoby, które spełnia wymogi formalne o terminie testów i rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane droga elektroniczną na wskazany adres, e- mailowy.

 

 Lista Kandydatów

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (stanowisko urzędnicze do działu przygotowania i rozliczeń remontów i inwestycji )