BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Kierownik Działu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie


1. Wymagania formalne

Wymagania określone w art.6 ust.1, 3 pkt 2 i 3, ustawy o pracownikach samorządowych oraz zgodnie z art. 6 ust.4 ustawy dodatkowo spełnienie następujących wymagań:

1. Posiadanie wykształcenia wyższego,

2. Posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy.

 2. Wymagania dodatkowe

1. Bardzo dobra znajomość przepisów prawa z zakresu: rehabilitacji społecznej oraz zatrudnienia niepełnosprawnych, ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw mających    zastosowanie realizacji zadań Działu,

2. Umiejętność kierowania zespołem,

3. Umiejętność analizy dokumentów i projektowanych rozwiązań.

 3. Zakres obowiązków

1. Organizacja pracy Zespołu, w tym podział i organizacja zadań, monitoring realizowanych zadań, nadzór i kontrola jakości wykonywanych zadań,

2. Opracowanie projektów instrukcji, wyjaśnień i procedur dotyczących realizacji zadań z zakresu działania Działu, przedkładanie ich do zatwierdzenia Dyrektorowi,

3. Współpraca z organizacjami porządkowymi zrzeszającymi osoby niepełnosprawne, instytucjami oraz Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych w zakresie realizowanych zadań.

 4. Warunki pracy i płacy:
Praca na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu. Wynagrodzenie zasadnicze: od 2.500,00 złotych do 3.500 złotych, dodatek funkcyjny, dodatek motywacyjny, inne dodatki – zgodnie z Regulaminem Wynagradzania pracowników MOPS w Krakowie. Możliwa konieczność odbycia służby przygotowawczej.


5. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny, CV,

2. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),

3. kopie dokumentów poświadczających staż pracy,

4. oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko Kierownik DR”,

7. opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienia w wyniku w/w naboru kandydat może złożyć oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie w MOPS”.

 

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Kancelaria MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14 w terminie do 7 listopada 2017 roku. (zaliczamy datę wpływu do Kancelarii Ośrodka) w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Kierownik DR”. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

7. Ilość etatów
    1

 

Ośrodek w miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia osiągnął wskaźnik 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej.

 

 
Dyrektor

Witold Kramarz

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (KIEROWNIK DR)