BIP MJO - Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

ZEO - KD. 1110. 41.17

DYREKTOR ZEO w KRAKOWIE

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze

w sekcji informatycznej w ZEO w Krakowie 1 etat.

 

 

 

1.Wymagania niezbędne (formalne):

1) spełnienie wymagań określonych art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

2) wykształcenie : wyższe z zakresu Informatyki, Fizyki, Matematyki lub wyższe z doświadczeniem zawodowym minimum 2 lata w charakterze informatyka w zakresie administrowania serwerami lub siecią informatyczną potwierdzone referencjami pracodawcy (lub zakresem czynności).

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (nie obowiązkowe) -będące przedmiotem oceny:

a) Praktyczna znajomość budowy oraz funkcjonowania sprzętu serwerowego (w tym głównie serwery, półki dyskowe i macierze dyskowe).

b) Umiejętność administrowania systemami operacyjnymi z rodziny Linux – CentOS, Red Hat i Debian oraz zarządzania usługami sieciowymi i webowymi w tych systemach.

c) Umiejętność zarządzania serwerami www i aplikacji (m.in. JBoss/WildFly, Apache, Tomcat, nginx, IIS).

d) Znajomość standardów przetwarzania i bezpieczeństwa informacji (w tym znajomość normy PN-ISO/IEC 27001).

e) Znajomość języka angielskiego w zakresie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej.

f) Doświadczenie zawodowe w charakterze informatyka w zakresie administrowania (zarządzania) systemami serwerowymi lub sieciowymi potwierdzone referencjami pracodawcy (lub zakresem czynności).

g) Umiejętność zaawansowanego posługiwania się pakietem biurowym Microsoft Office, w tym szczególności Word, Excel oraz Outlook.

h) Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy w grupie oraz pod presją czasu.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów teoretycznych i praktycznych, rozmowy kwalifikacyjnej i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Warunki pracy i płacy:

1) wymiar czasu pracy: 1 etat,

2) dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres do 6 mc. z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej a następna z możliwością zawarcia na czas nieokreślony,

3) płaca zasadnicza w wysokości 2900,00 zł brutto + 20% premii regulaminowej i dodatek za wieloletnią pracę,

4) miejsce pracy: Zespół Ekonomiki Oświaty Krakowie przy ul. Ułanów 9 lub Fatimskiej 8.

 

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZEO w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

 

 

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Wykonywanie czynności związanych z obsługą użytkowników Systemu Informatycznego ZEO oraz zarządzaniem wskazanymi serwerami i usługami informatycznymi

2. zarządzanie umowami serwisowymi i licencjami,

3. zarządzanie schematami, dokumentacją, a także tworzenie instrukcji i charakterystyk usług,

4. planowanie rozbudowy i współpraca z Komórkami organizacyjnymi ZEO w Krakowie w zakresie tej rozbudowy,

5. zarządzanie awariami, w tym prowadzenie rejestrów awarii.

6. monitorowanie kosztów poszczególnych funkcji i usług w zakresie zarządzanych zasobów.

7.pomoc dla użytkowników w rozwiązywaniu codziennych problemów

 

W ramach wykonywanych zadań oferujemy udział w wielu, dynamicznie rozwijających się projektach, możliwość rozwoju wiedzy oraz posiadanych umiejętności, również poprzez specjalistyczne szkolenia zewnętrzne

 

6. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,

4) kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność jeżeli zamierza skorzystać z uprawnień o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

5) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,

6) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

7. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

 

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458)”

 

9. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: stanowisko urzędnicze w sekcji informatycznej należy składać osobiście w siedzibie Zespołu (sekretariat) lub drogą pocztową na adres: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9,31-450 Kraków w terminie do dnia 20 października 2017 roku (liczy się data wpływu do Zespołu).

 

10. Aplikacje, które wpłyną do Zespołu niekompletne lub po określonym wyżej terminie n i e b ę d ą r o z p a t r y w a n e.

 

11. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Ogłoszeń w Zespole – (I piętro) oraz na stronie internetowej Zespołu.


12. Osoby, które spełnia wymogi formalne o terminie testów i rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane droga elektroniczną na wskazany adres, e-mailowy.

 

 Lista Kandydatów

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (stanowisko urzędnicze w sekcji informatycznej w Zespole Ekonomiki Oświaty w Krakowie)