BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 39

DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

w Krakowie ul. Łanowa 39

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

INSPEKTOR

 

 

1.Wymagania formalne:

a/ spełnienie wymogów określonych w art. 6 § 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2016r , poz. 902 z późn. zm.),

b/ wykształcenie minimum średnie oraz 5 lat stażu pracy,

c/ znajomość przepisów prawa:

• ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych ze szczególnym uwzględnieniem przepisów mających zastosowanie w pracy w DPS;

• ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

• ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

• ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

• ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

• ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,

 

2.Wymagania dodatkowe /będące przedmiotem oceny:

a/ doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,

b/ ukończone szkolenia, poświadczone certyfikatami bądź zaświadczeniami:

• z zakresu prawa zamówień publicznych w okresie ostatnich 12 miesięcy,

• z zakresu przestrzegania praw i zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych,

• z zakresu udzielania pierwszej pomocy,

c/ dodatkowe uprawnienia /np.: uprawnienia budowlane/,

d/ doświadczenie zawodowe w zakresie umiejętności kierowania przydzielonymi pracownikami oraz organizowania im pracy

e/ biegła znajomość obsługi programów biurowych pakietu MS Office, poczty elektronicznej oraz swobodne poruszanie się w sieci,

f/ znajomość zasad gospodarowania środkami trwałymi,

g/ umiejętność analizowania dokumentacji technicznej,

h/ kreatywność i umiejętność wdrażania innowacyjnych rozwiązań związanych z funkcjonowaniem jednostki.

i/ umiejętność pracy w zespole,

j/ komunikatywność,

k/ predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, rzetelność, sumienność, odpowiedzialność, dokładność;

 

Uwaga:

Wynik postępowania to łączny wynik z testów teoretycznych i praktycznych, rozmowy kwalifikacyjnej i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Zakres obowiązków:

a/ prowadzenie dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych remontów i przeglądów stanu technicznego budynku,

b/ prowadzenie postępowań na zamówienia publiczne zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,

c/ prowadzenie spraw zaopatrzeniowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

d/ prowadzenie sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

e/ prowadzenie magazynu DPS w programie Cogisoft,

f/ prowadzenie ewidencji składników majątkowych znajdujących się na wyposażeniu Domu w programie Cogisoft,

g/ administrowanie stroną BIP,

 

4. Warunki pracy i płacy:

a/ wymiar czasu pracy: 1 etat

b/ pierwsza umowa na czas określony na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym

- z możliwością przedłużenia umowy na czas nieokreślony,

c/ wynagrodzenie zasadnicze oraz premia zgodnie z Regulaminem Wynagradzania i Premiowania pracowników Domu Pomocy Społecznej.

d/ inne elementy wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Pracowników Domu Pomocy Społecznej.

 

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a/ życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny,

b/ kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

c/ kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i umiejętności,

d/ kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

e/ informacja z KRK o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie /tylko osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia/,

f/ klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych”,

g/ oświadczenie o niekaralności,

h/oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Inspektor w DPS ul. Łanowa 39 w Krakowie” należy składać osobiście w siedzibie Domu lub drogą pocztową na adres:

Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39, 30-725 Kraków w terminie do dnia 2 Października 2017 r.

Godz.: 15:00

 

 

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie bądź będą niekompletne - nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne o terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych będą powiadomieni telefonicznie.

Oryginały wymaganych dokumentów należy okazać w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Lista kandydatów spełniających warunki formalne zostanie opublikowaniu w BIP.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w DPS, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 12 653-22-47

 

Dyrektor

mgr Elżbieta Sieja

 

Podmiot publikujący : Dom Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Łanowa 39 ,. 30-725 Kraków

Osoba odpowiedzialna: mgr Elżbieta Sieja – Dyrektor DPS Kraków ul. Łanowa 39

Kontakt : mgr Elżbieta Sieja

Osoba publikująca : Redakcja BIP

Data wytworzenia: 21.09.2017 rok

Data publikacji : 21.09.2017 rok

 

 Informacja o kandydatach

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 39 - inspektor